Nízkouhlíková ekonomika

Politika soudržnosti hraje významnou úlohu při podpoře přechodu EU na nízkouhlíkovou ekonomiku v souladu se strategií energetické unie.

Pro období 2014–2020 vyžadují pravidla Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), aby členské státy poprvé povinně vyčlenily minimální část dostupných prostředků na nízkouhlíkovou ekonomiku:

  • 20 % národních prostředků z EFRR v případě rozvinutějších regionů,
  • 15 % v přechodových regionech,
  • 12 % v méně rozvinutých regionech.

Další nástroje

 

Členské státy tyto minimální podíly podstatně překračují a nyní je na investice do nízkouhlíkové ekonomiky pro období 2014–2020 vyhrazeno 40 miliard EUR z EFRR a Fondu soudržnosti (je to více než dvojnásobek částky, která byla do této oblasti investována v předchozím období financování).

Tato skutečnost pomůže členským státům, regionům, místní samosprávě a městům provádět tolik potřebné investice do úspor energie v budovách, obnovitelných zdrojů energie, chytrých sítí či udržitelné městské dopravy, stejně jako investice do výzkumu a inovací v těchto oblastech. Tyto investice pomohou snížit nákladný dovoz energie, diverzifikovat naše energetické zdroje, řešit problematiku energetické chudoby, snížit emise, vytvářet pracovní místa a podporovat malé a střední podniky.

Je také možné získat podporu na investice do udržitelné dopravy a mobility a inteligentních systémů distribuce, skladování a přenosu energie v rámci tematického cíle 7.Thematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020