Operační program 'Střední Morava'

Program spadající do cíle Konvergence, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR)

Česká republika

Další nástroje

 

Evropská Komise dne 3. prosince 2007 schválila regionální operacní program v Ceské Republice na období 2007–2013 s názvem Regionální operacní program Strední Morava. Program obsahuje podporu Spolecenství tomuto regionu v rámci cíle Konvergence. Celkový rozpocet programu je približne 773 milionu EUR a investice Spolecenství prostrednictvím EFRR ciní 657 milionu EUR.

1. Úcel a cíl investic EU

Celkovým cílem je podpora ekonomického, sociálního, územne vyváženého a udržitelného rozvoje regionu Strední Morava s ohledem na jeho specifické potreby a zdroje a se zamerením na dopravní infrastrukturu, mestské póly (centra) rustu, zlepšení podnikatelského prostredí a infrastruktury sociální a zdravotní péce. Region Strední Morava by se mohl stát atraktivnejším místem pro život, investování i práci.

Tohoto cíle bude dosaženo v úzké spolupráci s cinnostmi provádenými dalšími operacními programy na vnitrostátní úrovni.

2. Ocekávaný dopad investic

Díky programu by se mela míra nezamestnanosti snížit o dva procentní body, melo by se postavit 14 km nových silnic a 118 km silnic by se melo opravit. Pocet obyvatel, kterým je k dispozici verejná doprava, by mel vzrust o 240 000 osob.

3. Priority

Hlavním cílem regionálního operacního programu pro Strední Moravu je zvýšit celkovou hospodárskou úroven regionu, posílit jeho konkurenceschopnost i životní úroven jeho obyvatel. Regionální operacní program Strední Morava je rozdelen podle následujících priorit:

Priorita 1: Doprava

Hlavním cílem této priority je zajistit v regionu soudržnosti Strední Morava úcinnou, flexibilní a bezpecnou dopravní infrastrukturu a spolehlivé a kvalitní služby integrované verejné dopravy. Dopravní infrastruktura v regionu bude propojena s vnitrostátní dopravní sítí i s transevropskou dopravní sítí TEN prostrednictvím modernizace regionální síte silnic druhé a tretí trídy. Služby verejné dopravy budou zlepšeny i díky modernizaci a integraci urcitých typu dopravy.

Priorita 2: Integrovaný rozvoj a regenerace regionu

Zvláštním cílem této priority je zlepšit kvalitu života v regionu soudržnosti Strední Morava, zvýšit pritažlivost regionálních center, mest a vesnic, poskytovat kvalitní a dostupné sociální služby a nabídnout príznivé podmínky pro podporu podnikání.

Priorita 3: Cestovní ruch

Cíl této priority spocívá ve zvýšení pritažlivosti regionu soudržnosti Strední Morava z hlediska cestovního ruchu, a to zlepšením infrastruktury služeb, zvýšením povedomí o regionu i jeho propagací.

Priorita 4: Technická pomoc

Pri provádení programu je rovnež poskytována technická pomoc. K dispozici je financní podpora administrativy, dozoru a kontroly. 

Finanční a technické informace

Operační program 'Střední Morava'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ161PO002

Number of decision

C/2007/6111

Datum konečného schválení

03/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Doprava 255 067 092 45 011 840 300 078 932
Integrovaný rozvoj a regenerace regionu 259 011 429 45 707 901 304 719 330
Cestovní ruch 121 617 041 21 461 830 143 078 871
Technická pomoc 21 693 851 3 828 327 25 522 178
Celkově 657 389 413 116 009 898 773 399 311