Danube

Interreg

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Mezinárodní program Dunaj podpoří integraci politik v celé oblasti, a to v rámci řady sfér spojených s prioritami strategie EU pro Podunají (EUSDR). Mezinárodní projekty by měly ovlivňovat národní, regionální a místní politiky (působit jako „politické hnací síly“).

Priority financování

Program se bude zaměřovat na čtyři priority:

 • „Inovativní a společensky zodpovědný region Podunají“: podpora ekoinovací, přenosu znalostí, politik týkajících se klastrů, sociálních inovací a kvalifikovaného podnikání včetně technologických i netechnologických aspektů inovací; 
 • „Environmentálně a kulturně zodpovědný region Podunají“: zaměření na společné a integrované přístupy k ochraně a řízení rozmanitosti přírodního a kulturního bohatství v Podunají jako základ strategií udržitelného rozvoje a růstu; 
 • „Lépe propojený a energeticky zodpovědný region Podunají“: řešení společných výzev týkajících se nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně vnitrozemských vodních cest a přístavů a multimodálních spojení s cílem přispět k rozvoji udržitelné regionální i místní mobility, modální integrace a inteligentní dopravy; 
 • „Dobře řízený region Podunají“: Tato priorita pomůže zásadním způsobem zlepšit schopnosti a navýšit kapacity veřejných institucí a klíčových hráčů podílejících se na účinnější implementaci strategie EU pro Podunají. Bude také usilovat o zlepšení právního i politického rámce, rozvoj strategií, společných kapacit a opatření a také o koordinaci poskytování služeb v oblastech, kde dochází k závažným společenským změnám (včetně politik zaměřených na trh práce, vzdělávacích systémů a politik, problémů spojených s demografickými změnami a migrací, začleňování zranitelných a marginalizovaných skupin, procesu participačního plánování a zapojování občanské společnosti, spolupráce a partnerství měst a venkova či spolupráce v otázkách bezpečnosti, justice a zabezpečení). 

Očekávané dopady

Zintenzivnění spolupráce za účelem lepšího řešení problémů v těchto sférách:

 • výzkum a inovace,
 • kompetence pro podnikatelské a sociální inovace,
 • udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a zdrojů,
 • mezinárodní vodohospodářství a prevence rizik spojených s povodněmi, řízení rizik spojených s pohromami,
 • bezpečné a vyvážené dopravní systémy šetrné k životnímu prostředí,
 • energetická bezpečnost a úspora energie,
 • zintenzivnění spolupráce za účelem navýšení řídicích kapacit na straně koordinátorů pro prioritní oblasti (PAC) za účelem účinné implementace cílů, záměrů a klíčových opatření strategie EU pro Podunají (EUSDR).

Regions

 • Austria
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Czechia
 • Germany
 • Hungary
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 202,095,405.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 274,578,077.00 €

Total EU contribution: 231,924,597.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M6TN001