Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Česká republika

Další nástroje

 

Programme description

Investice z fondů ESF a EFRR podpoří úsilí země o posílení systému vzdělávání jakožto příspěvku k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění.

Český operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ pro provádění Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v období let 2014–2020 je investovat více než 2,76 miliard eur z rozpočtu EU – přes 1,2 miliardy z ESF a 1,5 miliardy z EFRR – pro řešení klíčových výzev v oblasti výzkumu a vzdělávání. Tyto finanční prostředky půjdou také na sociální začleňování, zejména integraci marginalizovaných romských dětí do běžného vzdělávání.

Většina těchto peněz z EU bude využita s cílem podpořit inkluzivní vzdělávání na všech úrovních, což znamená usnadnit rovný přístup k vysoce kvalitnímu předškolnímu, základnímu a středoškolskému vzdělávání. Plánuje se, že kvalitu své výuky zlepší více než 5000 škol a školek. Podporované akce budou usilovat o zlepšení výsledků studentů v klíčových dovednostech, jako jsou mimo jiné cizí jazyky, matematika, věda nebo IT. Úkolem této priority bude krom jiného rovněž relevance vzdělávání a odborné přípravy z hlediska potřeb zaměstnavatelů a také posílení odborné přípravy budoucích a nových učitelů. Cílenou odbornou přípravou projde přibližně 47 000 pedagogů.

Z programu bude podpořen i rozvoj univerzit a lidských zdrojů, aby se zlepšila jejich infrastruktura, ale také kvalita vzdělávání a jeho relevance pro trh práce – například s cílem přivést na univerzitní studia více studentů se speciálními potřebami nebo ze znevýhodněného prostředí a zkvalitnit celoživotní učení. Z investic v této oblasti bude mít užitek více než 14 000 výzkumných a akademických pracovníků a 130 000 studentů.

Další důležitá oblast podpory se zaměří na opatření, která mají pomoci českému výzkumu dosáhnout mezinárodní excelence. Patří sem zlepšení infrastruktury výzkumu, odborná příprava budoucích výzkumných pracovníků, podpora mezinárodní spolupráce výzkumných týmů včetně multidisciplinárních aspektů, zkvalitnění řízení výzkumu a podpora spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Přibližně 50 výzkumných center a vysokoškolských institucí bude zmodernizováno.

Text program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Regions

  • Czechia

Funds

  • Regional Development Fund (ERDF): 1,518,174,825.00 €
  • European Social Fund (ESF): 1,249,887,285.00 €

Thematic priorities

  • TA - Technical Assistance
  • TO1 - Research and innovation
  • TO10 - Education and training
  • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 3,438,493,187.00 €

Total EU contribution: 2,768,062,110.00 €

CCI number: 2014CZ05M2OP001