Panorama 71: Konkurenceschopnost podporuje udržitelnost

Další nástroje

 
12/02/2020

Časopis Panorama požádal Jaimeho Andreze, předsedu rady COMPETE 2020, aby uvedl, jaký dopad měl program na současné a budoucí priority portugalské politiky. 

Program COMPETE 2020 je v současném programovém období největší program v Portugalsku a zahrnuje tři fondy (EFRR, ESF a FS). Jaké jsou podle vás nejvýznamnější výsledky, jichž tyto nástroje podporující konkurenceschopnost dosáhly v hospodářské a sociální struktuře země? 

Program Competitiveness and Internationalization Thematic Operational Program (Tematický operační program Konkurenceschopnost a internacionalizace, COMPETE 2020) je součástí portugalské tématické priority pro rok 2020 – Konkurenceschopnost a internacionalizace (2014–2020), kterou schválila Evropská komise 16. prosince 2014. Rozpočet pro program COMPETE 2020 činí 6,2 miliardy EUR, přičemž 4,4 miliardy EUR je financováno z EFRR, ESF a Fondu soudržnosti, a zbývající částka ve výši 1,8 miliardy EUR je financována z vnitrostátních prostředků.

Za šest let existence bylo v rámci programu COMPETE 2020 přijato už 11 169 žádostí a podporu získalo 6 327 projektů, což zahrnuje pobídku ve výši 2 miliard EUR ze způsobilých investic ve výši zhruba 8 miliard EUR.

Hlavními hnacími silami programu COMPETE 2020 jsou systémy firemních pobídek, zejména pak ty, které se zaměřují na inovativní produktivní investice MSP. Jeho značný přínos spočívá rovněž ve stimulaci podnikového výzkumu a rozvoje a spolupráci mezi organizacemi podnikového výzkumu a inovačních systémů, což podporuje přenos a opětovné využívání znalostí.

Hlavními problémy portugalského hospodářství jsou konsolidace hospodářského růstu a vytváření pracovních míst. To do značné míry závisí na posilování konkurenceschopnosti a inovací vnitrostátních firem.

Studie „Avaliação do Impacto dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento no Desempenho das Empresas“ (Posouzení vlivu evropských strukturálních a investičních fondů na výkonnost podniků), která byla součástí portugalského plánu hodnocení 2020, dokládá účinnost pobídkových systémů v předchozím programovém období. Mimoto ukazuje, že přispěly k pozitivnímu rozvoji firem podporovaných v takových oblastech, jako jsou investice, kvalifikace pro lidské zdroje, inovace, internacionalizace a konkurenceschopnost podniků.

Ohledně programu COMPETE 2020 zdůrazňuje také tyto výsledky: větší investice podnikového výzkumu a vývoje, počet projektů podaných v reakci na současné společenské problémy, zejména na poli opatření v oblasti klimatu, a online dostupnosti veřejných služeb pro občany a podniky. Je také možné předvídat dopad podnikových projektů ve vytváření 41 000 pracovních míst, v 77% zvýšení hrubé přidané hodnoty, 55% růstu obchodního obratu a 72% zvýšení mezinárodního obratu. Tyto údaje jasně naznačují zvýšenou intenzitu hodnoty produktu a vyšší produktivitu práce. 

Které strategické oblasti už byly zavedeny jako budoucí priority v rámci programu COMPETE 2020?

Současné priority a strategické oblasti jsou v souladu s těmi, které se objeví v budoucnu a které budou nutně podléhat digitální transformaci a příležitostem a výzvám, jež digitalizace přinese národnímu hospodářství. Podporované projekty – týkající se firem, centrálních vládních agentur a příslušných organizací, např.sdružení podniků – splňují požadavek na inovace, což je hlavní rys tohoto strategického plánu.

Jak už jsem zmínil, prioritou v politických nástrojích programu COMPETE 2020 jsou společenské výzvy, zejména pak v oblasti změny klimatu.

Obavy týkající se životního prostředí a cesta k udržitelnému rozvoji jsou sice hlavními výzvami pro lidstvo, ale velkou příležitost, která v této oblasti může mít klíčovou úlohu, nabízejí také podnikům. Po staletí se zdálo, že hospodářský růst závisí na využívání přírodních zdrojů, jako by byly nevyčerpatelné. To však vedlo ke krizi v oblasti zdrojů a ke zvyšování cen. Pokud se tímto problémem nebudeme zabývat, zejména v projektech podporovaných programem COMPETE 2020, pak ve střednědobém výhledu budeme svědky toho, jak svět a ekosystémy v podobě, v jaké je známe dnes, zaniknou. To nesmíme připustit: hospodářský růst a konkurenceschopnost nesmí být bez vyváženého využívání zdrojů.

V současné době se koncept konkurenceschopnosti stále více blíží udržitelnosti. Zahrnuje celou řadu dalších pojmů, jako je oběhovost, udržitelnost nebo životaschopnost, digitalizace, kvalifikované a řádně placené zaměstnání a uspokojení společnosti zbožím a službami, jejichž množství, ceny a kvalita jsou určovány požadavky zákazníků.

Být konkurenceschopný znamená být udržitelný a být udržitelný znamená být konkurenceschopný!

Panorama 71: Portugal’s agenda prioritises growth and sustainability

Novinky