Pokyny pro Komisi a členské státy ke společné metodice pro hodnocení systémů řízení a kontroly v členských státech

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Cílem těchto pokynů je poskytnout praktický nástroj, jenž auditorům pomůže posoudit
fungování systémů řízení a kontroly, které členské státy zřídily pro programy ESI fondů
(s výjimkou EZFRV).
Tento dokument vychází z pokynů, které platily pro období 2007–2013, a ze závěrů pracovní
skupiny zahrnující zaměstnance auditních útvarů GŘ pro regionální a městskou politiku, GŘ
pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování a GŘ pro námořní záležitosti a rybolov
v Komisi a má vytvořit referenční rámec z hlediska:
• objasnění klíčových požadavků, které se mají používat (viz nařízení o společných
ustanoveních a nařízení v přenesené pravomoci),
• objasnění kritérií pro hodnocení, která se mají používat u každého klíčového
požadavku,
• poskytnutí pokynů k vyvozování závěrů u jednotlivých klíčových požadavků
a orgánů,
• poskytnutí pokynů k dosažení celkového závěru ohledně systému řízení a kontroly
(nebo jeho části) pro program či skupinu programů se zohledněním všech existujících
zmírňujících faktorů nebo kompenzačních kontrol.
Tyto pokyny jsou tudíž určeny především auditním ředitelstvím ve výše zmíněných útvarech
Komise a auditním orgánům s cílem zajistit objektivitu, soudržnost a transparentnost při
posuzování souladu systémů řízení a kontroly s klíčovými požadavky právních předpisů.
„Jednotlivé kroky při hodnocení“ popsané v těchto pokynech stanoví metodiku, kterou je
nutno použít při provádění auditů systémů. Auditní orgány musí tyto pokyny uplatňovat při
provádění auditů systémů u řídicích orgánů, certifikačních orgánů a zprostředkujících
subjektů nebo při dohledu na práci jiných dotčených auditních subjektů, aby byla zajištěna
harmonizace výsledků auditů a aby se auditoři v jednotlivých částech kontrolního řetězce
mohli vzájemně spolehnout na svou práci.

Publications