Inspiring non-EU countries

Další nástroje

 

Novinky

  Ronald Hall, přední externí odborník a bývalý hlavní poradce GŘ REGIO, vysvětluje svůj osobní pohled na unijní program Mezinárodní spolupráce měst.

  Více než polovina světové populace dnes žije ve městech. Městská centra jsou zdrojem růstu a rozvoje. Proto se z nich stávají magnety pro obyvatele z venkova, kteří ve městech hledají příležitosti více si vydělat, získat přístup ke kvalitním službám, jako je vzdělání a zdravotní péče, a zajistit lepší budoucnost pro své děti.

  Tento posun od činností s nižší produktivitou ve venkovských oblastech, což je především tradiční zemědělství, k činnostem s vyšší přidanou hodnotou v městských oblastech ve výrobě a mnoha odvětvích služeb, je klíčem k ekonomickému růstu. Je to cesta, kterou se v minulosti vydaly všechny nejrozvinutější země světa, a proto je to model, který v podstatě přebírají rozvíjející se země po celém světě.

  Přínosy urbanizace vyplývající především z rozvoje měst náročného na zdroje, který charakterizoval růst průmyslových států ve 20. století, však mají i odvrácenou stranu. Urbanizace vedla k vyčerpávání přírodních zdrojů – včetně přírody jako takové – a k znečištění ovzduší, řek a oceánů, což dnes ohrožuje kvalitu života v metropolích rozvinutého světa.

  Pro rozvojové a rozvíjející se země, kde urbanizace a ekonomický růst jdou ruku v ruce, je důležité, aby plně chápaly poučení, které vyplývá z dějin průmyslového světa. Díky tomu budou v rozvíjejících se zemích moci při urbanistické politice přijmout osvědčené postupy vytvořené v uplynulých desetiletích státními a městskými orgány a poučit se z chyb, které se v průběhu dějin udělaly.

  Snaha o spolupráci přínosnou pro všechny

  Při takové spolupráci vznikají situace, které jsou přínosné pro všechny. Průmyslové země mají po více než sto letech urbanizace hodně co nabídnout, ale stejně platí i to, že rozvíjející se ekonomiky, možná méně spoutané tradicemi, se s průmyslovými ekonomikami mohou podělit o mnoho inovativních řešení. Některá z největších městských center současného světa vlastně leží v rozvíjejících se ekonomikách v zemích, jako je Čína a Indie nebo v Latinské Americe.

  Ale asi nejdůležitější důvod ke spolupráci a sdílení poznatků vyplývá ze společného zájmu napříč zeměmi a kontinenty zachránit planetu jako takovou. Je naléhavě nutné společně vytvořit model urbanizace, která je udržitelná, chrání přírodu a přírodní zdroje a snižuje emise, které znečišťují naše města, škodí zdraví našich dětí a přispívají ke globálnímu oteplování. To je důvod, proč je udržitelná urbanizace tak zásadní pro cíle udržitelného rozvoje přijaté Organizací spojených národů, což zase mimo jiné vedlo k Nové městské agendě přijaté více než 170 zeměmi v Quitu v Ekvádoru v roce 2016.

  Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku formalizovalo 14 dialogů o regionální a městské politice včetně šesti „strategických partnerů“ Evropské unie (Čína, Rusko, Brazílie, Mexiko, Japonsko a Indie) a také zemí Východního partnerství (Ukrajina, Moldavsko, Gruzie) a latinskoamerických zemí (Argentina, Chile, Peru, Kolumbie) a Středoamerického integračního systému (SICA). I bez takových dohod se podařilo navázat spolupráci s dalšími strategickými partnery, jako je Kanada a Jižní Afrika, a regionálními uskupeními, jako je CARICOM (Karibská komunita), ASEAN (Asie), SACU (jižní Afrika) a UEMOA (západní Afrika).

  EU se k výzvě udržitelné urbanizace staví velmi vážně. Corina Creţuová, komisařka pro regionální politiku, která v roce 2016 zastupovala EU v Quitu, se zavázala, že EU bude Novou městskou agendu podporovat svými poznatky i zdroji. To má jednak interní dimenzi v rámci EU, kde byla vytvořena Městská agenda EU, která řídí programy rozvoje měst ve 28 členských státech, a jednak externí dimenzi prostřednictvím diplomatických vztahů se zeměmi mimo EU, jak je to zmíněno níže.

  Síla pro udržitelný rozvoj měst

  Klíčovým nástrojem pro externí dimenzi je dnes program Mezinárodní spolupráce měst (IUC) (2017–2019). Je to zásadní prvek, který podporuje orgány EU i nečlenských zemí, aby společně pracovaly na tématech udržitelného rozvoje měst. Program IUC je založen na pěti letech pilotních akcí zejména v rámci projektů EU Světová města a URBELAC.   

  V rámci projektu Světová města (2015–2018) města EU spolupracovala na vytváření partnerských vztahů s městy v Kanadě, Číně, Indii, Japonsku, Jižní Koreji, Indonésii, Vietnamu, Austrálii a Jižní Africe. To vedlo k výměně zkušeností o takových námětech, jako například rozvoj chytrých měst, energetická účinnost, nakládání s odpady, udržitelná mobilita apod. V rámci projektu URBELAC (2011–2019), který vstupuje do čtvrtého vydání, Evropská komise a Meziamerická rozvojová banka podporují města vybraná z měst EU, Latinské Ameriky a Karibiku (LAC). Díky tomu vznikla síť EU-LAC, která podporuje výměnu zkušeností, hodnocení a přípravu akčních plánů. Projekty Světová města i URBELAC jsou hmatatelným výsledkem podpory, kterou Evropský parlament věnuje mezinárodní diplomacii na úrovni měst.

  Program IUC vytváří platformy pro spolupráci s městy v Číně, Indii, Japonsku, Latinské Americe a Severní Americe. Je potvrzením toho, že přichází věk, kdy politika EU podporuje mezinárodní spolupráci mezi městy. V rámci meziměstské spolupráce při programu IUC asi 70 účastnických měst na obou stranách uzavřelo dohody o spolupráci při udržitelném rozvoji měst. Součástí toho je i příprava místních akčních plánů pro integrovaný rozvoj měst. Zcela zásadní je, že prioritou těchto plánů je spolupráce uvnitř sektorů Městské agendy EU a Nové městské agendy.

  Díky zkušenostem z projektu Světová města využívají města přístup s více zainteresovanými subjekty a využívají poznatky a zkušenosti veřejných orgánů, podniků, vědecké obce a občanské společnosti. Program URBACT Evropské unie pro městské sítě se využívá jako klíčový zdroj poznatků a zkušeností k podpoře přípravy místních akčních plánů.

  Meziměstská spolupráce při programu IUC vedla k rozvoji společných pilotních projektů. A mezi veřejnými orgány, výzkumnými agenturami a obchodními zástupci byla na obou stranách podepsána memoranda o porozumění, která zajišťují, že spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.

  Dobré příklady

  V rámci programu IUC se partnerskými městy stala například Parma (Itálie) a Fredericton (Kanada). Úřad pro kulturní dědictví a městské plánování, rozvoj a komunitní služby města Fredericton spolupracuje s parmskou Kanceláří pro rovné příležitosti a Evropskou projektovou kanceláří. V zájmu podpory místní demokracie obě strany spolupracují na identifikaci překážek, které brání zapojení marginalizovaných skupin do politického života, a jejich příčin a na možných postupech a mechanizmech, které by tyto překážky odstranily a vytvářely více inkluzivní městské prostředí.

  Italská Bologna spolupracuje s městem Austin (USA) na projektech, jako je například vývoj systému pro zdravější stravování, zlepšování účinného využívání zdrojů a zlepšování odolnosti vůči klimatickým změnám. Na předních místech agendy jsou problémy městské správy. Například Austin došel k závěru, že Kancelář pro udržitelný rozvoj a Kancelář pro ekonomický rozvoj musí zlepšit spolupráci a svou činnost lépe koordinovat.

  Rotterdam (Nizozemsko) spolupracuje s městem Surat (Indie). Obě města se zaměřují na řešení problémů s hospodařením s vodou. Patří k tomu zajišťování kvality pitné vody, snižování znečištění vody průmyslovými odpady, ochrana před záplavami a účinné čištění odpadních vod. Rotterdam je pro Surat neocenitelným partnerem, který má bohaté zkušenosti s hospodařením s vodou. A Surat je město, které řeší problémy mnohem většího rozsahu, což zase pomohlo Rotterdamu, aby se na své problémy díval z trochu jiné perspektivy.

  DALŠÍ INFORMACE

Další aktuality

International Affairs

In the international relations arena, the Directorate General for Regional and Urban Policy acts in support of, and in cooperation with the European External Actions Service (EEAS) and the external relations family of Directorates General (DEVCO and DG TRADE). There is a growing interest in different parts of world in the process of European integration, not just from an institutional point of view but also in terms of the policies that promote European economic and social development and territorial cohesion. Foremost among the latter is European regional policy which seeks to ensure that the benefits of the Single Market in Europe based on the free movement of goods and services, labour and capital, are as widely spread as possible.

Principal among the features of EU regional policy that are of interest to third countries such as China, Russia and Brazil, as well as to international organisations such as CARICOM, SACU, MERCOSUR and ASEAN, are issues such as the geographical targeting of resources between Member States and regions; the organization of multi-level governance systems; sustainable urban development policy; cross-border development; regional innovation systems and their implementation. So far as cooperation with countries in the European Neighbourhood are concerned, the EU seeks to promote key concepts of EU regional policy such as open markets, respect for the environment, participative democracy and partnership in the conception and implementation of development policy.

This interest comes at a time when the policy has undergone substantial changes. In effect, EU regional policy today is a means of delivering the Union's policy priorities across its territory. It does so by co-financing integrated, national or regional investment programmes, where the Union's contribution to the programmes is greatest in the least prosperous areas.

Today therefore, EU regional policy is an integral part of economic policy, but with the unique feature that it is delivered with the consent and involvement of the grassroots through a multi-level governance system where each level - European, national, regional and local - has a role to play. The involvement of the grassroots, for example, in devising regional and local strategies and selecting projects creates a sense of ownership of European policy and in that way contributes to territorial integration. It is these features that have inspired interest in large countries with major territorial imbalances that are seeking to combine the pursuit of a more even pattern of growth with governance systems that contribute to transparent public policies and that help to further integration through decentralisation.

As well as projecting notions of inter-regional solidarity and good governance, cooperation in the field of regional policy also provides the opportunity to project other values such as respect for the free market through competition, state aid and public procurement rules, for environmental rules and policies and for equal opportunities and minority rights. These create the framework conditions under which EU financial support is granted and provide positive incentives to achieving high standards in public policy.

Regional Policy Dialogues

The Commission, DG REGIO, has concluded formal agreements on regional policy cooperation with China PDF EN zh, Russia PDF EN EN, Brazil PDF EN EN, and Ukraine PDF EN Ukrainian, Georgia PDF EN, Moldova PDF EN, Chile PDF EN es, Peru PDF EN es, Argentina PDF en es, Japan PDF EN, Mexico PDF EN es, Sistema de Integracion de Centro-America (SICA) PDF EN es, Colombia PDF EN es, India PDF EN. These countries are confronted with wide regional disparities as well as major challenges in terms of coordinating the different levels of government, and ensuring that decentralization can be achieved without compromising efficiency.

Brochure : European Regional Policy, an inspiration for Countries outside the EU?

November 2009 - PDF en es fr hy ka mo pt Russian Ukrainian Chinese

Posters: PDF en