Evropský fond pro regionální rozvoj 2014-2020

Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj je posílení ekonomické a sociální soudržnosti v Evropské unii vyrovnáváním rozdílů mezi jejími regiony.

EFRR soustřeďuje investice do několika klíčových prioritních oblastí. Tento přístup se nazývá "tematická koncentrace":

  • inovace a výzkum,
  • digitální agenda,
  • podpora malým a středním podnikům (MSP),
  • nízkouhlíkové hospodářství.

Jaké prostředky EFRR se těmto prioritám přidělí, záleží na kategorii regionu.

  • Ve více rozvinutých regionech se musí nejméně 80 % fondů zaměřovat na nejméně dvě z těchto priorit.
  • V přechodových regionech se vyžaduje toto zaměření u 60 % fondů.
  • V méně rozvinutých regionech je to 50 %.

Dále platí, že určité prostředky EFRR musí směřovat konkrétně na projekty nízkouhlíkového hospodářství:

  • více rozvinuté regiony: 20 %;
  • přechodové regiony: 15 %; a
  • méně rozvinuté regiony: 12 %.

Evropská územní spolupráce

V rámci programů Evropské územní spolupráce se nejméně 80 % prostředků soustředí na čtyři prioritní oblasti, které byly zmíněny výše.

Specifické územní charakteristiky

Specifickým územním charakteristikám věnuje pozornost také EFRR. Opatření EFRR jsou navržena tak, aby snižovala hospodářské, environmentální a sociální problémy v městských oblastech se zvláštním zaměřením na udržitelný rozvoj měst. Nejméně 5 % prostředků EFRR je vyhrazeno pro tuto oblast a využívají se prostřednictvím "integrovaných opatření" řízených městy.