Operační program 'URBACT I' na období

Program URBACT II (Program sítí pro rozvoj měst) pro strukturální pomoc Společenství z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ ve všech členských státech a za účasti Norska a Švýcarska.

Švýcarsko

Další nástroje

 

Dne 2. ríjna 2007 schválila Evropská komise URBACT II na obdo bí 2007–2013, program v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“, který se vztahuje na celou Evropskou unii a také na Norsko a Švýcarsko. 

Cílem tohoto programu je podporovat spolupráci v oblasti rozvoje mest a podnecovat výmenu zkušeností mezi evropskými mesty.  Jeho celkový rozpocet ciní zhruba 68 milionu EUR.  Podpora Spolecenství prostrednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje cástky 53 milionu EUR, což odpovídá približne 12 % celkových investic EU vyclenených na meziregionální spolupráci a programy vytvárení sítí v rámci cíle „Evropská územní spolupráce” politiky soudržnosti na období 2007–2013.

1. Úcel a cíl programu

Program sítí pro rozvoj mest URBACT II má zlepšit efektivitu politik rozvoje mest a posílit spolecnou koncepci integrovaného rozvoje mest. Podporuje kapitalizaci a šírení znalostí a aktivne prispívá k provádení (obnovené) Lisabonské strategie pro rust a zamestnanost a strategie udržitelného rozvoje EU.

Program se zameruje predevším na:

poskytování nástroje výmeny a ucení pro osoby odpovedné za politická rozhodnutí, lidi z praxe a další orgány zapojené do rozvoje politik mest. Program URBACT II je platformou pro výmenu používanou k vytvárení tematických sítí a pracovních skupin („projekty“) – každý projekt v zásade sestává z mest, avšak místní orgány, univerzity a výzkumná strediska se mohou zapojit také;

 • ucení se z výmeny mezi partnery programu URBACT, kterí sdílí zkušenosti a osvedcené postupy, vyvozují závery a staví na nich, pricemž používají tematický prístup a odborné znalosti,
 • šírení a prenášení osvedcených postupu a poucení z výmeny do všech evropských mest,
 • napomáhání tvurcum politik ve mestech, lidem z praxe a vedoucím operacních programu pri vymezování místních akcních plánu s prímým dopadem na místní postupy a politiky rozvoje mest.

2. Ocekávaný dopad investic

Program URBACT II podporí celkem 46 tematických sítí a 14 pracovních skupin. Ty budou všechny prispívat ke zlepšování úcinnosti politik rozvoje mest a posílí spolecnou koncepci integrovaného a udržitelného rozvoje mest.

V zájmu zvýšení místního dopadu a posílení úcinku výmen jakožto vzoru musí každý partner projektu vypracovat místní akcní plán, vyvinutý s pomocí místní podpurné skupiny. Tematické póly jsou vytvoreny proto, aby usnadnovaly diskusi a cinnosti, jejichž cílem je sdílení znalostí, mezi ruznými tematickými sítemi a pracovními skupinami. To zajistí, aby mohl program URBACT II maximálne cerpat z již existujících znalostí a zkušeností. V zájmu lepší komunikace mezi orgány programu URBACT a místními orgány se v ruzných clenských státech zrídí vnitrostátní místa pro šírení.

Program URBACT II je rovnež významným nástrojem pro iniciativu „Regiony pro hospodárskou zmenu“. Jedním z hlavních prvku této iniciativy je propojení projektu URBACT II s príslušnými regionálními nebo celostátními operacními programy strukturálních fondu. Zamýšlené pevné vazby mezi správou mest a rídícími orgány tak mohou pusobit ke vzájemnému prospechu: prínosem pro rídící orgány jsou lépe pripravené žádosti projektu a mesta mají výhodu spocívající v prímé komunikaci a interakci s orgány odpovednými za poskytování financních prostredku. Oznacení „urychlený postup“ udeluje Evropská komise tem sítím URBACT, které:

 • jsou zamýšleny tak, aby zásadním zpusobem prispívaly k jednomu z prioritních témat iniciativy „Regiony pro hospodárskou zmenu“,
 • vyjádrily zájem úzce spolupracovat s rídícími orgány a útvary Komise a
 • odpovídají souboru kritérií sestavenému Evropskou komisí.

3. Priorita

Priority spolupráce, na které se program URBACT II zameruje, jsou:

Priorita c. 1: Mesta, motory rustu a zamestnanosti [približne 44 % celkového financování Evropského fondu pro regionální rozvoj]

Tato hlavní podtémata:
 • podpora podnikání,
 • zlepšování inovací a znalostní ekonomika,
 • zamestnanost a lidský kapitál (zamestnatelnost, kvalifikace, prístup na trh práce, systémy vzdelávání a odborné prípravy, tvorba pracovních míst zejména pro znevýhodnené skupiny a oblasti).

Priorita c. 2: Pritažlivost a soudržnost mest [približne 50 % celkového financování Evropského fondu pro regionální rozvoj]

Vztahuje se na tato hlavní podtémata:

 • integrovaný rozvoj znevýhodnených oblastí a oblastí vystavených riziku znevýhodnení – bývalé prumyslové areály, vnitrní cásti mest, okrajové znevýhodnené oblasti,
 • sociální integrace: bydlení, rízení pristehovalectví, mladí lidé, zdraví, bezpecnost, informacní a komunikacní technologie, kultura,
 • otázky životního prostredí: odpad, lepší monitorování životního prostredí, lepší kvalita vzduchu; kvalita a dodávky vody; obnovitelné energie, politiky integrované dopravy, prechod na recyklacní spolecnost,
 • správa a plánování mest: plánování mest, víceúrovnová správa, úcast obcanu, územní správa (horizontální a vertikální).


Priorita c. 3: Technická pomoc [6 % celkového financování Evropského fondu pro regionální rozvoj]

Technická pomoc je dostupná k zajištení úcinného a efektivního rízení programu URBACT II. Rídící orgán jí poveruje predevším sekretariát programu URBACT.

4. Řídící orgán:

Finanční a technické informace

Operační program 'URBACT I' na období

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CB163PO048

Number of decision

C (2007) 4454 final

Datum konečného schválení

02/10/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Města, motory růstu a zaměstnanosti 23 462 849 5 420 144 28 882 993
Přitažlivost a soudržnost měst 26 657 170 6 454 108 33 111 278
Technická pomoc 3 199 151 2 624 453 5 823 604
Celkově 53 319 170 14 498 705 67 817 875