Region Stockholmu investuje do udržitelného městského rozvoje

Další nástroje

 
14/11/2016

Region Stockholmu je evropským nejrychleji rostoucím regionem metropole a hlavního města. Za posledních deset let se populace okresu každý rok zvýšila o 35 000 až 40 000 lidí.

Pro uspokojení potřeb této rostoucí populace musí region Stockholmu každý rok vybudovat 16 000 nových domovů, což je výzva, kterou region vnímá jako příležitost podpořit udržitelný městský rozvoj. Proto pomocí strukturálních fondů investuje do zeleného, zdravého, chytrého, atraktivního a inkluzivního města. 

Region se nedávno rozhodl investovat do dvou projektů rozvoje v celkové výši 120 milionů SEK na posílení udržitelné bytové výstavby: „Grön BoStad Stockholm“ a „Sverige bygger nytt“. Tyto dva projekty, které jsou z poloviny financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu, se dotýkají klíčových prvků udržitelného městského rozvoje. Region Stockholmu má za cíl využít odborných znalostí firem zabývajících se environmentálními technologiemi a podpořit inovace a udržitelný růst. Jeho představitelé jsou také přesvědčeni, že mezi nedávno dorazivšími imigranty a nepůvodními občany je nevyužitý pracovní potenciál, jehož by měl rostoucí stavební sektor využít. 

Prostřednictvím projektu Grön BoStad Stockholm bude mimo jiné Královský technický institut vyvíjet testovací sady pro inovace ve firmách zabývajících se environmentálními technologiemi. Cílem je vytvořit prostor pro vývoj a využívání nových energeticky účinných a nízkouhlíkových technologií ve stavebních projektech v obcích stockholmského okresu. Toto úsilí zahrne a posílí odvětví environmentálních technologií a také povede k zapojení klientů, jako jsou obce, okresní správy a majitelé nemovitostí atd., a přispěje k vyššímu povědomí v oblasti. 

V projektu Sverige bygger nytt bude švédská veřejná služba zaměstnanosti společně s několika obcemi, okresními správami, průmyslovými asociacemi a odborovými svazy podporovat širší nábor a posílení poskytování a sladění dovedností ve stavebnictví využitím kompetencí nedávno dorazivších imigrantů a nepůvodních občanů. Práce na hlavních hodnotách, ověření dovedností, jazyková podpora a učení na pracovišti budou posíleny a lépe sesouladěny s pracovními pozicemi, které jsou ve stavebnictví nedostatečně obsazené. 

Rozvojové projekty dokládají touhu představitelů regionu Stockholmu, aby evropské strukturální a investiční fondy přispívaly k promyšleným strategickým iniciativám. Toho se dosahuje koncentrací prostředků, zaměřením se na podnikání a práci, vytvářením synergie prostřednictvím finančních prostředků a využitím „stockholmského modelu“ – nového modelu pro provádění financování.

Tento nový model správy znamená, že je politika soudržnosti úžeji spjata s celkovou regionální politikou růstu a jejími zdroji v okresu a přispívá k větší interakci a podpoře mezi regionálními aktéry při vytváření promyšlených strategických iniciativ. Tito aktéři pak přejímají iniciativu a vlastnictví svých činností. Region Stockholmu tak bude moci zahajovat a provádět velké a významné projekty, i když jeho rozpočet strukturálních fondů patří k nejnižším v Evropě. 

Jonas Örtquist – vedoucí sekretariátu, partnerství pro strukturální fondy, stockholmský okres, Švédsko

Panorama 58: Městská agenda pro EU

Novinky