Komunitne Vedený Místní Rozvoj

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Finnish
Period : 2014-2020
Date : 26/03/2014

Přístup iniciativy LEADER ke komunitně vedenému místnímu rozvoji (KVMR) financovanému ze strukturálních fondů a z fondu pro rozvoj venkova pomohl během posledních 20 let venkovským subjektům přehodnotit dlouhodobý potenciál jejich regionů a ukázal se být účinným a účelným nástrojem
při realizaci rozvojové politiky. Evropská komise tento postup propagovala také prostřednictvím komunitárních iniciativ URBAN a EQUAL. Iniciativa LEADER, která má trvalou podporu EU od roku 1991, se stala důležitým prvkem politiky rozvoje venkova a je přijímána po celé Evropě. Od roku 2007 byl místní rozvoj rovněž využíván v rámci Evropského námořního a rybářského fondu, a to k podpoře udržitelného rozvoje rybářských komunit.

Články 32–35 nařízení o společných ustanoveních (EU) č. 1303/2013 týkající se KVMR vycházejí z přístupu iniciativy LEADER a vztahují se na všechny fondy Společného strategického rámce (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond a Fond soudržnosti) pro programové období 2014–2020 (fondy ESI – evropské strukturální a investiční fondy).

Místní rozvoj vedený komunitami je specifický nástroj používaný na subregionální úrovni a je doplňkovým opatřením k dalším aktivitám na podporu rozvoje na místní úrovni. Místní rozvoj vedený komunitami může mobilizovat a zapojit místní komunity a organizace do plnění cílů strategie Evropa 2020, jako je inteligentní a udržitelný rozvoj podporující začlenění, posilování územní soudržnosti a dosahování konkrétních cílů politiky.

Publications