Nařízení strukturálních fondů pro období 2007-2013

Články 158-162 Smlouvy o založení Evropského společenství stanoví, že by Unie měla podporovat celkový harmonický rozvoj a posilovat hospodářskou a sociální soudržnost tím, že omezí rozdíly v rozvoji regionů. Na období 2007-2013 mají nástroje pro splnění těchto cílů právní základ v balíčku pěti nařízení přijatých Radou a Evropským parlamentem v červenci 2006.  

Následující předpisy byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie (Eur-Lex). Odkaz na Eur-Lex umožňuje přístup k bibliografickému popisu, který poskytuje plný text, opravy a přílohy (pokud existují) a veškeré další užitečné informace, jako např.  informace o postupech a vztazích mezi dokumenty.

Obecné nařízení

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

Obecné nařízení stanoví společné zásady, pravidla a normy pro provádění tří nástrojů soudržnosti, Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti. Toto nařízení je založeno na zásadě řízení sdíleného Unií a členskými státy a regiony a stanoví nový postup programování, který se řídí strategickými obecnými zásadami Společenství pro soudržnost a jejich prováděním a rovněž společnými normami pro finanční řízení, kontrolu a hodnocení. Reformovaný prováděcí systém zajistí jednodušší, rovnoměrné a více decentralizované řízení strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Úplné znění předpisů na Eur-Lex

Prováděcí nařízení

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

Evropskou komisí zaváděná nařízení pro Strukturální fondy a Fond soudržnosti 2007-2013 představují jeden soubor podrobných pravidel k řízení finančních nástrojů politiky soudržnosti.

Úplné znění předpisů na Eur-Lex

Nařízení o EFRR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999

Nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR) určuje jeho úlohu a oblast působnosti, do níž patří podpora veřejných a soukromých investic na pomoc odstranění rozdílů mezi regiony v celé Unii. EFRR bude podporovat programy zaměřené na regionální rozvoj, hospodářskou změnu, větší konkurenceschopnost a územní spolupráci v celé EU. Mezi priority pro financování patří výzkum, inovace, ochrana životního prostředí a prevence rizik, avšak důležitou úlohu mají i nadále investice do infrastruktur, zejména v nejméně rozvinutých regionech.

Úplné znění předpisů na Eur-Lex

Nařízení o ESF

Regulation (EC) No 1081/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999

Evropský sociální fond(ESF) bude proveden v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti a zaměří se na čtyři klíčové oblasti: zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků, lepší přístup k zaměstnání a účast na trhu práce, posílení sociálního začlenění potlačováním diskriminace a usnadněním přístupu znevýhodněných osob na trh práce a podpora partnerství pro reformy v oblastech zaměstnanosti a začlenění.

Úplné znění předpisů na Eur-Lex

Nařízení o ESÚS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Páté nařízení zavádí Evropské sdružení pro územní spolupráci (ESUS).Cílem tohoto nového právního nástroje je usnadnit přeshraniční, nadnárodní a/nebo meziregionální spolupráci regionálních a místních orgánů. Toto sdružení bude disponovat právní subjektivitou k provádění programů územní spolupráce založených na úmluvě mezi zúčastněnými vnitrostátními, regionálními, místními nebo jinými veřejnými orgány.

Úplné znění předpisů na Eur-Lex

Nařízení o Fondu soudržnosti

Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94

Fond soudržnosti se podílí na činnostech v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí. Vztahuje se na členské státy s hrubým národním důchodem (HND) nižším než 90 % průměru Společenství, což znamená, že se vztahuje na nové členské státy a rovněž na Řecko a Portugalsko. Španělsko bude způsobilé k financování z Fondu soudržnosti přechodně. V novém období se bude Fond soudržnosti společně s EFRR podílet na víceletých investičních programech, které budou řízeny decentralizovaně, a nikoli na projektech, které musí být jednotlivě schvalovány Komisí.

Úplné znění předpisů na Eur-Lex

Nařízení o NPP

Nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006 , kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)

Úplné znění předpisů na Eur-Lex