Evropské strukturální a investiční fondy

Pět hlavních fondů se využívá k podpoře hospodářského rozvoje ve všech zemích EU, v souladu s cíli strategie Evropa 2020:

Podporu z EFRR a ESF může využívat každý region EU. Pouze méně rozvinuté regiony však mohou dostávat podporu z Fondu soudržnosti.

Fond solidarity Evropské unie

Fond solidarity Evropské unie (FSEU) poskytuje pomoc v případě velkých živelních pohrom.

Nástroj předvstupní pomoci

Podpora pro země, jež kandidují nebo mohou kandidovat na členství v EU je k dispozici prostřednictvím Nástroje předvstupní pomoci (NPP).