Komise vydává úplně první jednotnou zprávu o provádění makroregionálních strategií EU

Další nástroje

 
16/12/2016

Evropská komise dnes přijala úplně první jednotnou zprávu o provádění čtyř makroregionálních strategií Evropské unie (EU): strategie EU pro region Baltského mořestrategie EU pro Podunajístrategie EU pro oblast Jaderského a Jónského moře a strategie EU pro alpský region.

Zpráva hodnotí stav provádění současných strategií a rekapituluje hlavní výsledky, jichž bylo dosud dosaženo. Čerpá ponaučení z dosavadních zkušeností a předkládá řadu doporučení k možnému rozvoji strategií a jejich akčních plánů, a to i ve světle budoucí politiky soudržnosti.

Zpráva se zabývá společnými průřezovými otázkami, které se týkají všech čtyř strategií, bez ohledu na to, v jakém stádiu se nacházejí (např. vytváření politik a plánování, správa, monitorování a hodnocení, financování a komunikace). V konkrétních oddílech jsou předloženy klíčové výsledky a úkoly každé makroregionální strategie.

Provádění čtyř makroregionálních strategií EU, které zahrnují 19 členských států EU a 8 zemí mimo EU, celkově prohloubilo zájem o evropskou územní spolupráci a územní soudržnost a její přidanou hodnotu a zvýšilo povědomí o nich. Strategie přispěly k lepší koordinaci a posílily spolupráci v určitých oblastech (např. splavnost, energetika a změna klimatu) a mezi příslušnými zeměmi, a také zintenzivnily spolupráci se třetími zeměmi, čímž je přiblížily k EU. Napomohly rovněž k vytváření politik, provádění stávajících právních předpisů a prohloubení dialogu mezi různými subjekty.

Strategie však zatím neukázaly svůj plný potenciál a určité problémy se ještě musí překonat. Členské státy, které strategie iniciovaly, se s nimi musí více ztotožnit a projevit větší odpovědnost; je třeba zlepšit účinnost systémů správy; je třeba lépe koordinovat stávající zdroje financování (EU, regionální, vnitrostátní). Zpráva také klade důraz na administrativní zdroje a schopnost plnit stanovené cíle.

S ohledem na budoucí politiku soudržnosti vznikají určité otázky. Jedná se zejména o součinnost a doplňkovost mezi makroregionálními strategiemi EU a programy podporovanými Evropskými strukturálními a investičními fondy, a také o harmonizaci strategií s nadnárodními programy Interreg a o další zlepšení systému správy.

Ke zprávě je připojen pracovní dokument útvarů Komise, který obsahuje podrobnější informace o stavu provádění každé z makroregionálních strategií a také konkrétní doporučení.

Zpráva pomáhá plně porozumět tomu, jak čtyři makroregionální strategie fungují – obsahuje konkrétní příklady provádění v příslušných oblastech. Každá strategie má konkrétní přidanou hodnotu, např:

  • díky provádění projektů, k nimž patří PRESTO nebo Interaktivní hospodaření s vodou (IWAMA), se zlepšuje kvalita vody v Baltském moři a snižuje se příliv živin,
  • prostřednictvím sítě SUBMARINER Network je dále aktivně prosazováno inovativní a udržitelné využívání mořských zdrojů a spolupráce mezi příslušnými subjekty a iniciativami v této oblasti v regionu Baltského moře,
  • v povodí Dunaje se koordinovaným hospodařením s vodou a řízením rizik díky takovým projektům, jako je SEERISK, značně snižuje riziko škod způsobených záplavami,
  • díky projektům FAIRWAY a DARIF dochází k odstraňování překážek splavnosti Dunaje a zvyšuje se bezpečnost plavby,
  • spolupráce se zeměmi EU v otázkách společného zájmu v rámci strategie EU pro oblast Jaderského a Jónského moře pomáhá zúčastněným zemím Západního Balkánu na cestě k přistoupení do EU,
  • jako klíčová oblast, v níž by měly být podporovány strategické projekty, byly stanoveny zelené/modré koridory propojující pevninu a moře v oblasti Jaderského a Jónského moře zaměřené na udržitelný hospodářský růst s ohledem na životní prostředí,
  • prostřednictvím projektů, jako je „mountErasmus“, se řeší zavedení přeshraničního vzdělávacího prostoru pro duální odborné vzdělávání v alpském regionu,
  • vytvořením přeshraničního informačního systému ze sítě „AlpInfoNet“ se zlepšuje přeshraniční propojení v alpském regionu.

Další informace

 

Novinky