Zlepšení investování a řízení finančních prostředků

Komise podporuje členské státy s cílem pomoci jim s co nejlepším využitím finančních prostředků politiky soudržnosti a řešit problémy s prováděním. Tato podpora byla pro finanční období 2014–2020 posílena.

‘Good Governance for EU Regional Policy’ - Series of events supporting administrative capacity building

The Commission is launching a series of virtual events related to administrative capacity building for Member States in cooperation with several international partners under the joint heading ‘Good Governance for EU Regional Policy

Oživení správní kapacity

Jedním z klíčových faktorů, které přispívají k úspěchu politiky soudržnosti, je schopnost členských států efektivně řídit evropské strukturální a investiční fondy. Komise pomáhá prostřednictvím vylepšení struktur, lidských zdrojů, systémů a nástrojů posílit správní kapacitu vnitrostátních a regionálních správních orgánů. Stejně jako investice do kapacity řízení fondů podporuje financování politiky soudržnosti v období 2014–2020 efektivní veřejnou správu obecněji finančními prostředky pro tvorbu institucionální kapacity a reformy.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: výměny regionálních odborníků

Systém TAIEX-REGIO PEER 2 PEER je nástrojem ke sladění potřeb s odbornými poznatky v různých zemích. Tento nástroj, jehož hnací silou je poptávka, reaguje přímo na specifické žádosti vnitrostátních nebo regionálních orgánů spravujících finanční prostředky prostřednictvím misí odborníků, studijních návštěv a specifických workshopů.

Pakty integrity

Generální ředitelství Evropské unie pro regionální a městskou politiku má za úkol hledat a testovat nové způsoby ochrany finančních prostředků EU před riziky chybné správy, podvodů a korupce a zvýšit transparentnost využívání finančních prostředků. Jako jednu z iniciativ v této oblasti jsme zahájili pilotní projekt Pakty integrity – mechanismus občanské kontroly na ochranu fondů EU před podvody a korupcí. Projekt je prováděn ve spolupráci s organizací Transparency International a snaží se řídit pakty integrity v řadě projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v členských státech.

Další informace o paktech integrity a pilotním projektu najdete zde .

Skupina na vysoké úrovni, jejímž úkolem je sledovat zjednodušení administrativní zátěže pro příjemce prostředků z ESI fondů

The task of the group of experts is to advise the Commission with regard to simplification and reduction of administrative burden for beneficiaries of the European Structural and Investment (ESI) Funds.
Skupina na vysoké úrovni, jejímž úkolem je sledovat zjednodušení administrativní zátěže pro příjemce prostředků z ESI fondů

Iniciativa pro zaostávající regiony

Komise bude zkoumat, proč zaostávají regiony s nízkou úrovní hospodářského rozvoje nebo regiony, které po několik let vykazují negativní růst HDP. Tento trend je pro politiku soudržnosti, jejímž cílem je snižování rozdílů v úrovni rozvoje evropských regionů, obzvláště znepokojivý.
Iniciativa pro zaostávající regiony

Školení pro odborníky v oblasti pravidel a předpisů

Komise zajišťuje školení  pro řídicí, certifikační a auditní orgány, které se zabývají Evropským fondem pro regionální rozvojEvropským sociálním fondem a Fondem soudržnosti. Školení se zaměřuje na klíčové nové prvky v legislativním rámci politiky soudržnosti EU na období 2014–2020 a je uspořádáno do dvou modulů:

  • tvorba programů a provádění
  • finanční řízení a problematika kontroly.
Sdělení: Prostředky z fondů politiky soudržnosti EU: jak mohou členské státy a regiony EU zlepšit jejich investování a řízení (24. března 2015)  bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Akční plán pro zadávání veřejných zakázek

Akční plán pro zadávání veřejných zakázek  stanoví řadu iniciativ, jejichž cílem je pomoci členským státům zlepšit výkonnost správních orgánů i příjemců při uplatňování procesu zadávání veřejných zakázek na investice EU v programovém období 2014–2020.

Regionální komunity odborníků z praxe

Společně s řídicími orgány pracujeme na utváření komunit odborníků z praxe působících v řídicích orgánech / zprostředkujících subjektech pro výměnu postupů a zkušeností. Za tímto účelem jsme přijali inovativnější způsoby práce, které využívají přístup politické laboratoře.
Regionální komunity odborníků z praxe

Studie o začlenění nových regulačních prvků do programového procesu

Účelem těchto studií je vyhodnotit, jak byly nové regulační prvky zreformované politiky začleněny do programového procesu. Poslední studie navíc poskytuje informace o působnosti velikosti projektů v období 2007–2013.
Obsahují důkazy a analytický základ pro debatu o návrhu politiky po roce 2020 a související hodnocení dopadu.
Studie o začlenění nových regulačních prvků do programového procesu

ARACHNE

ARACHNE je integrovaný nástroj IT pro vytěžování a obohacování dat, který vytvořila Evropská komise. Nástroj řídícím orgánům usnadňuje správní kontroly a kontroly řízení v oblasti strukturálních fondů (Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální rozvoj).
ARACHNE – NÁSTROJ PRO HODNOCENÍ RIZIK

Kompetenční rámec EU pro řízení a provádění Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti

Komise vytvořila kompetenční rámec EU a doprovodný nástroj pro sebehodnocení určený pro vnitrostátní koordinační subjekty, řídicí, certifikační a auditní orgány, společné sekretariáty a zprostředkující orgány. Tyto nástroje správní orgány podpoří v jejich snahách o zlepšení administrativních schopností potřebných k řízení finančních prostředků, a to skrze určení a zacelení potenciálních mezer v jejich kompetencích.
Kompetenční rámec EU pro řízení a provádění Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti

Příprava budování administrativních kapacit pro období po roce 2020

Řídicí orgány jsou zvány k účasti na pilotním projektu Komise „Příprava budování administrativních kapacit“. Pokud budou vybrány, mohou mít užitek z poradenství EU šitého na míru při rozvoji administrativních kapacit s cílem připravit je na období po roce 2020. Poradenství bude poskytováno v úzké spolupráci s OECD.

Další kroky:

Řídicí orgány se mohou přihlásit do 9. dubna 2018. Výsledky výzvy budou zveřejněny koncem dubna. Další informace najdete ve výzvě k vyjádření zájmu.
Příprava budování administrativních kapacit pro období po roce 2020 en

Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Tento praktický soubor nástrojů má správním orgánům členských zemí pomoci s formulací plánu, jak vybudovat vlastní správní kapacity s cílem usnadnit provádění programu a motivovat k využívání osvědčených postupů.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building en

Účast občanů na politice soudržnosti

Účast občanů zvyšuje důvěru a kvalitu veřejných politik a výdaje souvisejícího rozpočtu. V rámci několika iniciativ Komise podporuje místní orgány při prosazování účasti občanské společnosti a mládeže na správě fondů politiky soudržnosti EU.
Účast občanů na politice soudržnosti en