URBACT

Interreg

Další nástroje

 

Programme description

Přehled programu URBACT III

URBACT III je program evropské územní spolupráce (2014–2020), který je společně financován Evropskou unií (prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou téměř 75 milionů EUR).

URBACT III bude fungovat jako evropský výměnný a studijní program pro podporu udržitelného rozvoje měst. Umožní, aby evropská města spolupracovala na vývoji řešení různých problémů měst a sdílela doporučované postupy, poznatky a řešení se všemi zúčastněnými stranami zapojenými do městské politiky v celé Evropě. Program zahrnuje všech 28 členských států Evropské unie, stejně jako dvě partnerské země, kterými jsou Norsko a Švýcarsko.

Program URBACT III usnadní sdílení znalostí a doporučovaných postupů mezi městy a dalšími úrovněmi samosprávy s cílem prosazovat integrovaný udržitelný rozvoj a zlepšit účinnost regionální politiky a politiky soudržnosti. Touto činností bude program URBACT III přispívat k cílům strategie Evropa 2020, protože poskytne mechanismus rozvoje znalostí a dovedností zúčastněných stran zapojených do vývoje a realizace městské politiky. Nové znalosti a dovednosti získané z účasti v programu URBACT III přispějí k tomu, aby evropská města byla silnější a živější, a pomohou při řešení celé řady nových problémů měst spojených s inteligentním a udržitelným růstem podporujícím začlenění (priority strategie Evropa 2020).

Strategie, cíle a hlavní intervence navrhované pro program URBACT III

Správci měst potřebují reagovat na četné problémy, kterým městské oblasti čelí. Je proto nutné, aby neustále zlepšovali a vytvářeli znalosti a dovednosti, jež jim umožní vyvíjet a zavádět udržitelné integrované politiky. Takto posílená kapacita bude mít pozitivní dopad na provádění operačních programů v programovém období 2014–2020, které je charakteristické posílením městské dimenze politiky soudržnosti. Program URBACT III umožní výměnu a vzájemné učení mezi volenými představiteli, úředníky a dalšími zúčastněnými stranami z měst a přispěje k lepšímu plánování a realizaci integrovaných městských strategií v evropských městech.

Program URBACT III bude uspořádán kolem čtyř hlavních cílů:

1. kapacita pro realizaci politiky: zlepšení kapacity měst řídit udržitelné městské politiky a praktiky způsobem, který je integrovaný a podporuje účast;

2. návrh politiky: zlepšení návrhů udržitelných strategií a akčních plánů ve městech;

3. realizace politiky: zlepšení realizace integrovaných a udržitelných městských strategií a akčních plánů ve městech;

4. vytváření a sdílení vědomostí: zajištění, aby osoby, které politiky v praxi vykonávají, i ty, které o nich rozhodují, měly na všech úrovních lepší přístup ke znalostem a aby sdílely know-how o všech aspektech udržitelného rozvoje měst, což povede ke zlepšení politik rozvoje měst.

V zájmu naplnění těchto cílů budou v rámci programu URBACT III připraveny tři druhy intervencí: nadnárodní výměna, budování kapacity a kapitalizace a šíření. Každá z těchto intervencí bude stavět na úspěších programu URBACT II.

Zaměření na tematické cíle 

Přestože druhy a povahy problémů měst se město od města liší, program URBACT III se bude zaměřovat především na celou řadu společných témat, která jsou aktuální pro evropská města.

 • Tematický cíl 1: posilování výzkumu, technologického vývoje a inovací,
 • tematický cíl 4: podpora přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech sektorech,
 • tematický cíl 6: ochrana životního prostředí a podpora efektivního využívání zdrojů,
 • tematický cíl 8: podpora zaměstnanosti a mobility pracovních sil,
 • tematický cíl 9: podpora sociálního začleňování a boje proti chudobě.

Této koncentrace bude dosaženo tím, že výzvy k podání návrhů pro aktivity v rámci programu URBACT III budou cíleny na tyto tematické cíle.

Očekávané dopady

 • Osoby provádějící v praxi městskou politiku v jednotlivých městech budou mít lepší znalosti a kapacitu, pokud jde o integrované přístupy k udržitelnému rozvoji měst.
 • Města budou mít navržené integrované strategie a akční plány pro udržitelný rozvoj měst.
 • Města budou dosahovat lepších výkonů, pokud jde o provádění integrovaných plánů pro udržitelný rozvoj měst.
 • Osoby, které politiky v praxi realizují, i ty, které o nich rozhodují, budou mít na všech úrovních lepší přístup ke znalostem o tématech programu URBACT ohledně udržitelného rozvoje měst a budou je využívat.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003