Operační program 'Střední Čechy'

Spadající do cíle Konvergence, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR)

Česká republika

Další nástroje

 

Evropská Komise dne 3. prosince 2007 schválila regionální operační program pro region NUTS II Střední Čechy v České republice. Tento program obsahuje podporu Společenství tomuto regionu v rámci cíle Konvergence. Celkový rozpočet programu je přibližně 658 milionů EUR a pomoc Společenství prostřednictvím EFRR činí 559 milionů EUR (asi 2 % všech finančních prostředků EU investovaných v České republice v rámci politiky soudržnosti pro období 2007–2013).

1. Účel a cíl investic EU

Při provádění intervencí dá politika soudržnosti EU pro období 2007–2013 větší důraz na územně sjednocený přístup k řešení otázek hospodářské a sociální soudržnosti a k decentralizaci moci. Program by mohl v této oblasti hrát rozhodující úlohu a mohl by mít velmi dobrý dopad z hospodářského i sociálního hlediska. Strategie tohoto programu též zdůrazňuje městský rozměr. Podpora malých a středně velkých obcí jako pólů rozvoje venkovských oblastí splňuje požadavky na vyrovnaný územní rozvoj.

2. Očekávaný dopad investic

Očekává se, že program vytvoří přes 105 nových pracovních míst. Bude vybudováno 20 km nových silnic a opraveno 200 km silnic. Program by měl zvýšit počet osob přepravovaných veřejnou dopravou o 8 000 a počet turistů navštěvujících region o 200 000.

3. Priority

Celkovým cílem programu do roku 2013 je vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajistit kvalitu života městského a venkovského obyvatelstva prostřednictvím zvýšení přitažlivosti regionu pro život, podnikání, investice a cestovní ruch.

Priorita 1: Doprava

Vysoká a udržitelná mobilita obyvatel a snížení negativního dopadu dopravy na životní prostředí. S cílem zvýšit přístupnost páteřních silničních sítí z oblastí Středních Čech dostupných silnicemi druhé a třetí třídy a zvýšit spojení mezi jednotlivými subregiony budou opraveny a modernizovány nevyhovující úseky silnic.

Priorita 2: Cestovní ruch

Zvýšit počet návštěvníků a délku jejich pobytu a posílit místní příjmy z turistického ruchu. Střední Čechy mají vcelku vysoký přírodní a kulturní potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v České republice, jež však dosud nebyl dostatečně využit.

Priorita 3: Integrovaný územní rozvoj

Zajistit kvalitu života ve městech a venkovských oblastech a posílit úlohu městských center jako přirozených pólů rozvoje regionu. Tato priorita se zaměří na komplexní přístup k řešení problémů spojených s rozvojem měst a venkovských obcí. Hlavní pozornost bude věnována revitalizaci a zvýšení přitažlivosti měst jako hlavních středisek hospodářského růstu, jakož i malých a středně velkých měst ve venkovských a okrajových oblastech.

Priorita 4: Technická pomoc

Při provádění programu je poskytnuta technická pomoc. K dispozici je finanční podpora na pokrytí administrativy, dozoru a kontroly.

Finanční a technické informace

Operační program 'Střední Čechy'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ161PO009

Number of decision

C/2007/6112

Datum konečného schválení

03/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Doprava 232 578 877 41 043 331 273 622 208
Cestovní ruch 100 635 091 17 759 135 118 394 226
Integrovaný územní rozvoj 206 861 020 36 504 891 243 365 911
Technická pomoc 19 008 851 3 354 503 22 363 354
Celkově 559 083 839 98 661 860 657 745 699