Finanční řízení 2007-2013

Další nástroje

 

Ačkoliv jsou strukturální fondy součástí rozpočtu EU, způsob vynakládání prostředků z těchto fondů je založen na systému sdílené odpovědnosti mezi Evropskou komisí a vnitrostátními orgány:

 • Komise sjednává a schvaluje programy rozvoje, které navrhnou členské státy EU, a přiděluje zdroje.
 • Země/regiony EU řídí programy, provádějí je výběrem projektů, kontrolují je a hodnotí.
 • Komise se podílí na monitorování programů, přijímá závazky a proplácí schválené výdaje a ověřuje kontrolní systémy.

Pro každý operační program vnitrostátní orgán jmenuje:

 • řídící orgán (vnitrostátní, regionální nebo místní orgán veřejné správy nebo veřejný/soukromý subjekt, který operační program řídí)
 • certifikační orgán (vnitrostátní, regionální nebo místní orgán veřejné správy či subjekt, který potvrzuje výkaz výdajů a žádosti o platby před jejich předložením Komisi)
 • auditní orgán (vnitrostátní, regionální nebo místní orgán veřejné správy či subjekt pro každý operační program, který dohlíží na účelné fungování řídícího a monitorovacího systému).

Nová zjednodušená pravidla

Jeden program = jeden fond

To EFRR a ESF umožňuje financovat opatření, která spadají do oblasti působnosti druhého fondu (omezeno na ≤10 % zdrojů EU přidělených na každou prioritní oblast v rámci dotyčného operačního programu).

Výjimku představuje to, že EFRR a Fond soudržnosti financují společně programy v oblasti infrastruktury a životního prostředí.

Závazky

Rozpočtové závazky pro operační programy se přijímají podle ročního podílu, podle fondu a podle cíle. Komise přijme závazek ohledně prvního ročního podílu před přijetím operačního programu. Poté, do 30. dubna každého roku, Komise přijímá závazky ohledně podílů.

Automatické uvolnění finančních prostředků

Část rozpočtového závazku Komise automaticky uvolní, není-li tato částka využita nebo pokud nebyla do konce druhého roku po roce přijetí rozpočtového závazku obdržena žádost o platbu.

Podmínky financování

Zaměření na lisabonské cíle

Fondy se nyní musí zaměřovat na priority EU v oblasti růstu a zaměstnanosti (lisabonská strategie). Komise a členské státy EU zajišťují, že se na tyto priority soustředí 60% veškerých výdajů zemí na cíl „Konvergence“ a 75% ovýdajů na cíl „Konkurenceschopnost a zaměstnanost“. Kategorie výdajů pdf[113kB]

Stropy spolufinancování

Maximální míra spolufinancování jednotlivých cílů:

 • „Konvergence“:75% – 85%
 • „Konkurenceschopnost a zaměstnanost“:50% – 85%
 • „Evropská územní spolupráce“:75% – 85%
 • Fond soudržnosti:85%

Způsobilé výdaje

Způsobilé údaje musejí vzniknout v období od 1.1.2007 do 31.12.2015. Spolufinancované transakce nesmí být dokončeny před počátečním datem způsobilosti. Pravidla jsou stanovena na vnitrostátní úrovni vyjma případů, kdy pravidla konkrétního fondu stanoví jinak (to je rozdíl oproti období 2000–2006, kdy byla pravidla stanovena na úrovni EU).

"Pravidla a podmínky vztahující se na opatření spolufinancovaná ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti – Přehled pravidel způsobilosti v programovém období 2007–2013" pdfEnglish[165kB] – únor 2009

Akce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

 • 2010 – Odborná příprava školitelů English
 • 2009 – Odborná příprava školitelů English

Viz správa fondů v období 2000-2006 Deutsch English español français italiano