Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Další nástroje

 

Novinky

  Toto letní vydání časopisu Panorama, které je nyní k dispozici ke stažení, obsahuje hlavní článek o reakci EU na krizi, kterou způsobilo onemocnění COVID-19. Prozkoumáme Investiční iniciativu pro reakci na koronavirus Plus a další finanční nástroje a ukážeme si profil projektů zaměřených na řešení těchto problémů. Data Point obecněji ukazuje, jak politika soudržnosti pomáhá regionům investovat do zdravotní péče.

  Tentokrát se zaměříme na region Emilia-Romagna v Itálii. Tento region spojuje historii a tradici s inovacemi a guvernér regionu Stefano Bonaccini nám v exkluzivním rozhovoru vysvětlí, jak se jim to daří. Při příležitosti 30 let programu Interreg se podíváme na jeho přínos pro Zelenou dohodu prostřednictvím řady úspěšných environmentálních projektů. Podíváme se na práci auditorské komunity a připomeneme si, že se Severní Makedonie připojila ke strategii EU pro jadransko-jónský region.

  V rubrice Jak to vidíte vy najdete příspěvek od Eurocities – je zde ochutnávka letošního Týdne regionů EU. V rubrice zaměřené na projekty navštívíme Belgii, Nizozemsko, Irsko a Spojené království.

  Panorama 73: Emilia-Romagna in line for a smarter future

  V roce 2020 slavíme 30 let od zahájení iniciativy Interreg, emblematického programu EU, jehož cílem je podporovat územní spolupráci mezi příhraničními regiony. Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová vydala k výročí toto prohlášení:

  Program Interreg je mému srdci velmi blízký. Jakožto jedinečný nástroj spolupráce financovaný z prostředků Fondu soudržnosti umožňuje Interreg regionům a zemím spolupracovat při řešení společných úkolů. Projekty uskutečněné v rámci programu Interreg jsou konkrétními příklady toho, že hranice nemusejí být překážkou, nýbrž mohou být příležitostí pro růst a úspěšnou spolupráci. Program Interreg za uplynulých 30 let prostřednictvím dlouhé řady projektů, jež podpořila EU, sblížil přes 170 milionů Evropanů žijících v příhraničních regionech, zlepšil jejich život a vytvořil nové příležitosti pro spolupráci.

  Oslava třicetileté existence programu probíhá v zásadním okamžiku dějin EU. Stojíme před vážnými úkoly globálního i lokálního rázu a musíme znovu získat důvěru občanů a dodržet své sliby. Program Interreg se již 30 let stará o to, aby nikdo nezůstal opomenut, abychom kousek po kousku budovali Evropu. Máme v úmyslu pokračovat. Zároveň ale chceme této slavnostní příležitosti využít k prověření, promyšlení a oživení toho, co považujeme za základní hodnotu v Evropské unii: ideálu spolupráce, který vyrůstá z přesvědčení, že v jednotě tkví větší síla.

  Souvislosti

  Program Interreg, známý také jako Evropská územní spolupráce (EÚS), vznikl v roce 1990, je emblematickým programem politiky soudržnosti a poskytuje rámec pro uskutečňování společných opatření a politických výměn mezi národními, regionálními a místními aktéry z různých členských států. Hlavním cílem Evropské územní spolupráce (EÚS) je prosazovat harmonický hospodářský, společenský a územní rozvoj Unie jako celku. Interreg stojí na třech oblastech spolupráce: přeshraniční (Interreg A), nadnárodní (Interreg B) a meziregionální (Interreg C).

  V rámci programu po sobě následovalo pět programových období: INTERREG I (1990–1993), INTERREG II (1994–1999), INTERREG III (2000–2006), INTERREG IV (2007–2013) a INTERREG V (2014–2020).

  Programy spolupráce Interreg zahrnují celý evropský kontinent a jejich celkový rozpočet na programové období 2014–2020, včetně příspěvku EU a členských států, činil více než 12 miliard EUR.

  Kampaň spojená s oslavou třicetiletého výročí programu Interreg bude probíhat po celý rok 2020, a to pod tematickými hesly „sousedé“, „ekologie“ a „mladí“. Její součástí bude hodnocení dosažených výsledků a zamyšlení nad tím, co lze v budoucnu doplnit nebo zlepšit.

  Další informace

  Komunitu ENI CBC tvoří stovky tisíc lidí, Evropanů i osob z jiných světadílů, kteří pracují za vnějšími hranicemi EU a spolupracují na podpoře aktivit, stimulaci hospodářského růstu a přenosu znalostí.

  Plánem GŘ NEAR a GŘ REGIO je dále posilovat spolupráci na vnějších hranicích EU, která vznikla v rámci politiky sousedství a politiky soudržnosti. V praxi to stále znamená budovat důvěru a vytvářet kontakty mezi lidmi, kteří žijí na vnějších hranicích Evropské unie, a na základě spolupráce zkvalitňovat každodenní život lidí na obou stranách hranice. Znamená to rovněž budovat silnice za účelem propojení trhů a zlepšení cestovního ruchu, recyklovat odpad a přeměňovat ho na hnojiva a chránit ohrožené druhy s cílem zvrátit pokles biologické rozmanitosti.

  Od 1. ledna 2020 se programy přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství (ENI) připojují ke GŘ REGIO jako část skupiny Interreg. Cílem je zlepšit koordinaci a dosáhnout synergie s dalšími nástroji územní spolupráce.

  Programy zahrnují 31 různých zemí, ve kterých se mluví celou řadou jazyků a které mají rozmanitou kulturu a životní styl. Všechny však usilují o přínos pro místní komunity na obou stranách hranice EU a překonávají běžné překážky při hledání společných řešení. V dnešní náročné době jsou tyto programy živým důkazem toho, co spolupráce skutečně znamená: zůstávat i přes hranice ve spojení, sdílet a vyměňovat.

  Překročení hranic

  Problémy nikdy neměly tak globální charakter, až už jde například o znečištění, změnu klimatu a společenské napětí. Pokud je postiženo pohraničí v sousední zemi, dotýká se problém i Evropy a naopak. Reakce na krizi nemohou vznikat v izolaci: globální problémy nepotřebují při překročení hranice žádné vízum.

  Programy přeshraniční spolupráce (CBC) zaměřené na oblasti přesahující vnější hranice EU poskytují tisícům organizací příležitost spolupracovat, vyměňovat si poznatky a odborné znalosti v souvislosti se svými každodenními činnosti a přinášet do těchto regionů hmatatelné výsledky. Patnáct programů ENI CBC zahrnuje oblast Finska a Ruska na severu, Maďarsko a Ukrajinu na východě, Itálii a severní Afriku a Střední východ na jihu. Pokrývají tisíce kilometrů pozemních a námořních hranic s jednou námořní cestou a třemi mořskými oblastmi a v programovém období 2014–2020 zahrnují celkové investice ve výši 1 miliardy EUR. Dosud bylo podáno více než 4 200 žádostí a finanční prostředky byly přiděleny téměř 600 projektů. V terénu je více než 2 000 příjemců, nevládních organizací, univerzit, obcí a soukromých firem: malý svět v pohybu – veřejný i soukromý – buduje důvěru mezi komunitami.

  Přijímání společných pravidel

  „Když jsme před mnoha lety začínali, bylo víc tzv. zrcadlových projektů: lidé v jednom území měli snahu dělat totéž, co lidé na druhé straně,“ uvádí Mathieu Bousquet, ředitel oddělení C1 – Gruzie, Moldavsko, Přeshraniční sousedství v rámci GŘ NEAR. „Teď ale příjemci stále víc spolupracují na jednom, společném cíli.“

  Spolupráce na vnější hranici EU se začala formovat v roce 2006. Během prvního programového období (2007–2013), kdy se nástroj rozšířil tak, že zahrnoval celé sousedství, a kdy byla poprvé přijata společná pravidla, se řešilo mnoho problémů.

  „Všichni museli upustit od toho, co znali, od specifických postupů financování, na které byli zvyklí: členské státy od nařízení v oblasti politiky soudržnosti a partnerské země od pravidel rozvojové a technické pomoci,“ objasňuje Carlos Bolaños, vedoucí týmu TESIM, technické podpory pro provádění a řízení programů ENI CBC. „Dnes můžeme říct, že máme skutečné, opravdové partnerství se společným řízením programů. A tento „pocit angažovanosti“ je v oblasti spolupráce jaksi ojedinělý a představuje skutečný přínos iniciativy ENI CBC.“

  Programy ENI CBC přetrvávají i přes evropskou finanční krizi a regionální nejistoty. První programové období bylo realizováno v době, kdy Evropa a její sousedé čelili hluboké hospodářské krizi, svou daň si vybíraly konflikty v Sýrii a panovaly napjaté vztahy na Krymu. Odhodlání zúčastněných stran však bylo silné a díky tomu mohla spolupráce nejen obstát, ale také se rozšířit na druhé období od roku 2014 do roku 2020. V současné době stojíme na prahu třetí fáze – byly zahájeny práce na programovém období 2020–2027. Budou sice platit nová pravidla, ale komunita je znovu připravena ustoupit.

  „Když jsme začínali, nedokázali jsme si představit, že by partnerství mohlo být tak rovnocenné a že by příjemci z partnerské země mohli řídit projekty,“ pokračuje Carlos Bolaños. „Důvodem nebylo to, že by na to neměli schopnosti, ale evropská nařízení týkající se řízení veřejných financí jsou zkrátka poměrně složitá a člověk se s nimi musí sžít. Dnes jsme v tomto ohledu dosáhli značného pokroku.“ 

  Nejenže zemí s nejvyšším počtem příjemců (dosud 390) je Ruská federace, ale 30 % projektů řídí v současné době organizace nebo instituce z partnerských zemí.

  Nové cesty ke spolupráci

  Jak rozsáhlé jsou tedy tyto projekty? Jejich finanční rozmezí je od 50 000 do 3 milionů EUR. Často se jedná o pilotní iniciativy, které otevírají cestu novému modelu spolupráce v mnoha odvětvích – od ochrany životního prostředí až po přenos technologií ve prospěch MSP, od obnovy kulturního dědictví přes rozvoj infrastruktury k otevřeným trhům až po podporu udržitelného cestovního ruchu.

  „S nadšením vítáme, že od začátku příštího roku se programy ENI CBC dostanou pod GŘ REGIO. Těšíme se na to, že se zeměmi sousedství budeme spolupracovat na udržení silné angažovanosti a že zároveň budeme připravovat novou generaci programů. Chceme klást důraz na navrhované zjednodušování pro období po roce 2020 a vytvářet pevnější vazby mezi programy skupiny Interreg,“ uvádí Jean-Pierre Halkin, ředitel oddělení pro makroregiony, nadnárodní/meziregionální spolupráci, IPA a rozšíření v GŘ REGIO. „V roce 2020 budeme mít zároveň také příležitost oslavit 30. výročí programu Interreg, a to jako znovu sjednocená rodina. Rok 2020 tedy rozhodně bude rokem spolupráce.“

  Předchozí generace programů evropského nástroje sousedství a partnerství (ENPI) už vytvořily znalosti a nástroje. Současné programy ENI CBC navazují na předchozí úsilí a významně přispívají k další konsolidaci cenných mezilidských vztahů. Zároveň boří stereotypy a vyvracejí historické předsudky – na sousedech totiž záleží! Na spolupráci záleží!

  Panorama 71: Portugal’s agenda prioritises growth and sustainability

Další aktuality

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting May 22-23 2019

Interreg Annual Meeting June 18-19 2018

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people