Operační program 'Severozápad'

Spadající do cíle Konvergence, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR)

Česká republika

Další nástroje

 

Evropská Komise dne 3. prosince 2007 schválila regionální operační program v České Republice na období 2007–2013 s názvem Regionální operační program „Severozápad“. Program obsahuje podporu Společenství tomuto regionu v rámci cíle Konvergence. Celkový rozpočet programu je přibližně 877 milionů EUR a investice Společenství prostřednictvím EFRR činí 745 milionů EUR.

1. Účel a cíl investic EU

Celkovým cílem je podpora ekonomického, sociálního, územně vyváženého a udržitelného rozvoje regionu Severozápad s ohledem na jeho specifické potřeby a zdroje a se zaměřením na dopravní obslužnost, obnovu měst a venkova a rozvoj cestovního ruchu. Tohoto cíle bude dosaženo při úzké koordinaci s činnostmi prováděnými dalšími operačními programy na vnitrostátní úrovni.

2. Očekávaný dopad investic

V rámci programu bude postaveno 20 km nových silnic a opraveno 130 km silnic. Bude vybudováno 35 km nových cyklostezek. Přibližně 25 ha ploch se revitalizuje a ozdraví. Program též významně přispěje ke zvýšení přitažlivosti měst regionu, a to podporou asi 40 projektů ve městech s více než 50 000 obyvateli.

3. Priority

Hlavními prioritami programu je ozdravit fyzické a sociální prostřední v regionu, zvýšit jeho dostupnost vevnitř i zvenku a dopravní obslužnost. Tato zlepšení přispějí k vyšší mobilitě občanů a k podnikání v regionu, což přinese prospěch a vyšší životní úroveň jeho obyvatelstvu.

Regionální operační program „Severozápad“ je rozdělen podle následujících priorit:

Priorita 1: Ozdravění a rozvoj měst

Tato priorita se soustředí na podporu městských oblastí v pólech rozvoje regionu a v malých a středně velkých městech. Prioritami jsou revitalizace a ozdravění měst a zvýšení nabídky a kvality infrastruktury.

Priorita 2: Integrovaná podpora místního rozvoje

Důraz se klade na podporu a vyvážený rozvoj venkovských oblastí a jejich společenství prostřednictvím cílených integrovaných projektů založených na místních potřebách. Rozvoj a zlepšování infrastruktury a fyzického a kulturního prostředí se též budou řešit (například veřejné osvětlení, obnova historických staveb, zlepšení vzdělávání, sociální instituce a zdravotnická zařízení).

Priorita 3: Dostupnost a dopravní obslužnost

Cílem je soustředit se na zlepšení dopravního spojení regionu se sousedícími oblastmi zajištěním dobrého vnitřního propojení a dobré dopravní dostupnosti regionu zejména prostřednictvím veřejné dopravy.

Priorita 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Tato priorita by měla vést k účinnému využití přírodního a kulturního potenciálu regionu. Mělo by toho být dosaženo prostřednictvím rozvoje a modernizace infrastruktury cestovního ruchu, rozvoje turistických služeb a účinné propagace regionu.

Priorita 5: Technická pomoc

Při provádění programu je také poskytnuta technická pomoc. K dispozici je finanční podpora na pokrytí administrativy, dozoru a kontroly.

Finanční a technické informace

Operační program 'Severozápad'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ161PO008

Number of decision

C/2007/6108

Datum konečného schválení

03/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Ozdravění a rozvoj měst 297 320 134 52 468 260 349 788 394
Integrovaná podpora místního rozvoje 32 521 721 5 739 128 38 260 849
Dostupnost a dopravní obslužnost 253 311 382 44 702 009 298 013 391
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 142 618 188 25 167 916 167 786 104
Technická pomoc 20 139 596 3 554 047 23 693 643
Celkově 745 911 021 131 631 360 877 542 381