Operační program 'Česká republika – Polská republika'

Program v rámci cíle 'Evropská územní spolupráce' spolufinancovaný z Evropského fondu regionální rozvoje

Polsko

Další nástroje

 

Dne 11. prosince 2007 Evropská komise schválila operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem na období 2007–2013. Program představuje poskytování podpory Společenství z Evropského fondu regionálního rozvoje (dále jen „EFRR“) pro konkrétní české a polské regiony, které leží v blízkosti společné hranice těchto dvou zemí. Jde o české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj a polské podregiony Jeleniogórsko, Wałbrzyski, Opolski, Nyski, Rybnicki, Bielski.

Operační program náleží do rámce stanoveného pro cíl „Evropská územní spolupráce“ a jeho celkový rozpočet činí zhruba 259 milionů EUR. Finanční podpora Společenství prostřednictvím EFRR dosahuje zhruba 220 milionů EUR, což představuje přibližně 2,5 % celkových investic EU vyčleněných pro cíl „Evropská územní spolupráce“ v rámci politiky soudržnosti na období 2007–2013.

1. Cíl a účel programu

Úroveň výroby a míra zaměstnanosti v tomto regionu v posledních letech utrpěly v důsledku významné restrukturalizace průmyslu a zemědělství. Podíl služeb na hrubém domácím produktu však roste a toto odvětví vytváří významný počet pracovních míst. Cestovní ruch rovněž představuje značný potenciál a malé a střední podniky se svou širokou a dynamickou základnou hrají důležitou úlohu při vytváření pracovních míst a přispívají k hospodářskému rozvoji a sociální stabilitě. Pokud jde o inovace, základní předpoklady existují, ale využívání zahraničních zdrojů financování je slabé a zapojení univerzit, výzkumných ústavů a společností do mezinárodních sítí spolupráce je omezené.

Cílem programu je proto řešit tyto hlavní problémy a odstranit existující překážky, které této pohraniční oblasti brání v dosažení konkurenceschopnosti a ztěžují její integraci z ekonomického i sociálního hlediska. Úsilí v rámci programu je rovněž zaměřeno na zvyšování přitažlivosti pohraniční oblasti pro místní i vnější investory, obyvatele i návštěvníky.

2. Očekávaný dopad investic

Očekává se, že díky programu dojde jednak k rozvoji sítí spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými centry a malé a střední podniky, a jednak ke zlepšení informačních a komunikačních technologií a podpůrných služeb pro malé a střední podniky. Investice by měly přispět také ke zlepšení systémů vzdělávání a odborné přípravy a k adaptabilitě pracovníků. Program by se měl rovněž podílet na zlepšení místních silničních spojení, předcházení rizikům a ochraně přírody a na výrazném rozvoji cestovního ruchu.

3. Priority

Operační program je členěn podle těchto priorit:

Priorita 1: Zlepšení dostupnosti, ochrany životního prostředí a předcházení rizikům [přibližně 32 % celkových finančních prostředků]

Cílem této priority je zlepšit infrastrukturu, dopravní služby, bezpečnost a kvalitu životního prostředí v česko-polském pohraničí.

Priorita 2: Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu [přibližně 36 % celkových finančních prostředků]

Cílem této priority je dosáhnout v česko-polském pohraničí vedle rozvoje průmyslu a zvýšení vědomostí a dovedností občanů také větší konkurenceschopnosti podniků.

Priorita 3: Podpora spolupráce mezi místními komunitami [přibližně 26% celkových finančních prostředků]

Kromě podněcování rozvoje místních komunit podporou aktivit místních činitelů je cílem v rámci této priority posílit přeshraniční vztahy také mezi institucemi, které poskytují veřejné služby, a mezi občany.

Priorita 4: Technická pomoc [přibližně 6 % celkových finančních prostředků]

Tato priorita se vztahuje na řízení programu, včetně informačních a komunikačních činností.

Finanční a technické informace

Operační program 'Česká republika – Polská republika'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CB163PO025

Number of decision

C/2007/6066

Datum konečného schválení

11/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Zlepšení dostupnosti, ochrany životního prostředí a předcházení rizikům 81 626 990 14 404 763 96 031 753
Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu 69 605 364 12 283 302 81 888 666
Podpora spolupráce mezi místními komunitami 55 059 430 9 716 370 64 775 800
Technická pomoc 13 167 560 2 323 688 15 491 248
Celkově 219 459 344 38 728 123 258 187 467