Operační program 'Německo - Česká republika'

Program v rámci cíle Evropská územní spolupráce spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR)

Česká republika

Další nástroje

 

Dne 20. prosince 2007 schválila Evropská komise operační program přeshraniční spolupráce mezi Německem a Českou republikou na období 2007–2013. Součástí programu je podpora Společenství v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) těmto regionům ležícím podél německo-české hranice:

Vogtlandkreis, Aue-Schwarzenberg, Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Freiberg, Weißeritzkreis, Sächsische Schweiz, Bautzen a Löbau-Zittau a také město s postavením městského okresu Plauen v Německu;

Karlovarský kraj (s okresy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb), Ústecký kraj (s okresy Chomutov, Most, Teplice, Louny, Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín) a Liberecký kraj (s okresy Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily) v České republice.

Jiné regiony obou zemí se projektů mohou účastnit jakožto sousední oblasti a obdrží nejvýše 20 % finančních prostředků z EFRR přidělených na program. Operační program spadá do rámce vymezeného pro cíl Evropská územní spolupráce a jeho celkový rozpočet činí okolo 241 milionů EUR. Finanční podpora Společenství prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí přibližně 207 milionů EUR, což představuje asi 2,4 % celkových investic EU, které jsou pro cíl Evropská územní spolupráce vyhrazeny v rámci politiky soudržnosti na období 2007–2013.

1. Cíl a účel programu

Celkovým cílem programu je podpora udržitelného rozvoje a hospodářské konkurenceschopnosti německo-českého přeshraničního regionu prostřednictvím integrovaného přeshraničního přístupu k hospodářskému a sociálnímu rozvoji a rozvoji životního prostředí, na němž se podílejí místní obyvatelé a jejich společenství a mají z něj prospěch.

Oblast, na niž je program zaměřen, se vyznačuje nedostatečně rozvinutou přeshraniční infrastrukturou, společným územním plánováním, rozdíly mezi příhraničními regiony v příjmu na obyvatele a chutí do vzájemné spolupráce, což je dobrý základ pro trvalý rozvoj.

2. Očekávaný dopad investic

Operační program má podporovat:

 • sociální rozvoj;
 • podnikání;
 • cestovní ruch a
 • lepší ochranu přírody a životního prostředí.

3. Priority

Program je zaměřen na tyto priority spolupráce:

Priorita 1: Rozvoj rámcových společenských podmínek na způsobilém území [přibližně 46,6 % celkových finančních prostředků]

Cílem této priority je:

 • zlepšení infrastruktury;
 • spolupráce v oblasti lidských zdrojů a sociálního rozvoje;
 • lepší předcházení katastrofám a
 • rozvoj fondů malých projektů.

Priorita 2: Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu [přibližně 30,0 % celkových finančních prostředků]

Cílem této priority je:

 • rozvoj přeshraniční hospodářské spolupráce a přeshraničních struktur a
 • spolupráce a rozvoj hospodářských a přeshraničních struktur a struktur cestovního ruchu.

Priorita 3: Zlepšení stavu přírody a životního prostředí [přibližně 17,4 % celkových finančních prostředků]

Cílem této priority je:

 • spolupráce v oblasti klimatických změn, ochrany přírody, ochrany krajiny a nakládání s odpady a
 • spolupráce v oblasti ochrany proti záplavám, vodohospodářství a projektů vodních staveb.

Priorita 4: Technická pomoc [přibližně 6,0 % celkových finančních prostředků]

Cílem této priority je pomoci zúčastněným zemím s prováděním programu co nejúčinnějším způsobem.

Finanční a technické informace

Operační program 'Německo - Česká republika'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CB163PO017

Number of decision

C/2007/6538

Datum konečného schválení

20/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Rozvoj rámcových společenských podmínek na způsobilém území 96 630 626 15 601 009 112 231 635
Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu 62 219 083 9 990 211 72 209 294
Zlepšení stavu přírody a životního prostředí 36 103 419 5 711 440 41 814 859
Technická pomoc 12 443 816 2 195 968 14 639 784
Celkově 207 396 944 33 498 628 240 895 572