Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Další nástroje

 

Novinky

  Zimní vydání časopisu Panorama je k dispozici ke stažení. Věnuje se celé řadě témat od urbanistiky po kulturu a průmyslový přerod.

  Na prvních stránkách najdete zprávu rakouského předsednictví o tom, jak jejich tým připravoval jednání o legislativním balíčku 2021–2027 v Radě.  V našem rozhovoru tentokrát pohovoří ministerská předsedkyně Malu Dreyerová a ministr hospodářství německé spolkové země Porýní-Falc, Dr. Volker Wissing. Rovněž se podíváme na to, jak fondy EU přispěly k Evropskému roku kulturního dědictví a jak pomáhají regionům procházejícím průmyslovým přerodem. Blíže pak představíme některé projekty, kterým se dostalo podpory v rámci programu Inovační akce Urban.

  V rubrice Jak to vidíte vy si přečteme názory z regionu Castilla-La-Mancha, Finska a jižního Polska, a názory mladých lidí na jejich zkušenosti s programy Interreg Volunteer Youth a Youth4Regions.

  Promluvíme si s vítězi letošního ročníku soutěže Regiostars, ohlédneme se za letošním Evropským týdnem regionů a měst a podělíme se o zajímavosti z nedávno publikované ročenky Eurostat 2018 věnované regionům. V rubrice věnované projektům navštívíme Polsko, Dánsko, Slovensko, Itálii a Řecko.

  Příjemné čtení!

  Panorama 67: Success stories across our regions and borders

  Podzimní vydání časopisu Panorama je k dispozici ke stažení. Věnuje se celé řadě témat od urbanistiky po mezinárodní spolupráci a energetiku.

  Tentokrát se zaměřujeme na Litvu. Vilius Šapoka, litevský ministr financí, v našem rozhovoru vysvětluje, jak Litva využila financování EU ke zlepšení konkurenceschopnosti a produktivity skrze investice do rozvoje podnikání. Tento rozhovor doplňují podrobné profily pěti nových projektů. Rubrika Zachyceno na fotoaparát se tentokrát zaměřuje na projekty financované v německém regionu Porýní-Falc.

  Dále se podíváme na to, jak politika soudržnosti podporuje udržitelnou energetiku a společnost s nízkou uhlíkovou stopou, na naše strategická partnerství s městy po celém světě v rámci programu Mezinárodní spolupráce měst, a podělíme se o výsledky nedávné zprávy, která se věnuje podnikání v Chorvatsku, České republice, Portugalsku a na Slovensku.

  Představíme vítěze letošních soutěží „EU v mém regionu“ pro fotografy a bloggery a ohlédneme se za nedávno skončeným projektem Road Trip, jehož osm účastníků se nám na konci jejich dobrodružství podařilo dohnat v Berlíně. V sekci projektů zavítáme na Gibraltar a do Rumunska a Německa.

  Panorama 66: Lithuania, building a smarter future

  Fondy EHP a Norska jsou finanční příspěvky Islandu, Lichtenštejnska a Norska na podporu evropské solidarity a soudržnosti. V programovém období 20142021 bylo na projekty poskytnuto 2,8 miliardy EUR, což posílilo investice EU ve střední a jižní Evropě.

  Island, Lichtenštejnsko a Norsko úzce spolupracují s EU a jsou součástí jednotného trhu na základě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP). To zahrnuje společný cíl snížit sociální a ekonomické rozdíly napříč EHP.

  K tomu tyto země přispívají prostřednictvím fondů EHP a Norska. Tyto fondy stejně jako fond soudržnosti EU podporují ty členské státy EU, jejichž hrubý národní důchod na obyvatele činí méně než 90 % průměru EU. Jejich priority odrážejí priority EU: zelená, konkurenceschopná Evropa podporující začlenění. 

  Fondy EHP/Norska nedávno v souladu s prioritami EU pro současné období financování zřídily regionální fondy, jejichž cílem řešit nezaměstnanost mladých lidí a podporovat přeshraniční spolupráci.

  Dosažení maximálního účinku

  Na začátku programového období každá přijímací země navrhne ve dvoustranném memorandu o porozumění s dárcovskou zemí priority pro investice. Během jednání probíhají konzultace s Evropskou komisí, aby se zabránilo duplicitě a aby bylo zajištěno, že financování bude mířit tam, kde bude mít největší vliv. Programy prováděné v rámci těchto fondů musí odpovídat pravidlům EU i normám v oblasti lidských práv, řádné správy, udržitelného rozvoje a rovnosti žen a mužů. 

  Fondy EU a fondy EHP se navzájem doplňují a obvykle jsou spravovány stejným řídícím orgánem na vnitrostátní úrovni. Jeden fond může podporovat druhý, například podporou růstu pilotního projektu či financováním jiného aspektu stejného projektu. Fondy také financují projekty, u kterých je obtížné najít financování na úrovni EU nebo vnitrostátní úrovni, aby se zabránilo duplicitě. Fondy EU i fondy EHP úspěšně podporují využívání jiných zdrojů veřejného a soukromého financování. 

  Hlavním cílem fondů je posílit dvoustranné vztahy mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a přijímacími zeměmi. Jejich priority reagují na společné evropské problémy, díky čemuž mají dárcovské a přijímací země zkušenosti a také zájem o spolupráci. Fondy jsou vyčleněny na usnadnění a podporu dvoustranných partnerství mezi veřejnými institucemi, soukromými společnostmi, nevládními organizacemi a výzkumnými institucemi na všech úrovních. V každém programovém období jsou podporovány tisíce projektů, například spolupráce při výzkumu, společné projekty malých a středních podniků nebo vzájemné výměny a školení zaměstnanců.

  Podpora demokracie

  Charakteristickým rysem fondů EHP je to, že nejméně 10 % finančních prostředků je přímo určeno organizacím občanské společnosti v každé z přijímacích zemí. Cílem je vytvořit dlouhodobou udržitelnost a kapacitu sektoru občanské společnosti při podpoře demokratické účasti, aktivního občanství a lidských práv. 

  Rada Evropy, OECD a Agentura EU pro základní práva jsou partnery několika programů a projektů a přispívají svými odbornými znalostmi v oblasti boje proti diskriminaci, sociálního začleňování, hospodářského rozvoje a řádné správy. V mnoha přijímacích zemích je mimořádným zájmem fondů posílit postavení ohrožených skupin a menšin, například romské populace.

  Prioritní odvětví fondů EHP a Norska v letech 2014–2021

  • Inovace, výzkum, vzdělávání a konkurenceschopnost
  • Sociální začleňování, zaměstnanost mladých lidí a snížení chudoby
  • Životní prostředí, energetika, změna klimatu a nízkouhlíkové hospodářství
  • Kultura, občanská společnost, řádná správa a základní práva
  • Spravedlnost a vnitřní věci

  Další informace

  www.eeagrants.com

  Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

Další aktuality

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people