Operační program 'Životní prostředí'

Program, který je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondem soudržnosti (FS) v rámci cíle Konvergence

Česká republika

Další nástroje

 

Dne 20. prosince 2007 Evropská komise schválila operační program (OP) „Životní prostředí“ v České republice na období 2007– 2013. Tento program obsahuje podporu Společenství pro celé území členského státu v rámci cíle Konvergence. Celkový rozpočet programu je přibližně 5,78 milionů EUR a investice Společenství prostřednictvím EFRR a FS činí 4,9 miliard EUR.

1. Účel a cíl investic EU

Cílem operačního programu „Životní prostředí“ je podporovat udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v českých regionech. Je to jeden z nejdůležitějších programových dokumentů a je zaměřený na dosažení následujících cílů:

 

 

  • Snížení hlavních tlaků na životní prostředí,
  • Zachování dobré kvality životního prostředí v oblastech, které nejsou pod silným tlakem a udržení pozitivních trendů,
  • Soulad České republiky s „acquis“ v oblasti životního prostředí (právní předpisy EU).
Program navíc řešením přetrvávajících problémů v oblasti životního prostředí přispěje ke splnění závazků České republiky vyplývajících ze smlouvy o přistoupení. Značně tak přispěje k dosažení cílů lisabonské agendy, zejména co se týká udržitelného využívání přírodních zdrojů.

2. Očekávaný dopad investic

  • snížení emisí v ovzduší,
  • zvýšení kvality povrchových a podzemních vod pomocí vybudování čistíren odpadních vod, nahrazení technologií, zlepšení zemědělských technik,
  • nakládání s odpady včetně nakládání s obalovým odpadem,
  • zlepšování schopnosti krajiny zadržovat vodu,
  • snižování eroze půdy.

3. Prioritní osy

Celkové strategie programu bude dosaženo pomocí následujících osmi priorit:

Priorita 1 – Zvyšování vodního hospodářství a snižování rizika povodní

– zaměřená na snižování znečištění vod, zvyšování kvality pitné vody a snižování rizika povodní.

Priorita 2 – Zvyšování kvality ovzduší a snižování emisí

– zaměřená na zvyšování kvality ovzduší, úspory energie a snižování emisí.

Priorita 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

– zaměřená na budování nových zařízení a rekonstrukci stávajících zařízení s cílem zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, výrobu elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny.

Priorita 4 – Zlepšování nakládání s odpady a rekultivace starých ekologických zátěží

– zaměřená na snižování vzniku odpadů zvláštních, zvyšování používání odpadu pro úsporu energie a rekultivace závažných starých ekologických zátěží.

Priorita 5 – Omezení průmyslového znečišťování a rizik pro životní prostředí

– zaměřená na snižování průmyslového znečišťování, snižování emisí a transferu látek a snižování úrovně kontaminace životního prostředí chemickými látkami.

Priorita 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

– zaměřená na podporu biologické rozmanitosti, obnovení krajinných struktur, optimalizaci vodního režimu krajiny, podporu obnovy městské krajiny, předcházení sesuvům půdy a kamenným lavinám a posuzování neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemní vody.

Priorita 7 – Rozvoj infrastruktury vzdělávání , poradenství a informovanostiv oblasti životního prostředí

– zaměřená na poskytování propracované infrastruktury (materiál a technické zabezpečení) na realizaci vzdělávacích programů v oblasti životního prostředí, poradenství v oblasti životního prostředí a podporování informovanosti o problematice životního prostředí.

Priorita 8 – Technická pomoc

– podpoří a zajistí provádění programu (administrativa, sledování, komunikační aktivity a kontrola).

Finanční a technické informace

Operační program 'Životní prostředí'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ161PO006

Number of decision

C/2007/6793

Datum konečného schválení

20/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Zlepšování vodního hospodářství a snižování rizika povodní 1 988 552 501 350 921 030 2 339 473 531
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 634 146 020 111 908 121 746 054 141
Udržitelné využívání zdrojů energie 672 971 287 118 759 639 791 730 926
Zlepšování nakládání s odpady a rekultivace starých ekologických zátěží 776 505 331 137 030 353 913 535 684
Omezení průmyslového znečišťování a rizik pro životní prostředí 60 605 709 10 695 125 71 300 834
Zlepšování stavu přírody a krajiny 599 423 825 105 780 675 705 204 500
Rozvoj infrastruktury vzdělávání, poradenství a informovanosti v oblasti životního prostředí 42 452 678 7 491 649 49 944 327
Technická pomoc 143 209 747 25 272 308 168 482 055
Celkově 4 917 867 098 867 858 900 5 785 725 998