Nástroj předvstupní pomoci (NPP)

Od ledna 2007 nahrazuje nový nástroj předvstupní pomoci (NPP) řadu programů a finančních nástrojů Společenství pro kandidátské země a potenciální kandidátské země, a sice programy PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD a CARDS a finanční nástroj pro Turecko.

Další nástroje

 

NPP 2007-2013 ("NPP I") se skládá z pěti různých složek:

  • pomoc při transformaci a budování institucí;
  • přeshraniční spolupráce (s členskými státy EU a s ostatními zeměmi, které jsou příjemci v rámci NPP);
  • regionální rozvoj (doprava, životní prostředí a hospodářský rozvoj);
  • rozvoj lidských zdrojů (rozvoj lidského kapitálu a boj proti sociálnímu vyloučení);
  • rozvoj venkova.

Země, které jsou příjemci v rámci NPP, jsou rozděleny do dvou skupin:

  • kandidátské země (Turecko, Albánie, Černá Hora, Srbsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie), které mohou čerpat prostředky v rámci všech pěti složek;
  • potenciální kandidátské země západního Balkánu (Bosna a Hercegovina, Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244/99), které mohou čerpat prostředky pouze v rámci prvních dvou složek.

Za právní rámec a finanční pomoc v rámci nástroje předvstupní pomoci na období 2014-2020 ("NPP II"), s výjimkou přeshraniční spolupráce mezi členskými státy EU a zeměmi NPP, odpovídá GŘ pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření.

map Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey Montenegro