Operační program 'Integrovaný operační program pro Českou republiku'

program v rámci cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF)

Česká republika

Další nástroje

 

Dne 20. prosince 2007 schválila Evropská komise Integrovaný operační program, který zahrnuje celou Českou republiku v období 2007–2013. Operační program spadá do rámce vymezeného pro cíle Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a jeho celkový rozpočet činí okolo 1,86 miliard EUR. Investice Společenství prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) dosahují přibližně 1,58 miliard EUR, což představuje zhruba 5,9 % celkových investic EU určených pro Českou republiku v rámci politiky soudržnosti na léta 2007–2013.

1. Účel a cíl programu

Program souvisí se zásadami obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost, která vyzývá mimo jiné k rozvoji informační a znalostní společnosti a k dalším investicím do lidského kapitálu. V souladu s těmito zásadami se program snaží o posílení centrální a místní veřejné správy v České republice a současně o zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb.

2. Očekávaný dopad investic

Cílem operačního programu je snížit správní zátěž země o 25 % a napomoci vytvoření čtyř vnitrostátních databází. Hlavním cílem je zvýšit do konce roku 2015 poměr osob, které při komunikaci s vládou a místními orgány využívají internet, ze 3 na 35 %. Dále získá Česká republika podporu na rozvoj celostátního integrovaného záchranného systému. Finanční prostředky budou poskytnuty rovněž na rekonstrukci přibližně 20 000 bytů v zanedbaných oblastech.

3. Priority

Operační program je rozdělen podle následujících priorit:

Priorita 1a: Modernizace veřejné správy – cíl Konvergence [přibližně 19,6 % celkového rozpočtu]

Priorita 1b: Modernizace veřejné správy – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost [přibližně 1,5 % celkového rozpočtu]

Priorita 2: Informační a komunikační technologie pro územní veřejnou správu – cíl Konvergence [přibližně 10,8 % celkového rozpočtu]

Prvotním cílem priorit 1a, 1b a 2 je vytvořit v České republice výkonnější systém veřejné správy. Tento krok zahrnuje modernizaci veřejných služeb na místní a celostátní úrovni prostřednictvím většího využití informačních a komunikačních technologií. Tyto činnosti přispějí rovněž k všeobecnému rozvoji informační společnosti v České republice.

Priorita 3: Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – cíl Konvergence [přibližně 34,4 % celkového rozpočtu]

Cílem této priority je zvýšit kvalitu a dostupnost veřejných služeb v oblastech, jako jsou sociální služby, veřejné zdraví, zaměstnanost a sociální zabezpečení a předcházení rizikům. Tyto služby mají pro české občany značný význam a jejich účinné poskytování závisí na kvalitní veřejné správě na celostátní, regionální a obecní úrovni.

Priorita 4: Celostátní podpora cestovního ruchu – cíl Konvergence [přibližně 3,8 % celkového rozpočtu]

Priorita 5: Celostátní podpora cestovního ruchu – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost [přibližně 0,3 % celkového rozpočtu]

Priority 4 a 5 jsou zaměřeny na rozvoj veřejných služeb souvisejících s cestovním ruchem na celostátní úrovni. Hlavním cílem je posílit řízení a marketing, což je způsob, jakým lze podpořit rozvoj kvalitnějších produktů a programů v České republice. Jedním ze zásadních bodů programu bude vytváření systémů normalizace a podpora marketingu a rozvoje celostátních informačních a rezervačních systémů.

Priorita 6: Podpora územního rozvoje na celostátní úrovni – cíl Konvergence [přibližně 26,6 % celkového rozpočtu]

Program se využije na podporu kulturních služeb a celostátních kulturních středisek. Budou rovněž uvolněny finanční prostředky na renovaci památek významných z hlediska kulturního dědictví České republiky. Součástí programu v oblasti integrovaného rozvoje měst bude pomoc zanedbaným sídlištím. Kromě toho se vytvoří několik pilotních projektů na podporu sociálně vyloučené romské komunity. Klíčovým tématem při přípravě dokumentace k řešení otázek politiky plánování a územní politiky bude udržitelný rozvoj.

Priority 7 a 8: Technická podpora – cíle Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost [přibližně 2,9 % celkového rozpočtu]

Na pomoc provádění programu bude poskytnuta technická podpora. K dispozici je finanční podpora na pokrytí nákladů spojených s administrativou, monitorováním a kontrolou.

Finanční a technické informace

Operační program 'Integrovaný operační program pro Českou republiku'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ16UPO002

Number of decision

C/2007/6835

Datum konečného schválení

20/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Modernizace veřejné správy – cíl Konvergence 310 602 133 54 812 141 365 414 274
Modernizace veřejné správy – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 23 892 472 4 216 319 28 108 791
Informační a komunikační technologie pro územní veřejnou správu 170 831 173 30 146 678 200 977 851
Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 545 106 743 96 195 308 641 302 051
Celostátní podpora cestovního ruchu – cíl Konvergence 60 567 416 10 688 368 71 255 784
Celostátní podpora cestovního ruchu – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 4 659 032 822 182 5 481 214
Podpora územního rozvoje na celostátní úrovni 420 865 890 74 270 451 495 136 341
Technická podpora – cíl Konvergence 45 037 309 7 947 760 52 985 069
Technická podpora - cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 827 994 146 117 974 111
Celkově 1 582 390 162 279 245 324 1 861 635 486