Operační program 'Výzkum a vývoj pro inovace'

Multiregionální operační program v rámci cíle „konvergence“ spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR)

Česká republika

Další nástroje

 

Dne 25. září 2008 schválila Evropská komise multiregionální operační program pro všechny české regiony (kromě Prahy) na období 2007–2013.

Program „Výzkum a vývoj pro inovace“ spadá do rámce stanoveného pro cíl „konvergence“ a jeho celkový rozpočet činí přibližně 2,4 miliardy EUR. Společenství přispívá prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou asi 2,1 miliardy EUR, což představuje přibližně 7,9 % veškerých investic EU v rámci politiky soudržnosti na období 2007–2013 určených pro Českou republiku.

1. Cíl a účel programu

Při svém přistoupení k EU byla Česká republika zahrnuta do integračního procesu pro vnitrostátní politiky týkající se výzkumu, vývoje a inovací a souvisejících oblastí, které určila Lisabonská strategie (Závěry z jednání Evropské rady, která prováděla přezkum Lisabonské strategie v Bruselu ve dnech 22. a 23. března 2005). Stejně jako ostatní členské státy EU vidí Česká republika klíč k růstu své konkurenceschopnosti ve výzkumu a vývoji, schopnostech svých podniků týkajících se inovací, zvyšování kvality svých lidských zdrojů a využívání informačních a komunikačních technologií. Proto je jednou z priorit České republiky na období 2007–2013 posílit růst konkurenceschopnosti země a orientace směrem ke znalostní ekonomice. Vytvoření vysoce kvalifikovaných pracovních míst by rovněž mělo pomoci k tomu, aby se z českých regionů stala důležitá místa koncentrace výše zmíněných činností v Evropě.

2. Očekávaný dopad investic

V rámci programu by mělo být vytvořeno asi 2 500 nových pracovních míst v oblasti výzkumu a vývoje. Celkové výdaje na výzkum a vývoj jakožto podíl hrubého domácího produktu by se měly zvýšit z 1,42 % na 2,2 %. Souhrnný index inovací by měl narůst z 0,26 na 0,36 a zároveň by měla být poskytnuta podpora pěti střediskům excelence.

3. Priority

Operační program „Výzkum a vývoj“ pro inovace je rozdělen podle následujících priorit:

Priorita č. 1: Evropská střediska excelence [přibližně 33,1 % veškerých finančních prostředků]

Hlavním cílem této priority je vytvoření několika středisek excelence, která by měla představovat dobře vybavená střediska výzkumu a vývoje s moderní výzkumnou infrastrukturou, jež budou schopna přispět k vytváření sítí a užšímu propojení předních českých týmů výzkumu a vývoje, předních mezinárodních výzkumných organizací a evropských výzkumných infrastruktur. Díky tomuto úsilí vzniknou v českých konvergenčních regionech mezinárodně atraktivní partneři, tj. výzkumné subjekty s jasným výzkumným programem a prominentním profilem.

Priorita č. 2: Regionální střediska výzkumu a vývoje [přibližně 33,1 % veškerých finančních prostředků]

V rámci této priority bude podpořena tvorba a rozvoj pracovních míst v oblasti výzkumu a vývoje s kvalitním vybavením a se zaměřením na aplikovaný výzkum a posílení spolupráce s oblastí aplikace (podniky, nemocnice atd.) v závislosti na potřebách regionu. Cílem regionálních středisek výzkumu a vývoje je stát se významnými partnery pro spolupráci s uvedenými oblastmi aplikace (podniky, nemocnicemi atd.) včetně partnerství s inovačními malými a středními podniky a ostatními klastry. Díky pokroku ve znalostech, přizpůsobení a přenosu technologií a know-how budou tato střediska schopna významným způsobem přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky v českých regionech.

Priorita č. 3: Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje [přibližně 10,3 % veškerých finančních prostředků]

Tato priorita se soustředí na některá horizontální průřezová témata, která jsou nezbytná pro úspěšné provádění projektů v rámci prioritních os č. 1 a 2. Je přístupná i pro jiné potenciální příjemce za tím účelem, aby byla komercializace a popularizace výzkumu začleněna do agendy co možná největšího počtu českých institucí zabývajících se výzkumem a vývojem.

Priorita č. 4: Infrastruktura pro univerzitní vzdělávání v oblasti výzkumu [přibližně 20 % veškerých finančních prostředků]

Hlavním cílem této priority je podpora vývoje kvalitní infrastruktury univerzit, aby se zvýšila kapacita terciárního vzdělávání a vytvořily se podmínky pro zlepšení kvality vzdělávání. Tento typ investic představuje předpoklad pro kvantitativní a kvalitativní nárůst nabídky lidských zdrojů potřebných pro výzkum a inovace. Toto úsilí doplňuje činnost podporovanou operačním programem Evropského sociálního fondu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, jehož cílem je zlepšení kvality a významu terciárního vzdělávání a posílení role univerzit.

Priorita č. 5: Technická podpora [přibližně 3,5 % celkových finančních prostředků]

Cílem této prioritní osy je podpora činností vykonávaných řídícím orgánem pro zajištění účinného provádění operačního programu: příprava, sledování, administrativní podpora, hodnocení, audit a kontroly.

Finanční a technické informace

Operační program 'Výzkum a vývoj pro inovace'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ161PO012

Number of decision

C/2008/5344

Datum konečného schválení

25/09/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Evropská střediska excelence 685 395 373 120 952 125 806 347 498
Regionální střediska výzkumu a vývoje 685 395 373 120 952 125 806 347 498
Evropská střediska excelence 213 280 131 37 637 671 250 917 802
Infrastruktura pro univerzitní vzdělávání v oblasti výzkumu 414 136 177 73 082 855 487 219 032
Technická podpora 72 473 830 12 789 500 85 263 330
Celkově 2 070 680 884 365 414 276 2 436 095 160