Operační program 'Praha – Konkurenceschopnost'

program v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj

Česká republika

Další nástroje

 

Dne 21. prosince 2007 schválila Evropská komise regionální operační program s názvem „Praha – Konkurenceschopnost“ určený pro Českou republiku, region Praha, na období 2007–2013. Tento operační program spadá do rámce stanoveného cílem konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a jeho celkový rozpočet je přibližně 276 milionů EUR. Společenství přispívá prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou asi 235 milionů EUR, což činí přibližně 0,9 % veškerých investic EU v rámci politiky soudržnosti na období 2007–2013 určených pro Českou republiku.

1. Cíl a účel programu

Účelem operačního programu je zvýšit konkurenceschopnost Prahy coby dynamického hlavního města prostřednictvím odstranění překážek rozvoje a nedostatků v regionu, zlepšení kvality životního prostředí ve městě, zlepšení přístupu k dopravním a telekomunikačním službám a rozvoji potenciálu města v oblasti inovací.

Tohoto cíle bude dosaženo díky koordinaci s činnostmi prováděnými v rámci dalších operačních programů na vnitrostátní úrovni.

2. Očekávaný dopad investic

Program zajistí zvýšení počtu domácností připojených k vysokorychlostnímu internetu o 10 %, výstavbu 2 km nových tramvajových tratí a 2,5 km nových cyklostezek. Lepší dopravní dostupnost přinese časové úspory okolo 20 %. V důsledku provádění podporovaných projektů v oblasti životního prostředí se předpokládají úspory energie ve výši 25 %.

3. Priority

Hlavním cílem operačního programu je podpořit rozvoj Prahy a zvýšit její konkurenceschopnost prostřednictvím účinnějšího využívání potenciálu města v oblasti dopravní infrastruktury, informačních technologií, životního prostředí a inovací. Tohoto cíle bude dosaženo zejména:

  • zlepšením kvality života obyvatel Prahy (1),
  • zvýšením přitažlivosti Prahy pro investory a návštěvníky (2),
  • zlepšením a modernizací dopravní infrastruktury (3),
  • rozvojem dalších prvků souvisejících se spokojeností obyvatel Prahy a návštěvníků města (4).

Operační program je rozdělen podle následujících priorit:

Priorita 1: Dopravní dostupnost a rozvoj informačních a komunikačních technologií [přibližně 37,2 % veškerých finančních prostředků]

Tato priorita splní první a druhý specifický cíl programu tím, že zajistí zlepšení dopravní dostupnosti a telekomunikačních služeb. Zároveň klade důraz na propojení vzájemného působení jednotlivých činností této priority s celým operačním programem.

Priorita 2: Životní prostředí [přibližně 25 % veškerých finančních prostředků]

Hlavním cílem této priority je zlepšit kvalitu životního prostředí a celkovou kvalitu života v Praze. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím dvou oblastí podpory:

  • revitalizace a ochrana,
  • úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů.

Priorita 3: Inovace a podnikání [přibližně 35 % veškerých finančních prostředků]

V rámci této priority bude kladen důraz na zlepšení konkurenceschopnosti Prahy prostřednictvím rozvoje a účinného využívání inovačního potenciálu města. Splnění tohoto cíle posílí úlohu regionu coby těžiště centra rozvoje a hospodářství České republiky.

Priorita 4: Technická pomoc [přibližně 2,8 % veškerých finančních prostředků]

Technická pomoc je určena a bude vyžívána na zajištění spolehlivého řízení, správy, maximální účinnosti a kvality provádění operačního programu. V rámci této priority budou uplatňovány metody, které využívají informační technologie a postupy moderního řízení.

Finanční a technické informace

Operační program 'Praha – Konkurenceschopnost'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ162PO001

Number of decision

C/2007/6884

Datum konečného schválení

21/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Dopravní dostupnost a rozvoj IKT 87 364 263 15 417 223 102 781 486
Životní prostředí 58 734 001 10 364 824 69 098 825
Inovace a podnikání 82 227 602 14 510 753 96 738 355
Technická pomoc 6 610 139 1 166 495 7 776 634
Celkově 234 936 005 41 459 295 276 395 300