Zásady

Politika soudržnosti je založena na čtyřech hlavních zásadách:

Koncentrace

Tato zásada má tři aspekty:

Tvorba programů

Politika soudržnosti nefinancuje jednotlivé projekty. Místo toho financuje víceleté národní programy, které jsou sladěny s cíli a prioritami EU.

Pokud jde o více informací o programování, viz jednotlivé fáze regionální politiky.

Partnerství

Každý program je vypracováván za účasti orgánů na evropské, regionální a místní úrovni, sociálních partnerů a organizací občanské společnosti.

Toto partnerství platí pro všechny fáze tvorby a využívání programu, od návrhu přes řízení a provádění po monitorování a hodnocení.

Tento přístup pomáhá zajistit, aby byla opatření přizpůsobena místním a regionálním potřebám a prioritám.

Adicionalita

Financování z evropských strukturálních fondů nesmí nahrazovat výdaje jednotlivých členských států.

Komise se s každou zemí dohodne na výši způsobilých veřejných (nebo rovnocenných) výdajů, jež musí být zachovány během celého programového období, a ověřuje dodržování v polovině programového období (2018) a na jeho konci (2022).

Snahou je stanovit pro strukturální veřejné výdaje reálné, avšak ambiciózní cíle, tak aby příspěvek strukturálních fondů skutečně přinesl přidanou hodnotu. Průměrné roční výdaje v reálném vyjádření by zpravidla neměly být nižší než v předchozím programovém období.

Další informace