Výzkum a inovace

Udržitelný růst stále více souvisí se schopností regionálních ekonomik inovovat a měnit se, přizpůsobovat se neustále se proměňujícímu a konkurenčnějšímu prostředí. To znamená, že je třeba věnovat mnohem větší úsilí vytváření ekosystémů, které podporují inovace, výzkum a vývoj (VaV) a podnikání, jak to zdůraznila strategie Evropa 2020 a její vlajková iniciativa "Unie inovací".

Další nástroje

 

Podpora inovací proto představuje ústřední prvek programů politiky soudržnosti v období 2007-2013, kde je na inovace v širším slova smyslu vyčleněno 86,4 miliard eur neboli téměř 25 % celkové alokace. Tento závazek je dále posílen v novém programovém období 2014-2020, kde se na inovace v širším slova smyslu má věnovat 30 % celkové alokace prostředků. V budoucnosti bude inovační potenciál všech regionů EU mobilizován též strategiemi inteligentní specializace.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020