Sociální začleňování

Politika soudržnosti EU podporuje sociální začleňování zdravotně postižených, mladších a starších pracovníků, pracovníků s nízkou kvalifikací, migrantů a etnických menšin, například romského obyvatelstva, osob žijících v zanedbaných oblastech a žen na trhu práce. Podporuje strategii Evropa 2020, která usiluje o snížení počtu lidí ohrožených chudobou nejméně o 20 milionů.

Sociální začleňování je jednou z jedenácti priorit politiky soudržnosti na období 2014–2020 („tematický cíl 9“).

Balíček sociálních investic, schválený v roce 2013 nastiňuje reformy nutné k tomu, aby členské státy zajistily adekvátnější a udržitelnější sociální politiku prostřednictvím investic do lidských dovedností a talentů. Vyjadřuje také některá hlavní sdělení, k nimž je třeba přihlížet při modernizaci sociální politiky a jejímu přizpůsobování novým výzvám, mimo jiné prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů (ESI).

 

Thematic Objective 9: Social inclusion by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020