Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments help to trigger investments on the ground for revenue-generating and cost-saving activities while maximising private investment with minimum public support to deliver the Cohesion Policy objectives of economic, social and territorial cohesion. Financial instruments represent a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. The European Regional and Development Fund and the Cohesion Fund support projects on the ground through financial products, such as loans, guarantees and equity

Další nástroje

 

Novinky

  Multiregionální asistenční program (MRA) je jednou ze součástí fi-kompasu, platformy pro poradenské služby ohledně finančních nástrojů v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) poskytované Evropskou komisí ve spolupráci s Evropskou investiční bankou. Cílem projektů MRA – které zahrnují alespoň dva orgány státní správy z různých členských států EU – je posouzení možného využití finančních nástrojů ESIF ve specifických tematických oblastech společného zájmu. Cílem je usnadnit širší využití finančních nástrojů jak z hlediska ESI fondů a jejich geografického nebo tematického rozsahu, tak z hlediska podpory regionů jednotlivých členských států ke spolupráci, výměně osvědčených postupů a vzájemného vzdělávání. 

  Města v srdci politiky EU 

  Více než 70 % evropských občanů žije v městských oblastech a tento trend bude v budoucnu ještě posilovat. Každý den města po celé Evropě přizpůsobují plány svého rozvoje tak, aby reagovaly na nejpalčivější výzvy, jako je například rostoucí populace, změna klimatu a digitální transformace. Tvorbou komplexních strategií a definováním dlouhodobých politických cílů města usilují o podporu dostupného bydlení, podporu projektů v oblasti energetické účinnosti, revitalizaci čtvrtí a zlepšení veřejné dopravy. Strategické plány je ale možné úspěšně přivádět k životu pouze tehdy, pokud mají města přístup k financování. Bez výrazného zapojení veřejného a soukromého kapitálu je přeměna vize města na skutečnost obtížná. 

  V roce 2013 se nizozemský Haag rozhodl vyhradit 4 miliony EUR na pilotní projekt JESSICA, který založil finanční nástroj pro energetickou účinnost. V tu dobu zúčastněné subjekty asi neočekávaly, že do čtyř let budou spravovat fond více než 46 milionů EUR pro inovace, udržitelnost a rozvoj města. 

  První kroky k založení fondu však byly náročné. 

  „Když jsme fond zakládali, měli jsme mnoho otázek a museli jsme překonat mnoho technických překážek, abychom mohli položit pevný a bezpečný základ pro budoucí investice,“ vzpomíná William van den Bungelaar, sekretář haagského ekonomického holdingu a investičního fondu (HEID). 

  Haag má nyní tým odborníků z praxe, kteří úzce spolupracují s nezávislým manažerem fondu na monitorování a podpoře finančních nástrojů ve městě. Díky úspěchu fondu HEID jsou nyní finanční nástroje běžně používány k financování strategických priorit města. 

  Revolvingové investice v Evropě

  Aby rozšířil své stávající znalosti v oblasti finančních nástrojů, spojil Haag síly s dalšími třemi evropskými městy – Manchesterem, Milánem a Londýnem – v projektu MRA s názvem Revolvingové investice v evropských městech, neboli RICE. Cílem tohoto projektu bylo posílení rozvoje nových finančních nástrojů k posílení investic ze soukromého sektoru do rozvoje měst, zejména v souvislosti s chytrými městy. Stanovil společné finanční potřeby měst a identifikoval odvětví, ve kterých by finanční nástroje mohly nejlépe podpořit projekty v souladu s politickými prioritami města. Mezi odvětví s největší potřebou financování patří doprava, energetika, bydlení a pracovní prostředí, zelená a modrá infrastruktura nebo ekonomický rozvoj v širším smyslu, což zahrnuje MSP a start-upy, a rozvoj nových komerčních nebo inovačních nástrojů. 

  Partneři programu MRA-RICE mohli čerpat ze zkušeností jednotlivých zúčastněných měst. 

  „Využití finančních nástrojů v Manchesteru je úspěšným příběhem, jejich výhody jsou dalekosáhlé,“ říká Mark Duncan z magistrátu Manchesteru. Binal Cadieu ze správního úřadu Velkého Londýna na téma nového finančního nástroje známého jako Mayoral Energy Efficiency Fund (Starostenský fond pro energetickou účinnost, MEEF), který byl založen v Londýně, říká: „MEEF nám jako revolvingový fond nabízí model, jak získat miliony britských liber ze soukromých investic na nízkouhlíkové projekty.“ 

  Vzorový městský fond RICE

  Projekt RICE poskytl model městského fondu, který je možné přizpůsobit specifickým potřebám měst napříč Evropskou unií na podporu jejich rozvoje. Díky předloze, která zahrnuje osvědčené postupy partnerů RICE, je fond flexibilní. Ve zkratce se jedná o „městem vedený, nezávisle řízený finanční nástroj s investiční strategií sladěnou se strategickými prioritami města, který využívá pákového efektu veřejných investic“. 

  Van den Bungelaar, manažer projektu, podtrhuje přínosy partnerství. 

  „Předloha stanovuje flexibilní rámec finančního nástroje určeného k rozvoji města, který využívá pákového efektu veřejných investic a balíčku technické asistence na podporu implementace,“ říká. „Model je navržen jako jednoduchý, replikovatelný a adaptabilní, aby jej jako finanční nástroj pro rozvoj města mohli přijmout i ostatní.“ 

  Zatímco zapojení nezávislého manažera fondu řídí jeho implementaci, rozvoj městské investiční strategie je úkolem měst samotných. Skrze vytvoření městského fondu mají evropská města příležitost zhmotnit své vize a strategie. 

  Využití podpory z politiky soudržnosti

  Veřejné prostředky, jako například ESIF, hrají zásadní roli při zacelování mezer na trhu a umožňují přístup řady projektů k financování EU, které by pro ně jinak bylo nedostupné nebo příliš nákladné. Tam, kde města mají přístup k prostředkům ESIF, mohou úspěšně implementovat finanční nástroje zaměřené na jejich místní potřeby a úspěšně mobilizovat ostatní zdroje veřejných a soukromých investic k účasti v projektech. Toho lze docílit buď skrze půjčky a záruky pro dlouhodobé městské projekty, ekvitní nebo částečně ekvitní investice do projektů s vyšším rizikovým profilem, nebo kombinací splatné a grantové podpory. 

  Řada měst nemá se zakládáním městských fondů žádné bohaté zkušenosti. Při navrhování a zakládání nových finančních nástrojů proto potřebují odbornou podporu. Programy technické asistence podporované Evropskou komisí, jako např. MRA, usnadňují přípravu a implementaci nového městského fondu a pomáhají městům vybudovat vlastní kapacitu. 

  „Pro ta města, která jsou ve světě finančních nástrojů a fondů pro rozvoj měst nová, projekt MRA-RICE nabízí užitečný nástroj pro tvorbu nového finančního nástroje a k posouzení jeho proveditelnosti v místním kontextu,“ říká Lucia Scopelliti, která pracuje pro magistrát Milána. 

  Další informace o projektu MRA-RICE najdete na www.fi-compass.eu.

  Panorama 69: Moravia-Silesia emerges from its industrial past

Další aktuality

We are facing important challenges in Europe. We need to continue boosting economic growth and creating employment. We must do more with less and this can be achieved through financial instruments.

Commission services are committed to making this smarter use of EU resources through financial instruments as a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. It should be pointed out that financial instruments are not an end in themselves but a policy delivery mechanism.

Besides the obvious advantages of leveraging additional resources and recycling funds over the long term, the repayable nature of financial instruments offers incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects. Last but not least, the reflows from these investments become resources at the disposal of national authorities, that can subsequently be reinvested into further projects.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Need to know more?

The fi-compass platform maintains a library of documents, country pages, examples and events

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu