konkurenceschopnost MSP,

Malé a střední podniky jsou pro ekonomiku EU zásadně důležité. Představují více než 99 % evropských podniků a zajišťují dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru. Evropské strukturální a investiční fondy poskytnou členským státům v období 2014–2020 více než 450 miliard EUR na financování investic pro posilování zaměstnanosti a růstu.

Další nástroje

 

Zvyšování konkurenceschopnosti MSP je jedním z 11 tematických cílů politiky soudržnosti v období 2014–2020. Další investice do MSP budou realizovány i v rámci dalších tematických cílů, zejména výzkum a inovace, nízkouhlíková ekonomika a informační a komunikační technologie. Speciálně pro MSP bude vyčleněno 57 miliard EUR, neboli asi 20 % prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Očekává se, že malým a středním podnikům přinese během období financování 2014–2020 prospěch i vyšší míra využívání finančních nástrojů, která bude znamenat aktivaci dalších evropských, národních i regionálních zdrojů prostředků.

Tyto investice pomohou MSP:

 • získat přístup k investicím prostřednictvím grantů, půjček, záruk na půjčky, rizikového kapitálu apod.,
 • využít cílenou podporu podniků, např. z know-how a poradenství, informací a příležitostí k vytváření sítí, přeshraničních partnerství,
 • zlepšit přístup na globální trhy a k mezinárodním hodnotovým řetězcům,
 • využívat nové zdroje růstu, například zelenou ekonomiku, udržitelný cestovní ruch, kulturní a kreativní odvětví a zdravotnické a sociální služby včetně tzv. „stříbrné ekonomiky“,
 • investovat do lidského kapitálu a do organizací poskytujících prakticky orientované odborné vzdělávání a výcvik,
 • vytvářet cenná propojení s výzkumnými centry a univerzitami v zájmu podpory inovací.

Nová jednodušší a jednotná pravidla a opatření usnadní MSP přístup k prostředkům z politiky soudržnosti v období 2014–2020. Patří mezi ně:

 • vykazování využití prostředků online,
 • jasnější pravidla způsobilosti,
 • cílenější a méně časté kontroly operací malého rozsahu,
 • širší možnosti použití a zjednodušení nastavení finančních nástrojů a přístupu k nim.

Východiskem pro vyšší investice do MSP v období 2014–2020 jsou úspěchy politiky soudržnosti EU, kterých bylo dosaženo v období financování 2007–2013:

 • podporu získalo více než 95 000 začínajících podniků,
 • v MSP vzniklo více než 300 000 pracovních míst.

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020