Operační program 'Jihozápad'

Regionální program v cíli Konvergence spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)

Česká republika

Další nástroje

 

Evropská komise dne 3. prosince 2007 schválila regionální operacní program pro region NUTS II Jihozápad v Ceské republice. Tento program pocítá s podporou Spolecenství pro region v rámci cíle Konvergence. Celkový rozpocet programu ciní približne 729 milionu EUR a príspevek Spolecenství z EFRR dosahuje 620 milionu EUR (približne 2 % celkových financních prostredku EU, které se v Ceské republice mezi lety 2007–2013 v rámci politiky soudržnost investují).

1. Úcel a cíl investic EU

Pri provádení intervencí bude politika soudržnosti EU v období 2007–2013 klást vetší duraz na územne ucelený prístup k rešení otázek hospodárské a sociální soudržnosti a k decentralizaci moci. Program by mohl v této oblasti hrát rozhodující úlohu a mohl by mít z hospodárského i sociálního hlediska velmi pozitivní dopad. Strategie tohoto programu též zduraznuje mestský rozmer. Podpora malých a stredne velkých obcí jako pólu (center) rustu venkovských oblastí splnuje požadavky na vyrovnaný, harmonický územní rozvoj.

2. Ocekávaný dopad investic

Program zajistí vytvorení približne 105 nových pracovních míst. Postaví se 20 km nových silnic a 200 km se opraví. S pomocí programu by se melo zrekonstruovat regionálního letište. Pocet turistu, kterí region navštíví, by se mel zvýšit o 250 000.

3. Priority

Obecný cíl tohoto programu na období 2007–2013 spocívá ve snaze zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu regionu v zájmu dlouhodobého, trvalého rustu kvality života jeho obyvatel. Tento cíl sestává ze ctyr konkrétních priorit:

Priorita 1: Dostupnost center

Cílem této priority je zlepšit dopravní dostupnost regionální center z ostatních obcí a mest v regionu. V soucinnosti s operacním programem Doprava bude regionální dopravní infrastruktura pripojena na transevropské dopravní síte (TEN-T). Verejné doprave bude poskytována pomoc cestou zvyšování její konkurenceschopnost.

Priorita 2: Stabilizace a rozvoj mest a obcí

Cílem je stabilizovat venkov prostrednictvím vyrovnaného rozvoje mest a obcí. Rozvoj mest s více než 50 000 obyvateli (Plzen a Ceské Budejovice) bude realizován na základe integrovaných plánu mestského rozvoje.

Priorita 3: Rozvoj cestovního ruchu

Obecným cílem této priority je zvýšit využití primárního potenciálu tohoto regionu a posílit hospodárský význam cestovního ruchu a kultury jako nástroju ke stabilizaci a diverzifikaci hospodárské základny na venkove i ve mestech. Podpora by mela smerovat predevším do modernizace a rozvoje existujících zarízení, aby došlo ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Priorita 4: Technická pomoc

Pri provádení programu je rovnež poskytována technická pomoc. K dispozici je financní podpora administrativy, dozoru, komunikace a kontroly.

Finanční a technické informace

Operační program 'Jihozápad'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ161PO013

Number of decision

C/2007/6106

Datum konečného schválení

03/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Dostupnost center 275 744 808 48 660 849 324 405 657
Stabilizace a rozvoj měst a obcí 201 386 657 35 538 822 236 925 479
Rozvoj cestovního ruchu 123 930 251 21 870 044 145 800 295
Technická pomoc 18 589 538 3 280 508 21 870 046
Celkově 619 651 254 109 350 223 729 001 477