Priority na rok 2014–2020

Další nástroje

 

Co je nového v období 2014–2020?

  • Větší důraz na výsledky: jasnější a měřitelné cíle umožňující vyšší míru odpovědnosti.
  • Zjednodušení: jeden soubor pravidel pro pět fondů.
  • Podmínky: splnění určitých podmínek ještě před poskytnutím prostředků.
  • Posílení městské dimenze a úsilí o sociální začleňování: určitý minimální podíl prostředků z EFRR a ESF se vyčleňuje na integrované projekty ve městech a na podporu marginalizovaných komunit.
  • Odkaz na hospodářskou reformu: Komise může pozastavit financování pro členský stát, který nedodržuje hospodářská pravidla EU.

Jaké jsou priority?

Politika soudržnosti má na období 2014–2020 určených 11 tematických cílů podporujících růst.

  • Investicemi z EFRR se bude podporovat všech 11 cílů, ale cíle 1–4 představují hlavní investiční priority
  • Hlavní priority pro ESF jsou cíle 8–11, přestože tento fond podporuje i cíle 1–4.
  • Fond soudržnosti podporuje cíle 4–7 a 11. 

1. Posilování výzkumu, technologického vývoje a inovací

2. Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím a zvýšení jejich kvality

3. Posilování konkurenceschopnosti MSP

4. Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství

5. Podpora přizpůsobení se klimatickým změnám, řízení a prevence rizik

6. Ochrana životního prostředí a podpora efektivního využívání zdrojů

7. Podpora udržitelné dopravy a zlepšování síťových infrastruktur

8. Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a mobility pracovních sil

9. Podpora sociálního začleňování, boj proti chudobě a jakékoli diskriminaci

10. Investování do vzdělávání, odborného výcviku a celoživotního vzdělávání

11. Zvyšování efektivity veřejné správy