Operační program 'Jihovýchod'

Regionální program spadající do cíle Konvergence, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR)

Česká republika

Další nástroje

 

Evropská Komise dne 3. prosince 2007 schválila regionální operacní program pro region NUTS II Jihovýchod v Ceské republice. Tento program obsahuje podporu Spolecenství tomuto regionu v rámci cíle Konvergence. Celkový rozpocet programu je približne 829 miliardy EUR a pomoc Spolecenství prostrednictvím EFRR ciní 704 miliardy EUR (približne 3 % všech financních prostredku EU investovaných v Ceské republice v rámci politiky soudržnosti pro období 2007–2013).

1. Úcel a cíl investic EU

Pri provádení intervencí bude politika soudržnosti EU pro období 2007–2013 klást vetší duraz na územne sjednocený prístup k rešení otázek hospodárské a sociální soudržnosti a k decentralizaci moci. Program by mohl v této oblasti hrát rozhodující úlohu a mohl by mít z hospodárského i sociálního hlediska velmi pozitivní dopad. Strategie tohoto programu též zduraznuje mestský rozmer. Podpora malých a stredne velkých obcí jako pólu (center) rustu venkovských oblastí splnuje požadavky na vyrovnaný územní rozvoj.

2. Ocekávaný dopad investic

Program podporí výstavbu ci obnovu 270 km silnic druhé a tretí trídy. Melo by být vytvoreno 219 nových pracovních míst. Pocet obyvatel, kterí využívají regionální letište, by mel vzrust na 35 000 osob.

3. Priority

Obecný cíl tohoto operacního programu je posílit konkurenceschopnost regionu vytvorením takových podmínek, které by napomohly úcinne využívat rozvojový potenciál regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod prostrednictvím celkového zlepšení dopravní dostupnosti a propojením center rustu regionu. To by na druhou stranu mohlo vést k využití potenciálu v oblasti cestovního ruchu. K tomuto cíli patrí rovnež zlepšení kvality života v mestech i na venkove, a to v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

Priorita 1: Dopravní dostupnost

Cílem je predevším posílit v regionu dopravní dostupnost a zlepšit služby verejné dopravy podle zásad trvale udržitelného rozvoje. Existence kvalitní dopravní síte je základním predpokladem pro zaclenení regionu soudržnosti Jihovýchod do mezinárodního obchodu a spolupráce se cleny EU a Evropského hospodárského prostoru i s ostatními zememi.

Priorita 2: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Cílem této priority je podporovat rozvoj cestovního ruchu posílením infrastruktury, koordinací rozvojových aktivit, marketingovými nástroji a lidskými zdroji. Pomoc se bude soustredit predevším na výstavbu a modernizaci primární a doplnkové infrastruktury cestovního ruchu, která je nezbytným predpokladem realizace veškerých souvisejících cinností, a dále na vývoj produktu cestovního ruchu a programu propagace a marketingu v oblasti cestovního ruchu.

Priorita 3: Trvale udržitelný rozvoj mest a venkova

Obecným cílem této priority je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového potenciálu mest a stabilizací obyvatelstva na venkove. Mestský rozvoj dvou urbanizacních center (Brna a Jihlavy) bude realizován na základe integrovaných plánu mestského rozvoje.

Priorita 4: Technická pomoc

Pri provádení programu je rovnež poskytována technická pomoc. K dispozici je financní podpora administrativy, dozoru a kontroly. 

Finanční a technické informace

Operační program 'Jihovýchod'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ161PO001

Number of decision

C/2007/6107

Datum konečného schválení

03/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Dopravní dostupnost 345 178 362 60 913 829 406 092 191
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 133 844 670 23 619 647 157 464 317
Trvale udržitelný rozvoj měst a venkova 201 471 452 35 553 786 237 025 238
Technická pomoc 23 951 152 4 226 674 28 177 826
Celkově 704 445 636 124 313 936 828 759 572