Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020

Článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouvy o fungování EU“) stanoví, že za účelem posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti se Unie má zaměřit na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, přičemž zvláštní pozornost má být věnována venkovským oblastem, oblastem postiženým průmyslovými přeměnami a regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami. 

Další nástroje

 

Evropské strukturální a investicní fondy 2014-2020: oficiální texty a komentáre cs pdf

 

Následující předpisy byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie (Eur-Lex). Odkaz na Eur-Lex umožňuje přístup k bibliografickému popisu, který poskytuje plný text, opravy a přílohy (pokud existují) a veškeré další užitečné informace, jako např.  informace o postupech a vztazích mezi dokumenty.

Regio WikiKromě možnosti stáhnout si celý legislativní text z portálu InfoRegio nyní můžete také vstoupit do interaktivní databáze právních textů a průvodních dokumentů nazvané Veřejná databáze regulačního rámce. Nabízí možnost dynamického procházení primární a sekundární legislativy a souvisejících poznámek. Upozorňujeme, že tento nový nástroj je k dispozici pouze pro anglický text.

Pro přístup k aplikaci budete nejprve požádáni o registraci. Tento naprosto jasný postup je velmi snadný a rychlý.

Nařízení o společných ustanoveních

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Úplné znění předpisů na Eur-Lex

Nejnovější konsolidované znění najdete přes výše uvedený odkaz v oddílu „Všechna konsolidovaná znění“ na kartě „Informace o dokumentu“. Upozorňujeme, že konsolidovaná znění slouží pouze jako pomocné dokumenty a nemají žádný právní účinek.

Viz také další prohlášení zveřejněná v Úředním věstníku EU.

Nařízení o EFRR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006

Úplné znění předpisů na Eur-Lex

Viz také další prohlášení zveřejněná v Úředním věstníku EU.

Nařízení o ESF

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006

Úplné znění předpisů na Eur-Lex

Nařízení o EÚS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce

Úplné znění předpisů na Eur-Lex

Nařízení o ESÚS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení

Úplné znění předpisů na Eur-Lex

Nařízení o Fondu soudržnosti

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006

Úplné znění předpisů na Eur-Lex

Nařízení o EZFRV

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005

Úplné znění předpisů na Eur-Lex

Nařízení o ENRF

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011

Úplné znění předpisů na Eur-Lex