Spolupráce mezi jednotlivými regiony a zeměmi

Evropská územní spolupráce

Jedním z nejdůležitějších prvků evropské integrace je vybudování společného evropského prostoru. To se neobejde bez evropské spolupráce. Její výhody jsou nepopiratelné: Hranice Evropany nerozdělují, ale sbližují, problémy se řeší společně, předávají se myšlenky, sdílejí se zdroje a pracuje se na strategiích v zájmu splnění společných cílů.

Makroregionální strategie

"Makroregionální strategie" představuje integrovaný rámec schválený Evropskou radou, který je možno podporovat z evropských strukturálních a investičních fondů. Jeho účelem je mj. řešení běžných problémů, kterým čelí stanovená geografická oblast zahrnující členské státy a třetí země nacházející se v téže geografické oblasti. Ty díky tomu mohou těžit z posílení spolupráce, což přispívá k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

Doposud byly přijaty čtyři makroregionální strategie EU pokrývající několik politik:

Všechny přijaté makroregionální strategie doplňuje také průběžný akční plán, který se má pravidelně aktualizovat ve světle nových, objevujících se potřeb a měnících se kontextů. Tyto čtyři makroregionální strategie zahrnují 19 členských států EU a 8 zemí mimo EU.

Mezinárodní Spolupráce

Evropská unie sdílí se zeměmi za hranicemi EU zkušenosti v otázkách regionálního rozvoje.

Další formy spolupráce a tvorby sítí