Regionální operační program Moravskoslezsko

Program spadající do cíle Konvergence, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR)

Česká republika

Další nástroje

 

Evropská Komise dne 3. prosince 2007 schválila regionální operační program v České Republice na období 2007–2013 s názvem Regionální operační program Moravskoslezsko. Program obsahuje podporu Společenství tomuto regionu v rámci cíle Konvergence. Celkový rozpočet programu je přibližně 842 milionů EUR a investice Společenství prostřednictvím EFRR činí 716 milionů EUR.

1. Účel a cíl investic EU

Obecným cílem je podpora ekonomického, sociálního, územně vyváženého a udržitelného rozvoje regionu Moravskoslezsko s ohledem na jeho specifické potřeby a zdroje a se zaměřením na dopravní infrastrukturu a rozvoj měst a venkova. Region Moravskoslezsko by se mohl stát atraktivnějším místem pro život, investování i práci.

Tohoto cíle bude dosaženo v úzké spolupráci s činnostmi prováděnými dalšími operačními programy na vnitrostátní úrovni.

2. Očekávaný dopad investic

Díky programu by se měla míra nezaměstnanosti snížit o dva procentní body. Mělo by se postavit 10 km nových silnic a 200 km silnic by mělo být opraveno. Bude vybudováno 100 km nových cyklostezek. Počet obyvatel, kteří mohou využívat veřejnou dopravu, by se měl zvýšit o 140 000 osob. Operační program významně přispěje ke zvýšení atraktivnosti měst tohoto regionu.

3. Prioritní osy

Zrychlit rozvoj regionu a zvýšit jeho konkurenceschopnost účinnějším využíváním jeho potenciálu. Tohoto cíle dosáhneme zvyšováním kvality života obyvatel i zatraktivněním regionu pro investory a jeho návštěvníky, dále vytvořením kvalitnější dopravní infrastruktury a její modernizací a rozvojem ostatních oblastí, na nichž závisí spokojenost obyvatel regionu i jeho návštěvníků. Konkurenceschopnost regionu soudržnosti Moravskoslezsko bude posílena vytvořením vhodných podmínek pro podnikání a aktivní marketingovou propagací regionu Moravskoslezsko.

Regionální operační program pro Moravskoslezsko je rozdělen podle následujících priorit:

Priorita 1: Regionální infrastruktura a dostupnost

Modernizovat dopravní infrastrukturu, infrastrukturu pro řešení krizí a dopravní obslužnost v regionu a zároveň dodržovat pravidla ochrany životního prostředí. Zajistit celkový rozvoj infrastruktury v regionu, čímž se zvýší mobilita osob, zboží a služeb, sníží se dopad lidských činností na životní prostředí a zlepší se řešení krizí.

Priorita 2: Podpora růstu prosperity v regionu

Zajistit hospodářskou prosperitu, zvýšit kvalitu života v regionu a snížit míru nezaměstnanosti. Těchto cílů bude dosaženo výstavbou, modernizací a rekonstrukcí infrastruktury veřejných služeb, vytvořením lepších podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a vhodným využitím opuštěných ploch podle potřeb regionu.

Priorita 3: Rozvoj měst

Zajistit rozvoj a zvýšení atraktivity městských center, zvýšit kvalitu života a bydlení v těch částech města, které v rozvoji pokulhávají, oživit a zlidštit rezidenční čtvrti a veřejné prostory, podpořit soudržnost občanů a aktivovat potenciál růstu měst, tzn. revitalizovat opuštěné a chátrající průmyslové pozemky či objekty a zaručit, aby se připravily nové zóny rozvoje pro veškeré oblasti činností (služby, volnočasové aktivity).

Priorita 4: Rozvoj venkova

Podpořit složitý rozvoj venkova a uchovat základní funkce venkovských oblastí regionu Moravskoslezsko jak pro občany, tak návštěvníky a investory. Cíl bude dosažen prostřednictvím zlepšení celkové situace ve venkovských obcích a jejich životního prostředí, zachováním a rozvojem identity venkova a jeho kulturního a přírodního dědictví. Rovněž bude podporována výstavba a modernizace infrastruktury veřejných služeb na venkově.

Priorita 5: Technická pomoc

Při provádění programu je rovněž poskytována technická pomoc. K dispozici je finanční podpora administrativy, dozoru a kontroly.

Finanční a technické informace

Regionální operační program Moravskoslezsko

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ161PO010

Number of decision

C/2007/6105

Datum konečného schválení

03/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Regionální infrastruktura a dostupnost 289 301 660 51 053 236 340 354 896
Podpora růstu prosperity v regionu 182 245 724 32 161 009 214 406 733
Rozvoj měst 170 072 139 30 012 732 200 084 871
Rozvoj venkova 50 126 525 8 845 858 58 972 383
Technická pomoc 24 347 169 4 296 559 28 643 728
Celkově 716 093 217 126 369 394 842 462 611