Informační a komunikační technologie

Vývoj informačních a komunikačních technologií (IKT) je v dnešním digitalizujícím se globálním hospodářství zásadním předpokladem pro konkurenceschopnost Evropy. Během období financování 2014–2020 je z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) k dispozici více než 20 miliard EUR na investice v oblasti informačních a komunikačních technologií. Tyto investice mají zásadní význam pro to, aby Komise splnila jeden ze svých cílů, a to připravit Evropu na digitální věk.

Další nástroje

 

Zlepšování přístupnosti, využitelnosti a kvality IKT jedním z 11 tematických cílů politiky soudržnosti na období 2014–2020. Pro EFRR bude prioritou:

  • rozšiřovat nasazení vysokorychlostního internetu a zavádění vysokorychlostních sítí;
  • vyvíjet produkty a služby IKT a e-commerce (elektronického obchodu);
  • posilovat využití IKT v těchto oblastech: e-government (elektronizace státní správy), e-learning (elektronizace učení), e-inclusion (elektronické začleňování), e-culture (elektronizace kultury) a e-health (elektronizace zdravotnictví).

Opatření IKT mohou být podporována i v rámci dalších tematických cílů a jsou zahrnuta v mnoha strategiích inteligentní specializace. S přechodem od klasického přístupu v sektoru IKT ke komplexní „digitální agendě“ prostřednictvím strategie inteligentní specializace na místní, regionální a národní úrovni mohou regiony stanovovat priority pro investice v oblasti IKT, které jsou pro dané území relevantní.

Evropské strukturální a investiční fondy nepředstavují jen finanční podporu, ale také nástroj politik podporující veřejné orgány při stanovování jejich strategie a plánování jejich administrativy a investic. Za účelem zajištění maximálního účinku investic z EU je požadováno, aby členské státy, které mají zájem o využití finanční podpory pro projekty související s IKT, zajistily strategický politický rámec pro digitální růst a plán sítí příští generace.

Evropské strukturální a investiční fondy lze také strategicky využít k posílení transpozice legislativních iniciativ digitálního jednotného trhu (DJT), rozvoji administrativních kapacit za účelem účinné aplikace legislativy a posílení národních veřejných a soukromých investic, které rozšíří a urychlí pozitivní vliv DJT ve všech regionech EU.

Východiskem pro posílené investice do IKT v letech 2014–2020 budou úspěchy, kterých bylo dosaženo v období financování 2007–2013:

  • připojení více než 5 milionů nových uživatelů k širokopásmovému internetu
  • podpora z fondu EFRR pro více než 20 700 projektů v oblasti IKT
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020