Efektivní veřejná správa

Financování z politiky soudržnosti EU se zaměřuje na vytváření institucionálních kapacit a na reformy spadající pod tematický cíl č. 11 (kompletní seznam 11 tematických cílů pro období financování 2014–2020 naleznete zde) a pod program Technická pomoc, jehož účelem je posilování administrativních kapacit pro správu fondů.

Tematický cíl č. 11

Tento cíl se zaměřuje na vytvoření institucí, které budou stabilní a předvídatelné, ale i dostatečně flexibilní na to, aby dokázaly reagovat na množství společenských problémů. Měly by být rovněž přístupné dialogu s veřejností a schopné zavádět nová politická řešení a poskytovat kvalitnější služby. . Investice do struktur, lidského kapitálu a systémů a nástrojů veřejného sektoru se orientují na zefektivnění organizačních procesů, modernizaci řízení a zvyšování motivace a kvalifikace pracovníků státní správy.

Podpora reforem veřejné správy prostřednictvím politiky soudržnosti je spojena s doporučeními pro jednotlivé země, ekonomickými ozdravnými programy (v případě potřeby) a národními programy reforem.

Thematic Objective 11: Efficient public administration by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020

Klíčová opatření pro Evropský sociální fond:

Investice do institucionálních kapacit a do efektivity veřejné správy a veřejných služeb (na všech úrovních správy) za účelem realizace reforem, zlepšení regulace a zajištění kvalitní správy:

  • reformy za účelem zajištění kvalitnější legislativy, synergie mezi různými politikami a efektivní správou veřejné politiky, transparentnosti, a integrity i odpovědnosti v oblasti veřejné správy a čerpání veřejných prostředků;
  • příprava a implementace strategií a politik zaměřených na lidské zdroje;
  • zlepšování efektivity administrativních služeb.

Vytváření kapacit pro zúčastněné subjekty zajišťující pracovní místa, vzdělání, zdravotní a sociální politiku, a dále sektorové a územní dohody za účelem získání podpory pro reformy na národní, regionální a místní úrovni:

  • zvyšování kapacity zúčastněných subjektů, například sociálních partnerů a nevládních organizací tak, aby mohly účinněji přispívat v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a sociální politiky;
  • příprava sektorových a územních dohod v oblastech zaměstnanosti, sociálního začleňování, zdravotnictví a školství na všech územních úrovních.

Klíčová opatření pro Evropský fond pro regionální rozvoj:

  • Posilování institucionálních kapacit a efektivity veřejné správy a veřejných služeb, které souvisejí s implementací EFRR a podporují opatření v oblasti institucionálních kapacit a efektivní veřejné správy podporovaná fondem ESF, včetně nezbytných případů poskytování vybavení a infrastruktury v zájmu podpory modernizace veřejných služeb v oblastech, jako je zaměstnanost, vzdělávání, sociální politika a celní správa.
  • Financovat lze také administrativní kapacity související s Evropskou územní spoluprací.

Klíčová opatření pro Fond soudržnosti:

  • Posilování institucionální kapacity a efektivity veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s implementací Fondu soudržnosti.

Technická pomoc

Vedle investic do efektivní veřejné správy spadajících pod tematický cíl č. 11 je technická pomoc poskytována orgánům, které spravují a využívají fondy ESI. Účelem je zajistit, aby mohly lépe plnit úkoly, které jim byly přiděleny na základě různých nařízení ohledně Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI).

Program Technická pomoc podporuje také opatření, jejichž cílem je snižování administrativní zátěže na straně příjemců, a dále opatření zaměřených na posílení kapacity příjemců potřebné k využívání fondů ESI a na posílení kapacity relevantních partnerů.

Komise zahájila několik iniciativ, jejichž cílem je podpořit implementaci fondů. Patří mezi ně systém výměny odborných znalostí TAIEX REGIO PEER 2 PEER, poskytování školení odborníkům z jednotlivých členských států ohledně pravidel a předpisů týkajících se fondů ESI a semináře věnované opatřením v boji proti podvodům a korupci, které jsou spjaty se správou fondů.

Zásahy programu Technická pomoc se zaměřují pouze na čerpání fondů ESI (například posilováním lidských zdrojů nutných pro správu fondů, najímáním konzultantů pro studie, přípravou projektů či sledovacími a vyhodnocovacími aktivitami, školeními, propojováním apod.) a jsou proto omezeny na dané programové období. Tematický cíl č. 11 má širší a dlouhodobější záměr. Soustředí se na skutečnou reformu a systémovou změnu, která povede ke zlepšení vlastního výkonu veřejné správy nezávisle na správě fondů EU.

Odkazy