Operační program 'Technická pomoc'

program v rámci cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)

Česká republika

Další nástroje

 

Dne 27. prosince 2007 Evropská komise schválila pro Českou republiku operační program Technická pomoc na období 2007–2013. Operační program spadá pod cíle Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a jeho celkový rozpočet činí přibližně 292 milionů EUR. Investice Společenství prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí přibližně 248 milionů EUR, což představuje asi 0,9 % celkových investic EU, které jsou pro Českou republiku na období 2007–2013 vyhrazeny v rámci politiky soudržnosti.

1. Účel a cíl programu

V porovnání s obdobím 2004–2006 přináší programové období 2007–2013 zvýšení počtu operačních programů pro Českou republiku a přídělu finančních prostředků EU. Při provádění se bude třeba více zaměřit na tyto aspekty: hospodářský růst, znalostní ekonomika, inovace a zaměstnanost. Program bude na oplátku vyžadovat dobré řízení, koordinaci, hodnocení a monitorování. Celkovým cílem programu je podpořit a zlepšit řízení, koordinaci a monitorování programů, které jsou spolufinancovány z fondů EU.

2. Očekávaný dopad investic

Program by měl až o 20 % omezit administrativní postupy v souvislosti s prováděním programů EU. Počet osob zaměstnaných v České republice v rámci provádění politiky soudržnosti by se měl zvýšit ze stávajících 132 na 345 v roce 2015.

3. Prioritní osy

Program obsahuje tyto prioritní osy:

Prioritní osa 1a: Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence [přibližně 10,3 % celkového rozpočtu]

Prioritní osa 1b: Podpora řízení a koordinace – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost [přibližně 0,16 % celkového rozpočtu]

V porovnání s předchozími programovými obdobími v České republice v současné době probíhá podstatně více operačních programů financovaných ze strany EU. Následkem toho je více třeba koordinovat kvalitu a řídící postupy. Vzhledem k tomu, že je finančních prostředků z EU stále více, bude třeba pro řízení programů zřídit regionální administrativní struktury. Zajištěním efektivního řízení a podporou koordinace by se mělo zabránit vzniku problémů, nebo alespoň zmírnit jejich dopad.

Prioritní osa 2a: Monitorování – cíl Konvergence [přibližně 19,7 % celkového rozpočtu]

Prioritní osa 2b: Monitorování – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost [přibližně 0,32 % celkového rozpočtu]

Za účelem zajištění souladu s předpisy EU odpovídají za kvalitu pomoci poskytované v rámci každého operačního programu řídící orgány a monitorovací výbory. Pro monitorování, řízení a hodnocení aktivit programu bude zřízen nový integrovaný monitorovací systém. Systém budou využívat řídící orgány a jiné subjekty zapojené do provádění operačních programů.

Prioritní osa 3a: Administrativní a absorpční kapacita – cíl Konvergence [přibližně 41,2 % celkového rozpočtu]

Prioritní osa 3b: Administrativní a absorpční kapacita – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost [přibližně 0,67 % celkového rozpočtu]

K zajištění náležitého uplatňování formálních postupů a využití absorpční kapacity je nezbytná dobrá úroveň administrativy. Finanční prostředky musí být navíc vynakládány v souladu se zásadami řádné finanční správy.

Prioritní osa 4a: Publicita – Cíl Konvergence [přibližně 27,3 % celkového rozpočtu]

Prioritní osa 4b: Publicita – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost [přibližně 0,45 % celkového rozpočtu]

Tato prioritní osa se zaměřuje na koordinaci informací a publicitu v souvislosti s prováděním politiky soudržnosti. Cílem je podávat úplné a přesné informace. Pro organizace zapojené do provádění programu bude vytvořena platforma pro spolupráci v oblasti publicity a informací.

Finanční a technické informace

Operační program 'Technická pomoc'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ16UPO001

Number of decision

C(2007)6920

Datum konečného schválení

27/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence 25 500 000 4 500 000 30 000 000
Podpora řízení a koordinace – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 394 806 69 672 464 478
Monitorování – cíl Konvergence 48 767 022 8 605 946 57 372 968
Monitorování – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 789 613 139 344 928 957
Administrativní a absorpční kapacita – cíl Konvergence 102 000 000 18 000 000 120 000 000
Administrativní a absorpční kapacita – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 1 658 186 292 622 1 950 808
Publicita – cíl Konvergence 67 568 088 11 923 781 79 491 869
Publicita – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 1 105 457 195 081 1 300 538
Celkově 247 783 172 43 726 446 291 509 618