konkurenceschopnost MSP,

Malé a střední podniky jsou pro ekonomiku EU zásadně důležité. Představují více než 99 % evropských podniků a zajišťují dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru.

Další nástroje

 

Zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků je jedním z 11 tematických cílů politiky soudržnosti na období 2014–2020, ale malé a střední podniky jsou podporovány také v rámci jiných tematických cílů, zejména výzkumu a inovací, nízkouhlíkového hospodářství a informačních a komunikačních technologií. S více než 65 miliardami EUR nebo zhruba 20 % financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), které jsou poskytnuty výhradně malým a středním podnikům, je EFRR jedním z hlavních zdrojů podpory nové strategie pro malé a střední podniky, která má podpořit „hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí“. Větší využívání finančních nástrojů, které mobilizují dodatečné evropské, vnitrostátní a regionální finanční prostředky během rozpočtového období 2014–2020, také prospívá malým a středním podnikům.

Tyto investice pomohou MSP:

 • získat přístup k investicím prostřednictvím grantů, půjček, záruk na půjčky, rizikového kapitálu apod.,
 • využít cílenou podporu podniků, např. z know-how a poradenství, informací a příležitostí k vytváření sítí, přeshraničních partnerství,
 • zlepšit přístup na globální trhy a k mezinárodním hodnotovým řetězcům,
 • využívat nové zdroje růstu, například zelenou ekonomiku, udržitelný cestovní ruch, kulturní a kreativní odvětví a zdravotnické a sociální služby včetně tzv. „stříbrné ekonomiky“,
 • investovat do lidského kapitálu a do organizací poskytujících prakticky orientované odborné vzdělávání a výcvik,
 • vytvářet cenná propojení s výzkumnými centry a univerzitami v zájmu podpory inovací.
 • Tvorba a podpora začínajících podniků

Nová jednodušší a jednotná pravidla a opatření usnadní MSP přístup k prostředkům z politiky soudržnosti v období 2014–2020. Patří mezi ně:

 • vykazování využití prostředků online,
 • jasnější pravidla způsobilosti,
 • cílenější a méně časté kontroly operací malého rozsahu,
 • širší možnosti použití a zjednodušení nastavení finančních nástrojů a přístupu k nim.

Viz následné hodnocení podpory EFRR malých a středních podniků na období 2007–2013

Východiskem pro vyšší investice do MSP v období 2014–2020 jsou úspěchy politiky soudržnosti EU, kterých bylo dosaženo v období financování 2007–2013:

 • podporu získalo více než 95 000 začínajících podniků,
 • v MSP vzniklo více než 300 000 pracovních míst.

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020