Panorama 67: Podpora politiky soudržnosti pro horské, ostrovní a řídce osídlené oblasti

Další nástroje

 
29/01/2019

Politika soudržnosti se věnuje především regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou horské, ostrovní a řídce osídlené oblasti (článek 174 SFEU).

Regulační rámec ESIF na období 2014–2020 zahrnuje různé mechanismy, např. odchylky od tematické koncentrace nebo úpravu míry spolufinancování a nabízí několik možností, jak lépe řešit potřeby těchto oblastí a podpořit jejich potenciál.

Výzvy, kterým v souvislosti s ostrovními, horskými nebo řídce osídlenými oblastmi čelí, ve svých programových dokumentech (dohodách o partnerství) v období 2014–2020 zdůraznilo hned 15 členských států. GŘ REGIO nechalo provést odbornou analýzu, aby získalo hloubkové znalosti o tom, jak tyto členské státy využívají možností podpory a posilování rozvoje ostrovních, horských a řídce osídlených oblastí prostřednictvím politiky soudržnosti EU v programovém období 2014–2020.

Gilda Carbone hovoří o hlavních zjištěních jejího výzkumu prezentovaného během Evropského týdne regionů a měst v Bruselu v roce 2018. 

  • Jaký přístup členské státy zaujaly k územím se specifickými zeměpisnými charakteristikami?

Provedli jsme průzkum mezi příslušnými řídícími orgány různých členských států a zjistili jsme, že mají odlišné přístupy a vnímání. Každá země řeší svá území se specifickými zeměpisnými charakteristikami jinak: v rámci vyhrazených operačních programů (OP) (např. regionální program „Jihoegejské ostrovy“ v Řecku nebo OP „Baleárské ostrovy“ ve Španělsku) nebo v rámci širší programové oblasti (např. OP Lotrinsko a Vogézy ve Francii).

Ačkoliv nejsou vždy výslovně zmiňovány ve vyhrazených kapitolách dohod o partnerství a OP, specifické potřeby těchto území jsou obecně zvažovány a řešeny v programových dokumentech, v některých případech byly také použity integrované územní nástroje.

  • Jaké hlavní výzvy byly v souvislosti s horskými, ostrovními a řídce osídlenými územími identifikovány?

Pro oblasti se specifickými zeměpisnými charakteristikami je obecně klíčovou prioritou zachování přírodního prostředí a jeho ochrana. Jednou z hlavních výzev je nalézt rovnováhu mezi ekologickou a surovinovou účinností na straně jedné a socioekonomickými faktory pro další růst a rozvoj na straně druhé.

Mezi další důležité sektory zásahů patří konektivita, fyzická i digitální, lepší přístup k veřejným službám a energie z obnovitelných zdrojů.

  • Jak členské státy využily možností nabízených regulačním rámcem politiky soudržnosti pro období 2014–2020?

Míra využití možností nabízených nařízeními ESIF pro období 2014–2020 (tj. odchylka od tematické koncentrace, úpravy míry financování atd.) byla nízká. Tyto mechanismy byly využity pouze ve velmi omezené míře jako zdánlivě nepotřebné (tj. vyšší míra spolufinancování vede k nižším veřejným investicím celkově).

Pozornost věnovaná územím se specifickými zeměpisnými charakteristikami byla ve fázi implementace zajišťována jinými způsoby, např. přičítáním dalších bodů projektům zacíleným na tyto oblasti ve fázi jejich výběru (např. OP Friuli Venezia Giulia v Itálii). Rovněž jsme identifikovali pár dobrých příkladů vytvoření vyhrazených finančních nástrojů (např. vyhrazený finanční nástroj pro ostrov Bornholm v Dánsku nebo finanční nástroj spravovaný Almi Invest ve Švédsku) a navrhování integrovaných místních strategií zacílených na konkrétní problémy související s ostrovním nebo horským charakterem území nebo jeho řídkou osídleností (např. strategie Provere v Portugalsku nebo strategie „Vnitřní území“ v Itálii).

  • Existuje mezi tvorbou programů a jejich prováděním ve stávajícím programovém období kontinuita a konzistence?

Mezi plány v dohodě o partnerství a tvorbou programů v rámci OP je dostatečná kontinuita a konzistence, je zde však prostor ke zlepšení, zejména pokud jde o konkrétní provádění a spouštění vyhrazených výzev k předkládání projektů zacílených na tyto oblasti.

Odborná analýza rovněž identifikovala projekty osvědčených postupů pro každou kategorii území (horské, ostrovní a řídce osídlené oblasti) vybrané ze všech validních projektů hlášených řídícími orgány vybraných OP.

  • Jaká jsou klíčová sdělení politiky soudržnosti na období 2021–2027 úzce související s územími se specifickými zeměpisnými charakteristikami?

Politika soudržnosti by v podpoře horských, ostrovních a řídce osídlených oblastí měla i nadále hrát důležitou roli. Území se specifickými zeměpisnými charakteristikami netvoří jediný blok, takže k jejich územní soudržnosti rozhodně přispívá přístup orientovaný na základě místních a regionálních potřeb, který staví na jejich silných stránkách a usiluje o využití jejich potenciálu. 

Budoucí předpisy by měly zajistit flexibilní a přehledné prostředí, které umožní řešit výzvy a reagovat na potřeby území se specifickými zeměpisnými charakteristikami. Potřeby těchto oblastí je možné uspokojovat několika způsoby (integrované územní investice, rozvoj místních komunit, nástroje finančního inženýrství, přičítání bonusových bodů projektům v oblastech se specifickými zeměpisnými charakteristikami ve fázi jejich výběru atd.). Kde je potřeba, tam je i způsob, jak ji uspokojit!

  • Co na základě vašich dlouhodobých zkušeností s problematikou regionální politiky považujete za zásadní z hlediska podpory potenciálu těchto oblastí?

Zásadní je integrovaný přístup, zejména právě u území se specifickými zeměpisnými charakteristikami. Pokud jsou zaměřeny na různá, ale vzájemně propojená odvětví, mohou mít intervence mnohem větší dopad.

Výměna osvědčených postupů a znalostí mezi zeměmi a regiony čelícími podobným výzvám (tj. ostrovní nebo horské oblasti atd.) může usnadnit a zlepšit stanovování zacílených, integrovaných územních strategií a finančních nástrojů. Zásadní je učit se od kolegů.

Důležitou roli hrají také programy Evropské územní spolupráce a Makroregionální strategie, protože řada z těchto území leží na hranicích zemí EU, což znamená, že koordinovaný přístup může přinést přidanou hodnotu.

DALŠÍ INFORMACE

Novinky