(Interreg V-A) SK-CZ - Slovakia-Czech Republic

Interreg

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Program spolupráce se zaměřuje na nejdůležitější přeshraniční problémy spjaté s implementací strategie Evropa 2020 v regionu na pomezí Slovenska a České republiky. Ze strategického hlediska program přispěje k posílení přeshraniční regionální inovační kapacity a zvýší míru přeshraniční spolupráce mezi malými a středními podniky a sektorem výzkumu a vývoje. Současně bude program řešit otázky životního prostředí a podporovat efektivní a udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví, a to s ohledem na účinnou obnovu biologické rozmanitosti. Činnosti v těchto dvou doménách budou doprovázeny podporou užší spolupráce v právních a administrativních oblastech, která umožní vytvořit plně integrovaný příhraniční region.

Priority financování

Program se bude soustředit na následující tři priority:

 1. využívání inovačního potenciálu,
 2. zachování přírodního a kulturního dědictví,
 3. rozvoj místních iniciativ.

Některé očekávané výsledky:

 • zvýšení podílu inovací v MSP,
 • posílení spolupráce podniků a výzkumných institucí,
 • zlepšení plánů vzdělávání a odborné přípravy za účelem podpory zaměstnanosti mladých lidí,
 • modernizace cyklostezek a stezek pro pěší,
 • rozšíření přeshraničního území zaměřeného na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti.

Regiony

Fondy

Evropský fond pro regionální rozvoj: 90 139 463 EUR

Tematické cíle:

 • posilování výzkumu, technologického vývoje a inovací (1),
 • ochrana životního prostředí a podpora efektivního využívání zdrojů (6),
 • investice do vzdělávání, odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního vzdělávání (10),
 • posilování institucionálních kapacit veřejných orgánů a zúčastněných stran a efektivní práce orgánů veřejné správy podporou spolupráce v právní a správní oblasti a spolupráce mezi občany a institucemi (11CBC).

Finanční informace

Celkový rozpočet OP: €106,046,429
Celkový příspěvek z EU (EFRR): 90 139 463 EUR

Regions

 • Czechia
  • Jihovýchod
  • Střední Morava
  • Moravskoslezsko
 • Slovakia
  • Západné Slovensko

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 90,139,463.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 106,046,429.00 €

Total EU contribution: 90,139,463.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB030