Operační program 'Slovensko - Česká republika'

Program v rámci cíle Evropská územní spolupráce spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR)

Česká republika

Další nástroje

 

Dne 21. prosince 2007 schválila Evropská komise operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskem a Českou republikou na období 2007–2013. Součástí programu je podpora Společenství v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) těmto regionům ležícím podél slovensko-české hranice:

Trnavský kraj, Trenčianský kraj a Žilinský kraj na Slovensku;

Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj v České republice.

Operační program spadá do rámce vymezeného pro cíl Evropská územní spolupráce a jeho celkový rozpočet činí okolo 109 milionů EUR. Finanční podpora Společenství prostřednictvím EFRR dosahuje přibližně 93 milionů EUR, což představuje zhruba 1.1 % celkových investic EU určených pro cíl Evropská územní spolupráce v rámci politiky soudržnosti na léta 2007–2013.

1. Cíl a účel programu

Program je celkově zaměřen na podporu společného rozvoje regionu v rámci schengenského prostoru. Je nezbytné zajistit vhodné podmínky k podpoře rozvoje přeshraničního regionu. Hlavním cílem programu je zvýšit soudržnost a konvergenci tohoto regionu. Uvedeného cíle bude dosaženo díky vytvoření sítě spolupracujících subjektů, které podporují udržitelný a integrovaný rozvoj hospodářství, životního prostředí, sociálních otázek, společné kultury, zavádění informačních technologií a cestovního ruchu, který chrání a uchovává kulturní tradice.

Slovensko a Česká republika dříve tvořily společnou federaci, Československo. V roce 1993 se tyto dvě země poklidně rozdělily na dva samostatné státy. Jejich vzájemné vztahy jsou v současné době velmi dobré. Obě národní hospodářství si konkurují. Životní úroveň v České republice je nepatrně vyšší než na Slovensku. Slovensko se však těší vyšší míře hospodářského růstu.

Vzhledem k tomu, že jazyky obou zemí jsou velmi podobné, neexistuje významná jazyková bariéra, což by mělo usnadnit bezproblémové provedení přeshraničního programu spolupráce.

2. Očekávaný dopad investic

Program je zaměřen na vytváření stabilních sítí pro spolupráci v různých oblastech, včetně univerzit, veřejné správy, (seskupení) podniků, správ měst a obcí atd. S ohledem na velký potenciál rozvoje cestovního ruchu je cílem programu rovněž zlepšit infrastrukturu cestovního ruchu a vytvořit společné produkty, služby a podporu v této oblasti. Očekává se rovněž značný dopad vzájemné propojenosti těchto dvou zemí (místní komunikace, železnice, cyklostezky).

Dalším cílem programu je prostřednictvím „Fondu pro mikroprojekty“ zmírnit překážky mezi příhraničními regiony a budovat vzájemnou důvěru. Tento fond se zaměří na projekty, které spojují obyvatele a usnadňují společnou správu a služby občanům.

3. Priority

Operační program je rozdělen podle následujících priorit:

Priorita 1: Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce [přibližně 54,0 % celkových finančních prostředků]

Cílem této priority je podpořit:

  • spolupráci a společné vytváření sítí;
  • obnovu a uchování regionálních kulturních tradic;
  • společný přístup k lidským zdrojům a rozvoji vzdělávání;
  • zlepšení činností souvisejících s přeshraničním hospodářským rozvojem a
  • potenciál cestovního ruchu tak, aby se zdůraznil jeho hospodářský význam pro přeshraniční region, a zároveň podpořit rozvoj společných produktů cestovního ruchu.

Priorita 2: Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí [přibližně 40,0 % celkových finančních prostředků]

Cílem této priority je:

  • zvýšit dostupnost přeshraničního regionu;
  • zachovat v rámci přeshraniční oblasti regionální a místní ráz a charakter krajiny a
  • vytvořit požadované podmínky pro obnovu a udržitelnou kvalitu životního prostředí.

Priorita 3: Technická pomoc [přibližně 6,0 % celkových finančních prostředků]

Technická podpora se týká řízení programu. Zahrnuje rovněž informační a sdělovací činnosti.

Finanční a technické informace

Operační program 'Slovensko - Česká republika'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CB163PO030

Number of decision

C/2007/6604

Datum konečného schválení

21/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce 50 079 676 8 837 590 58 917 266
Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí 37 096 057 6 546 363 43 642 420
Technická pomoc 5 564 408 981 955 6 546 363
Celkově 92 740 141 16 365 908 109 106 049