Plánování a provádění

Regionální politika se dotýká všech částí EU a všech jejích úrovní. Od celoevropského a národního měřítka po regiony Evropy a místní komunity. Regionální politika tvoří součást politiky soudržnosti EU, strategie Evropské unie usilující o prosazování a podporu celkového harmonického rozvoje členských států a regionů. Politiku provádí národní a regionální orgány v partnerství s Evropskou komisí.

Rámec politiky soudržnosti se určuje na sedmileté období. Současné období pokrývá roky 2014-2020.

Provádění politiky probíhá v těchto fázích:

  • O rozpočtu na politiku a pravidlech jeho využívání rozhoduje společně Evropská rada a Evropský parlament na základě návrhu Komise. Kromě společných pravidel pro evropské strukturální a investiční fondy (EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF) existují také pravidla, jež jsou specifická pro jednotlivé fondy.
  • Zásady a priority politiky soudržnosti vznikají v procesu konzultací mezi Komisí a zeměmi EU. Každý členský stát vytvoří návrh smlouvy o partnerství, která obsahuje strategii dané země a navrhuje seznam programů. Kromě toho také členské státy předkládají návrhy operačních programů (OP), které pokrývají celé členské státy nebo regiony. Budou existovat také programy spolupráce, do nichž bude zapojeno více zemí.
  • Komise vyjedná s národními orgány finální obsah smlouvy o partnerství i každého programu. Programy představují priority země, regionů nebo příslušných oblastí spolupráce. Přípravy programů a řízení OP se mohou účastnit pracovníci, zaměstnavatelé i subjekty občanské společnosti.
  • Programy provádějí členské státy a jejich regiony. To znamená, že je třeba vybrat, monitorovat a vyhodnocovat stovky tisíc projektů. Tuto práci v každé zemi nebo v každém regionu organizují "řídicí orgány".
  • Komise se zaváže poskytnout prostředky (to umožní zemím začít vynakládat výdaje na programy)
  • Komise zaplatí každé zemi certifikované výdaje.
  • Komise monitoruje jednotlivé programy, stejně jako příslušnou zemi.
  • Komise a členské státy předkládají během celého programového období výkazy.

Další informace naleznete v nařízeních, kterými se řídí evropské strukturální a investiční fondy.