Operační program 'Podnikání a inovace'

Spadající do cíle Konvergence, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR)

Česká republika

Další nástroje

 

Evropská Komise dne 3. prosince 2007 schválila operační program „Podnikání a inovace“. Tento program obsahuje podporu Společenství českým regionům kromě Prahy v rámci cíle Konvergence. Celkový rozpočet programu je přibližně 3,6 miliardy EUR a pomoc Společenství prostřednictvím EFRR činí 3,04 miliardy EUR (asi 12 % všech finančních prostředků EU investovaných v České republice v rámci politiky soudržnosti pro období 2007–2013).

1. Účel a cíl investic EU

V následujících letech by se hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti Evropské unie měly zaměřit na změněnou Lisabonskou strategii. Členské státy EU byly vyzvány k provedení reforem, k nimž se zavázaly v lisabonském procesu.

Operační program „Podnikání a inovace“ je hlavním programovým dokumentem pro provádění politiky hospodářské a sociální soudržnosti v průmyslu a důležitým nástrojem pro provádění strategie rozvoje malých a středních podniků v období 2007–2013 v České republice.

2. Očekávaný dopad investic

Očekává se, že program vytvoří kolem 40 000 nových pracovních míst. Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru by se měly zvýšit na 1,5 % HDP. Očekává se, že se podíl produkce v technologicky vyspělých odvětvích výroby a služeb v podnikatelském sektoru zvýší ze současných 7,5 % (v roce 2003) na 9,5 % HDP do roku 2015.

3. Priority

Obecným cílem operačního programu Podnikání a inovace je zvýšit do konce programového období konkurenceschopnost českého hospodářství a přiblížit využití inovací v průmyslu a službách úrovni těch členským státům EU, které mají vedoucí roli v průmyslu. Při provádění operačního programu by měla být věnována pozornost zajištění, aby poskytovaná podpora mířila především k malým a středním podnikům, což je v souladu se strategickými obecnými zásadami Společenství.

Priorita 1: Vznik firem

Priorita obsahuje intervence zaměřené na vytváření podmínek pro zakládání nových firem a na podporu inovačně zaměřených firem. Pozornost bude věnována dostupnosti příslušných finančních zdrojů včetně nových finančních nástrojů zaměřených na inovaci, které usnadní začínajícím podnikatelům přístup ke kapitálu, a tak rozšíří příležitosti pro financování jejich obchodních plánů a předložených projektů. Podpora je určena jen malým a středním podnikům.

Priorita 2: Rozvoj firem

Provádění plánů rozvoje podnikání konkurenceschopných malých a středních podniků, které nemohou získat vnější financování od bank kvůli nízké výši vlastního kapitálu či kvůli své omezené schopnosti poskytnout záruku za půjčku. Dále se bude podporovat zlepšování technického vybavení firem nákupem nových moderních technologií včetně informačních a komunikačních technologií.

Priorita 3: Efektivní energie

Intervence zaměřené na podporu činnosti podnikatelů při snižování energetické náročnosti výrobních postupů, snižování spotřeby primárních fosilních paliv a na podporu začínajících podnikatelů v činnostech vedoucích k vyššímu využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

Priorita 4: Inovace

Podpora technických inovací (inovací výrobků a postupů) a netechnických inovací (inovací v oblasti organizace a uvádění výrobků na trh) v podnicích, včetně rozvoje jejich spolupráce s výzkumnými ústavy a ústavy pro vývoj a včetně rozvoje vlastních kapacit podniku pro výzkum a vývoj a souvisejících činností, zejména v malých a středních podnicích za účelem zvýšení inovačních činností a počtu podniků provádějících vlastní výzkum a vývoj.

Priorita 5: Prostředí pro podnikání a inovace

Vytvoření prostředí, které bude podporovat zakládání a rozvoj inovačních společností. Cílem této priority je vytvořit infrastrukturu potřebnou pro nové inovační společnosti prostřednictvím podnikatelských inkubátorů (business incubators), zvýšit kvalitu spolupráce mezi podniky, vzdělávacími institucemi, výzkumnými ústavy a ústavy pro vývoj a zrychlit inovační postupy ve firmách.

Priorita 6: Služby pro rozvoj podnikání

Rozvoj a poskytování kvalitních poradenských a informačních služeb společnostem; tato priorita je též platná pro vyhledávání nových obchodních příležitostí a odbornou průpravu s cílem posílit postavení českého průmyslu v mezinárodním obchodu. Podpora též usnadní mezinárodní marketingové činnosti malých a středních podniků a povzbudí zájem podnikatelů o různé druhy spolupráce, což ulehčí přístup na trhy a jednání s obchodními partnery.

Priorita 7: Technická pomoc

Finanční činnosti, které se zaměřují na přípravu operačního programu, jeho řízení, provádění, dozor, hodnocení, publicitu a kontrolu.

Finanční a technické informace

Operační program 'Podnikání a inovace'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ161PO004

Number of decision

C/2007/6104

Datum konečného schválení

03/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Vznik firem 79 074 126 13 954 257 93 028 383
Rozvoj firem 663 006 134 117 001 083 780 007 217
Efektivní energie 243 305 004 42 936 177 286 241 181
Inovace 680 155 247 120 027 397 800 182 644
Prostředí pro podnikání a inovace 1 076 624 642 189 992 584 1 266 617 226
Služby pro rozvoj podnikání 209 546 434 36 978 783 246 525 217
Technická pomoc 89 600 959 15 811 933 105 412 892
Celkově 3 041 312 546 536 702 214 3 578 014 760