Jarní balíček evropského semestru: doporučení pro koordinovanou reakci na koronavirovou pandemii

Další nástroje

 
20/05/2020

Komise dnes předložila doporučení, v nichž každému členskému státu EU navrhuje v souvislosti s koronavirovou pandemií opatření v oblasti hospodářské politiky. Doporučení se zaměřují na ty nejnaléhavější výzvy vyvolané pandemií a na oživení udržitelného růstu.

Doporučení jsou formulována na základě dvou cílů: v krátkodobém horizontu zmírnit vážné negativní socioekonomické důsledky koronavirové pandemie a v krátkodobém až střednědobém horizontu dosáhnout udržitelného a sociálně inkluzivního růstu, který usnadní ekologickou a digitální transformaci.

Balíček nově orientovaných opatření v rámci evropského semestru

roční strategii pro udržitelný růst Komise nastínila strategii růstu založenou na podpoře konkurenceschopné udržitelnosti, která povede k vytvoření ekonomiky ve prospěch lidí i planety. Za krize vzniklé propuknutím nákazy zůstává tato strategie i nadále mimořádně důležitá. Doporučení se týkají čtyř aspektů konkurenceschopné udržitelnosti – stability, spravedlnosti, ekologické udržitelnosti a konkurenceschopnosti. Kladou také zvláštní důraz na zdraví. V doporučeních Komise dále zohledňuje svůj závazek začlenit do evropského semestru cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, neboť poskytují integrovaný rámec zahrnující veřejné zdraví, sociální, environmentální a ekonomické otázky.

Doporučení se týkají oblastí, jako jsou investice do veřejného zdraví a odolnosti zdravotnictví, zachování zaměstnanosti prostřednictvím podpory příjmů dotčených pracovníků, investice do lidí a dovedností, podpora podnikatelského sektoru (zejména malých a středních podniků) a opatření proti agresivnímu daňovému plánování a praní špinavých peněz. Oživení a investice musejí jít ruku v ruce, aby bylo možné ekonomiku EU reformovat s ohledem na digitální a ekologickou transformaci.

Letošní fiskální doporučení pro jednotlivé země jsou kvalitativní a odchylují se od rozpočtových požadavků, které by se uplatňovaly za normálních okolností. Zohledňují aktivaci obecné únikové doložky a doporučují členským státům přijmout veškerá nutná opatření k účinnému řešení dopadů pandemie, udržení ekonomiky v chodu a podpoře následného oživení. Pokud to ekonomické podmínky dovolí, měly by se fiskální politiky zaměřit na dosažení obezřetných střednědobých fiskálních pozic a zajištění udržitelnosti dluhu a současně usilovat o zvýšení investic.

Sledování vývoje fiskální situace

Komise rovněž pro všechny členské státy přijala zprávy podle čl. 126 odst. 3 Smlouvy o fungování EU s výjimkou Rumunska, na které se již vztahuje nápravná složka Paktu o stabilitě a růstu.

Komise je povinna tyto zprávy vypracovat pro členské státy, které v roce 2020 z důvodů souvisejících s koronavirem buď samy počítají s překročením 3% limitu pro schodek, nebo u nichž Komise překročení předpovídá. Ve zprávách týkajících se Francie, Belgie, Kypru, Řecka, Itálie a Španělska také na základě údajů potvrzených Eurostatem hodnotí, jak tyto členské státy splnily v roce 2019 kritérium schodku.

Zprávy zohledňují negativní dopad koronavirové pandemie na veřejné finance členských států. Vzhledem k mimořádné nejistotě související s významným makroekonomickým a fiskálním dopadem pandemie se Komise domnívá, že v tomto okamžiku by nemělo být přijato rozhodnutí o tom, zda by se na členské státy měl vztahovat postup při nadměrném schodku.

Další kroky

Pro oživení ekonomiky, zmírnění škod na ekonomické a sociální struktuře a snížení rozdílů a vzniklé nerovnováhy má zásadní význam koordinovaná evropská ekonomická reakce. Evropský semestr koordinace politik v oblasti hospodářství a zaměstnanosti proto představuje klíčový prvek strategie oživení.

Komise v této souvislosti vyzývá Radu, aby doporučení pro jednotlivé země schválila. Členské státy by je pak měly plně a včas provést. 

Zprávy o dohledu nad Řeckem, Španělskem a Kyprem

Komise přijala šestou zprávu o posíleném dohledu nad Řeckem. Ve zprávě dochází k závěru, že s ohledem na mimořádné okolnosti vyvolané koronavirovou nákazou Řecko přijalo opatření nezbytná k dosažení svých konkrétních reformních závazků.

Komise rovněž přijala zprávy o dohledu nad Španělskem a Kyprem po ukončení programu.

Další informace

Novinky

Související témata

European Semester