Operační program 'Severovýchod'

Program spadající do cíle Konvergence, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR)

Česká republika

Další nástroje

 

Evropská Komise dne 3. prosince 2007 schválila regionální operacní program pro region NUTS II Strední Cechy v Ceské republice. Tento program obsahuje podporu Spolecenství tomuto regionu v rámci cíle Konvergence. Celkový rozpocet programu je približne 658 milionu EUR a pomoc Spolecenství prostrednictvím EFRR ciní 559 milionu EUR (asi 2 % všech financních prostredku EU investovaných v Ceské republice v rámci politiky soudržnosti pro období 2007–2013).

1. Úcel a cíl investic EU

Celkovým cílem je podpora ekonomického, sociálního, územne vyváženého a udržitelného rozvoje regionu Severovýchod s ohledem na jeho specifické potreby a zdroje a se zamerením na dopravní infrastrukturu, rozvoj mest a venkova, podnikání a cestovní ruch. Tohoto cíle bude dosaženo pri úzké koordinaci s cinnostmi provádenými dalšími operacními programy na vnitrostátní úrovni.

2. Ocekávaný dopad investic

V rámci programu bude postaveno 30 km nových silnic a opraveno 120 km silnic. Bude vybudováno 20 km nových cyklostezek. Uskutecní se témer 300 projektu v oblasti cestovního ruchu a približne 35 ha ploch se revitalizuje a ozdraví. Program též významne prispeje ke zvýšení pritažlivosti mest regionu.

3. Priority

Prioritou programu je zlepšit pritažlivost regionu pro investory, podniky a obyvatele. Zvýšená pritažlivost regionu prispeje k priblížení se prumerné sociálne-ekonomické úrovni EU. Program je rozdelen podle následujících priorit:

Priorita 1: Rozvoj dopravní infrastruktury

Cílem této priority je zlepšit regionální infrastrukturu silnicní a letecké dopravy, zejména její páterní sít, vcetne infrastruktury mezinárodních verejných letišt, a zlepšit dopravní obslužnost v celém regionu s ohledem na ochranu životního prostredí a dodržování zásad udržitelnosti.

Priorita 2: Rozvoj mestských a venkovských oblastí

Tato priorita se soustredí na zmenšení místních rozdílu mezi mestskými a venkovskými oblastmi v regionu Severovýchod, predevším v oblasti kvality života, lidských zdroju, obcanské vybavenosti a udržitelnosti. Zakládá se na skutecné potrebe podporovat rozvoj mestských a venkovských oblastí, jenž povede k jejich zvýšené hospodárské výkonnosti a konkurenceschopnosti, k jejich spolupráci a soudržnosti, jakož i ke zvýšení životní úrovne a pritažlivosti života v regionu pri respektování zásad udržitelnosti.

Priorita 3: Cestovní ruch

Tato priorita se soustreduje na zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodárské prosperite regionu a na míre zamestnanosti a to tak, že bude využit stávající potenciál regionu a zlepšena kvalita a rozsah infrastruktury a služeb v oblasti cestovního ruchu pri respektování zásad udržitelnosti. Oblast cestovního ruchu má být duležitým nástrojem pro rust prosperity v celém regionu soudržnosti. Navrhované oblasti intervence byly rozpracovány do rady opatrení, která se zamerují na rozvoj infrastruktury a služeb v oblasti cestovního ruchu a budou mít dopad na tvorbu pracovních míst.

Priorita 4: Rozvoj podnikatelského prostredí

Cíl této priority se zakládá na konkrétních cílech a soustredí se zejména na podnikatelskou infrastrukturu a podporu spolupráce mezi podniky a vzdelávacími institucemi, což jsou nezbytné podmínky pro vyvážený rozvoj celého regionu.

Priorita 5: Technická pomoc

Pri provádení programu je též plánována technická pomoc. K dispozici je financní podpora na pokrytí administrativy, dozoru a kontroly.

Finanční a technické informace

Operační program 'Severovýchod'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ161PO005

Number of decision

C/2007/6110

Datum konečného schválení

03/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Rozvoj dopravní infrastruktury 242 889 314 42 862 819 285 752 133
Rozvoj městských a venkovských oblastí 223 195 587 39 387 457 262 583 044
Cestovní ruch 144 420 673 25 486 004 169 906 677
Rozvoj podnikatelského prostředí 26 258 304 4 633 819 30 892 123
Technická pomoc 19 693 728 3 475 364 23 169 092
Celkově 656 457 606 115 845 463 772 303 069