Operační program 'Doprava'

program spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj a Fondem soudržnosti v rámci cíle konvergence

Česká republika

Další nástroje

 

Dne 10. prosince 2007 schválila Evropská komise v rámci cíle konvergence operační program „Doprava“ pro Českou republiku na období 2007–2013. Celkový rozpočet programu je přibližně 6,8 miliard EUR, přičemž příspěvek Společenství prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti činí asi 5,8 miliard EUR, což představuje přibližně 21,7 % veškerých investic EU v rámci politiky soudržnosti na období 2007–2013 určených pro Českou republiku.

1. Cíl a účel programu

Cílem programu Doprava je zlepšit dostupnost regionů tím, že se zaměří na výstavbu a modernizaci sítě transevropských dopravních sítí (TEN-T) se zavedením metod moderního řízení a vyspělých dopravních technologií.

Dokončení páteřní sítě celkově zlepší dopravní sítě, dostupnost jednotlivých regionů i jejich vzájemné propojení. Kvalitnější dopravní sítě, budování dalších zařízení, snížení jejich dopadu na životní prostředí (např. protihlukové bariéry) a zlepšení kvality dopravy pro uživatele usnadní rozvoj dopravních spojení uvnitř regionů i mezi nimi, což přispěje k mobilitě pracovníků a zaměstnanosti, větší konkurenceschopnosti a vyšší kvalitě života občanů.

Program je plně v souladu s cíli Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost a strategickými obecnými zásadami Společenství pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost.

2. Předpokládaný dopad investic

Mezi nejdůležitější předpokládané dopady programu Doprava patří:

  • pokles počtu dopravních nehod v oblastech zahrnutých do programu o 40 %,
  • pokles míry znečištění ovzduší, kterému jsou obyvatelé vystaveni, o 16 %,
  • zvýšení aktivity v oblasti osobní dopravy o 20 % a nákladní dopravy 10 %.

3. Priority

Program Doprava je rozdělen podle těchto prioritních os:

Priorita 1: Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T [přibližně 37,9 % veškerých finančních prostředků]

V rámci této priority se podpora zaměří na úseky železniční sítě, které uvádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES. Kromě práce na železničních uzlech a na interoperabilitě železniční infrastruktury a jejích vozidel bude rovněž v rámci sítě TEN-T podporována modernizace a rozvoj dalších železničních tras.

Priorita 2: Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T [přibližně 27,9 % veškerých finančních prostředků]

Tato priorita se zaměří na výstavbu nových úseků dálniční a silniční sítě, které nahradí zastaralé úseky silniční sítě TEN-T, a na zlepšení parametrů již provozovaných úseků dálnic a silnic sítě TEN-T. Dále bude podporována modernizace a rozvoj dálnic a rychlostních silnic spravovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR při ministerstvu dopravy.

Priorita 3: Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T [přibližně 6,9 % veškerých finančních prostředků]

Cílem této priority je modernizovat a budovat železniční trasy mimo síť TEN-T. Ekologičtější doprava a hlavní mezinárodní a vnitrostátní železniční trasy vysoké kvality, které jsou provázány se sítí TEN-T, patří rovněž mezi prioritní oblasti odvětví železniční dopravy.

Priorita 4: Modernizace silnic I. třídy mimo síť TEN-T [přibližně 18,2 % veškerých finančních prostředků]

Kromě silniční sítě TEN-T představují významnou část dopravního systému rovněž silniční spojení mezi regiony. Na silnicích I. třídy je stále řada problémů spojených s výstavbou nových silnic, která s sebou přináší větší objem provozu. Kromě zlepšování parametrů již provozovaných úseků se pozornost proto zaměří na budování obchvatů okolo měst a vesnic v místech, kde je to považováno za užitečné.

Priorita 5: Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze [přibližně 5,7 % veškerých finančních prostředků]

Tato priorita se zaměří na zvýšení konkurenceschopnosti městské hromadné dopravy s cílem udržet ideální rovnováhu mezi individuální dopravou a městskou hromadnou dopravou, což zmírní negativní dopad dopravy na životní prostředí v hlavním městě. Očekává se, že vybudování systému řízení a regulace městského silničního provozu zlepší propustnost uzlů hlavní silniční sítě města. Do této priority rovněž spadá výstavba nových úseků metra.

Priorita 6: Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy [přibližně 2,0 % veškerých finančních prostředků]

Tato priorita se zaměří na dvě oblasti: zaprvé na podporu multimodálních systémů dopravy, včetně kombinovaných míst překládky, a zadruhé na rozvoj a modernizaci vnitrozemských vodních cest. V oblasti vodní dopravy se program zaměří na dokončení výstavby vnitrozemských vodních cest, umožnění splavnosti úseků, které jsou v současnosti nesplavné, a na zlepšení parametrů již používaných vodních cest, zejména v rámci sítě TEN-T.

Priorita 7: Technická pomoc [přibližně 1,4 % veškerých finančních prostředků]

Tato priorita se zaměří na podporu a zajištění provádění operačního programu.

Finanční a technické informace

Operační program 'Doprava'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ161PO007

Number of decision

C/2007/6367

Datum konečného schválení

10/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T 2 190 331 352 386 529 062 2 576 860 414
Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 1 607 696 540 283 711 155 1 891 407 695
Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 393 547 402 69 449 542 462 996 944
Modernizace silnic I. třídy mimo síť TEN-T 1 051 016 928 185 473 576 1 236 490 504
Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze 330 076 926 58 248 869 388 325 795
Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 119 426 722 21 075 304 140 502 026
Technická pomoc 81 985 333 14 468 000 96 453 333
Celkově 5 774 081 203 1 018 955 508 6 793 036 711