Panorama 67 - Investice do politiky soudržnosti: model úspěchu

Další nástroje

 
22/01/2019

Ministerská předsedkyně Malu Dreyerová a ministr hospodářství Dr. Volker Wissing z německé spolkové země Porýní-Falc hovoří o současné a budoucí podpoře regionu skrze politiku soudržnosti.

Jak reagujete na představy, že poměrně prosperující regiony z členských zemí, které jsou čistými přispěvateli, nepotřebují v rámci politiky soudržnosti žádnou podporu?

Ministerská předsedkyně Malu Dreyerová: Samozřejmě, Porýní-Falc je dnes jedním z nejrozvinutějších regionů EU. Evropských cílů není možné dosáhnout bez silných regionů, ale i silné regiony potřebují strukturální podporu. Financování rovněž pomáhá vyjádřit pozitivní vliv EU i mimo čistě finanční aspekty. 

Cílem stávajícího regionálního programu je posílit inovace, zlepšit konkurenceschopnost malých a středních podniků a podpořit přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Jak se daří těchto cílů dosahovat?

Ministr Dr. Wissing: Díky financování z EFRR na úrovni 40 % je pro nás prioritou výzkum a vývoj v rámci programu EFRR Porýní-Falc. Financování EU systematicky a soustavně posiluje inovační schopnosti společností, a tudíž celého hospodářství regionu. Rovněž dojde k výraznému zvýšení efektivity výzkumných institucí a univerzit.

Pomocí malým a středním podnikům – např. podporou modernizace nebo rozšíření firemních prostor – EFRR výrazně přispívá k posílení konkurenceschopnosti podniků a k zachování stávajících a vytváření nových pracovních pozic v méně rozvinutých částech země.

EFRR rovněž podporuje opatření k dosažení cílů v oblastech ochrany klimatu a udržitelného růstu v souladu se Strategií EU 2020, také prostřednictvím nově spuštěného podpůrného programu zvyšování energetické a surovinové účinnosti v podnicích (ERGU). Každá dotovaná investice do společnosti vede ke zvýšení energetické a surovinové účinnosti. 

Interreg je klíčovým pilířem politiky soudržnosti. Jaké kontakty máte s ostatními evropskými regiony a jak jsou pro vás přínosné?

Ministerská předsedkyně Malu Dreyerová: Porýní-Falc je německá spolková země s nejvyšším počtem sousedících evropských států. Hranice s Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem a programy Interreg A „Větší region“, „Dolní Rýn“ a „Euroregion Máza-Rýn“ nám umožňují navazovat blízké a důvěrné vztahy již od prvního financování. Je tu také program Interreg B „Severozápadní Evropa“, který v současnosti sahá od Irska až po střed Německa.

Instituce v Porýní-Falci spolupracovaly s partnery v sousedních regionech na nespočtu projektů, daly do pohybu řadu investic a provedly mnoho výzkumů uprostřed Evropy bez hranic. Zejména projekt Větší region, ve kterém Porýní-Falc spolupracuje se Sárskem, Lotrinskem, Lucemburskem a východní Belgií, je pro úzkou evropskou spolupráci naprosto zásadní, obzvlášť pak pro trh práce a mobilitu: náš region má nejvyšší počty dojíždějících v EU.

Do budoucích programů Interreg vkládáme velké naděje a věříme, že přivedou občany v příhraničních regionech blíže k sobě a umožní najít řešení v oblastech mobility, ochrany životního prostředí a udržitelné digitální ekonomiky založené na inovacích. Doufám proto, že pro programy Interreg bude k dispozici náležité financování, abychom mohli v řešení těchto výzev pokračovat. 

Inovativní přístup k ESIF znamená využívání revolvingových fondů a dalších nástrojů finančního inženýrství. Jak tyto nástroje využíváte?

Ministr Dr. Wissing: Pokud mám uvést jeden příklad, vytvořili jsme finanční nástroj Inovační fond Porýní-Falc. Fond, který je spolufinancovaný z EFRR, poskytuje začínajícím technologickým firmám investiční kapitál ve formě otevřené nebo tiché účasti za atraktivních podmínek, který mohou použít na vývoj inovativních produktů, výrobních procesů a služeb a jejich uvedení na trh. To zlepšuje jejich základní jmění a vytváří finanční předpoklady pro úspěšný rozjezd technologických společností. 

Když se podíváme na ESIF 2021–2027, spatřujete nějaký vývoj priorit politiky soudržnosti?

Ministr Dr. Wissing: Co se týče politických cílů Komise pro další období financování, pokračujeme v podpoře společností, zejména v oblastech technologického vývoje, implementace inovací a zlepšování výzkumné infrastruktury. Rovněž je důležité, abychom podporovali společnosti v hospodářsky nejméně rozvinutých oblastech regionu Porýní-Falc ve výstavbě nových budov a rozšiřování a modernizaci těch stávajících. Realizujeme úspěšný, diverzifikovaný propagační program pro MSP, ve kterém chceme dále pokračovat. Doufáme, že připravovaná legislativa bude pozměněna tak, aby to brala v potaz.

Sledujeme cíl Evropy s nízkými emisemi CO2 a prostřednictvím programu ERGU můžeme zvýšit energetickou a surovinovou účinnost obchodních společností. Společnosti, které vyprodukují méně CO2, spotřebují méně energie nebo materiálů nebo sníží množství odpadu, mohou skrze program získat finanční podporu.

Jsme však znepokojeni jednáními ohledně nového víceletého finančního rámce (VFR) EU. Návrh Komise z května 2018 již předvídá výrazné snížení rozpočtu pro EFRR. Rada a Parlament by měly dosáhnout zodpovědného kompromisu, který vezme v potaz skutečné potřeby evropských regionů a umožní posílit místní konkurenceschopnost a především další rozvoj venkova. Evropská politika soudržnosti je úspěšný model, který by měl příští VFR reflektovat.

Panorama 67: Success stories across our regions and borders

Novinky